നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക

പാസ്വേഡ് മറന്നോ? പുതിയ ഉപയോക്താവ് ? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട്

നിങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക

പാസ്വേഡ് മറന്നോ? പുതിയ ഉപയോക്താവ് ? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ബിസിനസ്സ് അക്കൗണ്ട്
🔍
ENGLISH ▼
X

ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിൽ‌ ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കുന്നു - ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിൽ‌ ബാങ്ക് അക്ക Open ണ്ട് തുറക്കുക

നിങ്ങൾ‌ ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ കോർപ്പറേറ്റ് അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ‌ ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ വ്യക്തിഗത അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കുന്നതിനോ തിരയുകയാണെങ്കിൽ‌ നിങ്ങൾ‌ ശരിയായ സ്ഥലത്താണ്:

 • Trans ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനൊപ്പം ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്
 • കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ, കൈമാറ്റം
 • ● ഓഫ്‌ഷോർ അക്കൗണ്ടുകൾ, കൈമാറ്റം
 • Accounts ബിസിനസ്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ, കൈമാറ്റം
 • Accounts സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടുകൾ, കൈമാറ്റം
 • ● യുഎസ്ഡി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്
 • ● ഓഫ്‌ഷോർ അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ, കൈമാറ്റം
 • Trans ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ ഓഫ്‌ഷോർ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട്

ബിസിനസ് ബാങ്കിംഗ്, പേഴ്സണൽ ബാങ്കിംഗ്, ഫിൻ‌ടെക് ബാങ്കിംഗ്, ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ്, ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ്, ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ്, ഫിനാൻഷ്യൽ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ

ഇപ്പൊള് ആജ്ഞാപിക്കുക

ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ ബാങ്കിംഗിനായി ഞങ്ങൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള പിന്തുണ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ്, ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ്, ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട്, ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ ബിസിനസ്സ് അക്കൗണ്ട്, ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ അക്കൗണ്ട് പരിശോധിക്കൽ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട്, മൾട്ടി കറൻസി അക്കൗണ്ട് ത്രംസ്ഫെര്വിസെ ലെ ത്രംസ്ഫെര്വിസെ ലെ ത്രംസ്ഫെര്വിസെ ൽ, കമ്പനി അക്കൗണ്ട്, അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, ത്രംസ്ഫെര്വിസെ, ത്രംസ്ഫെര്വിസെ ലെ ഫിംതെഛ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പയ്യനാണെന്ന് അക്കൗണ്ട്, ത്രംസ്ഫെര്വിസെ ഡോളറാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, വിദേശ കോർപറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ത്രംസ്ഫെര്വിസെ, ത്രംസ്ഫെര്വിസെ ലെ വിദേശ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടിൽ, ഓഫ്ഷോർ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട് ത്രംസ്ഫെര്വിസെ, തീര ൽ ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ മൾട്ടി കറൻസി അക്കൗണ്ട്, ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ ഓഫ്‌ഷോർ യുഎസ്ഡി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നിവയും മറ്റ് പലതും.

ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ ഓഫ്‌ഷോർ‌ അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സേവനങ്ങൾ‌ക്കൊപ്പം ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ ഓഫ്‌ഷോർ‌ അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സേവനങ്ങളും ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ കോർപ്പറേറ്റ് അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കുന്നതിനായി 105 രാജ്യങ്ങളിലും ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലെ മികച്ച ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഏജന്റുമാർ‌ നൽ‌കുന്ന ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ വ്യക്തിഗത അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗും ഞങ്ങൾ‌ നൽ‌കുന്നു.

കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനും 105 രാജ്യങ്ങളിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനും ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.

ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഫ്ലാറ്റ് വിലനിർണ്ണയം

മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിരക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർവൈസിനായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകൾക്ക് ഷോക്കുകൾ നൽകുന്നില്ല.

വിശ്വാസം | വിശ്വാസ്യത | ഫലങ്ങൾ | വിജയം | 472 ബാങ്കുകൾ

കമ്പോള വില

(ഞങ്ങളുടെ വിലയല്ല)

100 + മറച്ച നിരക്കുകൾ + പരാജയം

ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റ് വില വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ട്രാൻസ്ഫർവൈസിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കിംഗ് ഫീസ്

ഞങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ബാങ്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഞങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റ് ഫീസ് മാത്രമേ ഈടാക്കൂ, എല്ലാവർക്കും താങ്ങാനാവുന്നതാണ്.

ബാങ്കിംഗ് വ്യവസായത്തിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ഉറപ്പ്.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനായി ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് സമർപ്പിത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മാനേജർ.

ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനായി സ Consult ജന്യ കൺസൾട്ടേഷൻ.

ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്, 105 രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കായി ടെയ്‌ലർ നിർമ്മിത പദ്ധതി.

ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിലെയും മറ്റ് ബിസിനസ്സ് സേവനങ്ങളിലെയും ബാങ്ക് അക്ക for ണ്ടുകൾ‌ക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിജയകരമായ ബാങ്കിംഗ് അനുഭവം.

ആമുഖം - ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ഉള്ള ബാങ്കിംഗ്

ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് പ്രസ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ദൂരവ്യാപകമായി വ്യാപിച്ചു. 10 ദശലക്ഷത്തിലധികം സന്തുഷ്ടരായ ക്ലയന്റുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രതിമാസം 4.5 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം കൈമാറ്റം ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, ഇത് പ്രതിദിനം 3 മില്യൺ ഡോളർ ബാങ്ക് ഫീസായി ലാഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ, റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസണും പേപാൽ സഹസ്ഥാപകനായ മാക്സ് ലെവ്ചിനും ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു. 14 ഓഫീസുകൾ തുറന്നു, 2,200 ൽ അധികം ജീവനക്കാരുണ്ട്.

50 കറൻസികൾ ഒരേസമയം സൂക്ഷിക്കാനും പരിവർത്തനം ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മൾട്ടി കറൻസി അക്കൗണ്ട് അവർ ചേർത്തു. 150 ലധികം കറൻസികളിൽ വ്യാപാരം നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ഡെബിറ്റ് മാസ്റ്റർകാർഡ് ലഭിക്കും. അതിരുകളില്ലാത്ത പണമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അവ ആരംഭിക്കുന്നു.

ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടക്റ്റ് അതോറിറ്റി (എഫ്‌സി‌എ) സ്വതന്ത്രമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡത്തിലെ അംഗീകൃത ഇലക്ട്രോണിക് മണി എന്റിറ്റിയാണ് ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.

നിങ്ങളുടെ പണം കുറഞ്ഞ അപകടസാധ്യതയുള്ള ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് നിയമപ്രകാരം ഇത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു-യൂറോപ്പിൽ ഇത് അവരുടെ ബാർക്ലേസ് യുകെ അക്കൗണ്ടിലാണ്, യുഎസിൽ ഇത് വെൽസ് ഫാർഗോയുടെ യുഎസ് അക്കൗണ്ടിലാണ്. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപഭോക്തൃ പണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു; മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിൽ ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പണത്തിൽ നിന്ന് സമ്പാദ്യം സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.

ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് നിലനിൽ‌ക്കാൻ‌ സാധ്യതയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ‌, അതായത് ബാർ‌ക്ലെയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ‌ വെൽ‌സ് ഫാർ‌ഗോ വഴി നിങ്ങളുടെ പണം ഈ അക്ക from ണ്ടിൽ‌ നിന്നും തിരിച്ചടയ്‌ക്കും, പക്ഷേ ഇത് ഫിനാൻ‌ഷ്യൽ‌ സർവീസസ് സെറ്റിൽ‌മെന്റ് സ്കീം (എഫ്‌എസ്‌സി‌എസ്) പരിരക്ഷിക്കില്ല, പകരം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അതിർത്തിയില്ലാത്ത അക്കൗണ്ടിൽ, നിങ്ങൾ പണത്തിന് പലിശയും നേടുന്നില്ല. അവരുടെ മൂലധനത്തോടെ, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ക്ലയന്റുകൾ ട്രാൻസ്ഫർവൈസിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓരോ മാസവും, അവർ കോടിക്കണക്കിന് പൗണ്ട് നീക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പണത്തിന്റെ സുരക്ഷയും സുരക്ഷയും ഗൗരവമായി എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇതര പേരുകൾ

ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു:

 • കൈമാറ്റം
 • കൈമാറ്റം തിരിച്ച്
 • ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്ക്
 • transferwise.com

കൂടുതൽ ബാങ്കിംഗ് വിശദാംശങ്ങളും ഇവിടെ കാണാം ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് സൈറ്റ്.

ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിനായി മികച്ച ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സേവനങ്ങൾ‌ക്കായി സ consult ജന്യ കൺ‌സൾ‌ട്ടൻസി, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിനായി മികച്ച ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഏജന്റുമാർ‌, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിനായി മികച്ച ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കൺ‌സൾ‌ട്ടൻറുകൾ‌, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിനായി മികച്ച ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ട്രാൻസ്ഫർ‌ തിരിച്ചുള്ള മികച്ച ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സേവനങ്ങൾ‌, മികച്ച ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഏജന്റുകൾ‌ ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള, ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള മികച്ച ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കൺസൾട്ടൻറുകൾ, ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള മികച്ച ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഉപദേശകർ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിനായി മികച്ച ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സേവനങ്ങൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിനായി മികച്ച ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഏജന്റുകൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിനായി മികച്ച ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കൺസൾട്ടൻറുകൾ, മികച്ച ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിനായുള്ള അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനുള്ള മികച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സേവനങ്ങൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനായി മികച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഏജന്റുകൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനായി മികച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കൺസൾട്ടൻറുകൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനായി മികച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഉപദേഷ്ടാക്കൾ.

ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിൽ‌ ഒരു ബാങ്ക് അക്ക Open ണ്ട് തുറക്കുക, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ ഒരു സ്വകാര്യ അക്ക open ണ്ട് തുറക്കുക, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ ഒരു മൾ‌ട്ടി കറൻ‌സി അക്ക open ണ്ട് തുറക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ‌ ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് അക്ക open ണ്ട് തുറക്കുക, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലെ ബിസിനസ്സ് അക്ക as ണ്ട് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഞങ്ങളുടെ അന്തർ‌ദ്ദേശീയ ടീം ബിസിനസ്സുകളെ സഹായിക്കുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിൽ‌ ഓഫ്‌ഷോർ‌ അക്ക open ണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസ്.

ബാങ്കിംഗിനായുള്ള ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് വിശദാംശങ്ങൾ

ബാങ്കിന്റെ പേര്
കൈമാറ്റം
ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് സ്ഥാപിച്ചു
2010
ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് വെബ്സൈറ്റ്
ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിന്റെ നിയമപരമായ വിലാസം
ലണ്ടൻ, യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനായി ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സഹായിക്കും?

സ Consult ജന്യ കൺസൾട്ടേഷൻ

ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ ഞങ്ങളുടെ ടീം ട്രാൻസ്ഫർവൈസിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനും 105 രാജ്യങ്ങളിൽ ക്ലയന്റുകൾക്ക് ബാങ്കിംഗിനും സ consult ജന്യ കൺസൾട്ടേഷൻ നൽകുന്നു.

കമ്പനി തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലെ ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ‌ക്കൊപ്പം ബാങ്ക് അക്ക open ണ്ട് തുറക്കുന്നതിനും ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിൽ‌ ഓഫ്‌ഷോർ‌ അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ‌ നിന്നും ഒരു ബാങ്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

വിവരണക്കുറിപ്പു്

ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്ക് പ്രോസസ്സിനായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ രേഖകളും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിനായി ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ഒരു കൂട്ടം പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് ഉപയോഗിച്ച് കോർപ്പറേറ്റ് അക്ക or ണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്‌ഷോർ അക്ക for ണ്ടിനായുള്ള അഭ്യർത്ഥന ഞങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു.

105 രാജ്യങ്ങളിലെ ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്, ബാങ്കുകൾക്കായി ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ബാങ്ക് അക്ക services ണ്ട് സേവനങ്ങൾ.

ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ്, 105 രാജ്യങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ഞങ്ങൾ‌ സമ്പൂർ‌ണ്ണ ബിസിനസ് ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ‌ നൽ‌കുന്നു, അതോടൊപ്പം ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് അക്ക, ണ്ട് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് ഉള്ള ഫിൻ‌ടെക് ബാങ്ക് അക്ക, ണ്ട്, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് ഉള്ള കമ്പനി അക്ക, ണ്ട്, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലുള്ള ബിസിനസ്സ് അക്ക, ണ്ട്, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലുള്ള യു‌എസ്‌ഡി അക്ക, ണ്ട്, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലെ ഓഫ്‌ഷോർ‌ അക്ക including ണ്ട് ഉൾപ്പെടെ, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലുള്ള ഓഫ്‌ഷോർ‌ അക്ക including ണ്ട്, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസുള്ള ഓഫ്‌ഷോർ‌ കോർപ്പറേറ്റ് അക്ക, ണ്ട്, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലുള്ള ഓഫ്‌ഷോർ‌ പേഴ്സണൽ‌ അക്ക account ണ്ട്, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലുള്ള അന്തർ‌ദ്ദേശീയ ബാങ്ക് അക്ക including ണ്ട് എന്നിവയുൾ‌പ്പെടെ, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലെ ഓഫ്‌ഷോർ‌ ബാങ്കിംഗിനായുള്ള സേവനങ്ങൾ‌, അതേ സമയം, ഞങ്ങൾ‌ ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസുമായി വ്യക്തിഗത അക്ക provide ണ്ടും നൽകുന്നു. , ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസ്, 105 രാജ്യങ്ങൾ‌ക്കായി ബാങ്ക് അക്ക save ണ്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര അനുഭവവും പിന്തുണയും!

കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത പരിശോധിക്കുക

നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുക, നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതരമാർഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കും.

ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട്?

“നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബിസിനസ്, വ്യക്തിഗത ബാങ്കിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യകതകൾക്കുമായി നിങ്ങളുടെ ഒറ്റ സ്റ്റോപ്പ് ബാങ്കിംഗ്, പേയ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് പങ്കാളി.”

ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിൽ‌ ബാങ്ക് അക്ക open ണ്ട് തുറക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ‌ ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ നിന്നും ഓഫ്‌ഷോർ‌ അക്ക open ണ്ട് തുറക്കുന്നതിനോ നിങ്ങൾ‌ ഞങ്ങളെ നിയമിക്കുമ്പോൾ‌ അത് തുറക്കേണ്ടതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ തുറക്കാൻ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട് കൈമാറ്റം വഴി, അല്ലെങ്കിൽ അത് തുറക്കുന്നതിനായിരിക്കാം ഓഫ്‌ഷോർ അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിൽ‌ നിന്നും ഒന്നുകിൽ‌ ഓഫ്‌ഷോർ‌ സ്വകാര്യ അക്ക Trans ണ്ട് ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ നിന്നും തുറക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ‌ തുറക്കുന്നതിനോ ഓഫ്‌ഷോർ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് കൈമാറ്റം വഴി ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലെ സത്യസന്ധത, വേഗത, പിന്തുണ എന്നിവയ്ക്കായി നിങ്ങൾ‌ക്ക് ഞങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാൻ‌ കഴിയും, “നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ പണത്തേക്കാൾ‌ പ്രധാനമാണ് ഞങ്ങൾ‌ക്ക് ബന്ധങ്ങൾ‌ നേടുന്നതിനാൽ‌, പണം സ്വപ്രേരിതമായി പിന്തുടരുന്നു, നാമെല്ലാവരും സമ്പാദിക്കേണ്ടതുണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ‌ ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകൾ പ്രഥമമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വചിന്ത, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും നിരവധി ആവർത്തിച്ചുള്ള ക്ലയന്റുകളും റഫറലുകളും ലഭിക്കുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികളായി ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളിൽ പലരും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്നു. പങ്കാളിത്ത പ്രോഗ്രാം. "

ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിലെ ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സേവനങ്ങൾ‌ക്കായുള്ള വിപണിയിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു, യു‌എസ്‌എ, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലെ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ഒന്നാം ചോയ്‌സ്, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലെ ബിസിനസ്സ് ആവശ്യകതകൾ‌ക്കായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ‌ എന്നിവയുൾ‌പ്പെടെ 105 സ്ഥലങ്ങളിൽ‌, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും കുറഞ്ഞ സേവനങ്ങളും കാരണം.

ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിനായി വിലകുറഞ്ഞ ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സേവനങ്ങൾ‌ക്കായി സ consult ജന്യ കൺ‌സൾ‌ട്ടൻസി, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് വിലകുറഞ്ഞ ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഏജന്റുമാർ‌, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് വിലകുറഞ്ഞ ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കൺ‌സൾ‌ട്ടൻ‌സ്, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് വിലകുറഞ്ഞ ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ട്രാൻസ്ഫർ‌ തിരിച്ചുള്ള വിലകുറഞ്ഞ ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സേവനങ്ങൾ, ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള വിലകുറഞ്ഞ ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സേവനങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള, വിലകുറഞ്ഞ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കൺസൾട്ടൻറുകൾ, ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള വിലകുറഞ്ഞ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിനായി വിലകുറഞ്ഞ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സേവനങ്ങൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിനായി വിലകുറഞ്ഞ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഏജന്റുകൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിനായി വിലകുറഞ്ഞ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കൺസൾട്ടൻറുകൾ, വിലകുറഞ്ഞ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിനായുള്ള അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനുള്ള ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സേവനങ്ങൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനായി ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഏജന്റുകൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനായി വിലകുറഞ്ഞ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കൺസൾട്ടൻറുകൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനായി വിലകുറഞ്ഞ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഉപദേഷ്ടാക്കൾ.

ഇപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുക!

ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ്, സ്വകാര്യ അക്ക in ണ്ട് എന്നിവയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്ക for ണ്ടിനായുള്ള പാക്കേജ് ഫീസ്

 • ഇന്ന് ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക!

  1 ശ്രമം

  അടിസ്ഥാനപരമായ

  കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പാക്കേജ് ഫീസ്
  100
    തയ്യാറാക്കലും സമർപ്പിക്കലും
  തയ്യാറാക്കലും സമർപ്പിക്കലും
    പരിധിയില്ലാത്ത ഫോണും ഇമെയിൽ പിന്തുണയും
  പരിധിയില്ലാത്ത ഫോണും ഇമെയിൽ പിന്തുണയും
    അടുത്ത ബിസിനസ്സ് ദിന പ്രോസസ്സിംഗ്
  അടുത്ത ബിസിനസ്സ് ദിന പ്രോസസ്സിംഗ്
 • ഇന്ന് ട്രാൻസ്ഫർവൈസിൽ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക!

  1 ശ്രമം

  അടിസ്ഥാനപരമായ

  കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പാക്കേജ് ഫീസ്
  100
    തയ്യാറാക്കലും സമർപ്പിക്കലും
  തയ്യാറാക്കലും സമർപ്പിക്കലും
    പരിധിയില്ലാത്ത ഫോണും ഇമെയിൽ പിന്തുണയും
  പരിധിയില്ലാത്ത ഫോണും ഇമെയിൽ പിന്തുണയും
    അടുത്ത ബിസിനസ്സ് ദിന പ്രോസസ്സിംഗ്
  അടുത്ത ബിസിനസ്സ് ദിന പ്രോസസ്സിംഗ്

കൈമാറ്റം വഴി തൽക്ഷണ അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ

അടിസ്ഥാനപരമായ
എക്സ്പ്രസ് സേവനം പ്രക്രിയ വേഗത്തിലാക്കുന്നു
എക്സ്പ്രസ് സേവനം പ്രക്രിയ വേഗത്തിലാക്കുന്നു

+ $ 100

മെയിലിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ

അടിസ്ഥാനപരമായ
ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ഡോക്യുമെന്റുകളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡെലിവറി
ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ഡോക്യുമെന്റുകളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡെലിവറി

നിരാകരണവും കുറിപ്പും: 

അക്ക OR ണ്ട് ഓർ‌ഡർ‌ അഭ്യർ‌ത്ഥന ഫോം

തുറക്കുക അക്കൗണ്ട്
കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ സേവനങ്ങൾ

Trans ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ ബിസിനസ്സ് അക്കൗണ്ടിനായുള്ള അടിസ്ഥാന പാക്കേജ്

Trans ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ ബിസിനസ്സ് അക്കൗണ്ടിനായുള്ള പ്ലാറ്റിനം പാക്കേജ് പ്ലസ് 5 ശ്രമങ്ങൾ

Trans ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടിനായുള്ള അടിസ്ഥാന പാക്കേജ്

Trans ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് പ്ലസ് 5 ശ്രമങ്ങളിൽ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ടിനായുള്ള പ്ലാറ്റിനം പാക്കേജ്

*കുറിപ്പ്: അക്ക application ണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു സമയം 1 ഇഎംഐ ബാങ്കിനായി മാത്രമേ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസിൽ നിന്നുള്ള വിജയകരമായ അംഗീകാരത്തിന് ശേഷം, പാക്കേജ് പൂർത്തിയായി കണക്കാക്കും, 1 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മാത്രം തുറക്കുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കും.

വിവരങ്ങൾ

ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ‌ ഇ‌എം‌ഐ ബാങ്കുകൾ‌ / ഫിൻ‌ടെക് ബാങ്കുകൾ‌ക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഫീസ് ഉൾ‌പ്പെടുന്നു:

 1. Trans ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ‌ ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ കോർപ്പറേറ്റ് അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള സഹായം.
 2. Personal നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ, കോർപ്പറേറ്റ് പ്രമാണങ്ങളുടെ പരിശോധന.
 3. Completion പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒപ്പുകൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ അയയ്ക്കും.
 4. Documentation അന്തിമ അംഗീകാരത്തിനായി എല്ലാ രേഖകളും കൈമാറ്റം വഴി കൈമാറുന്നു.
 5. Account ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കുന്നതുവരെ ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന പ്രക്രിയ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുക.

ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾക്കായി ക്ലയന്റ് ട്രാൻസ്ഫർവൈസുമായി ഏകോപിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ടീമിനുള്ള സ്ഥിരീകരണത്തിന് ശേഷം ട്രാൻസ്ഫർവൈസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അക്ക services ണ്ട് സേവനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കണക്കാക്കും.

പ്രീ-അംഗീകാരം പ്രയോഗിക്കുക

ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് മുൻകൂട്ടി അംഗീകാരം നേടുന്നതിന്

നിങ്ങൾ‌ നൽ‌കിയ സമ്പൂർ‌ണ്ണ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ‌, ഞങ്ങൾ‌ ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടെ വിലയിരുത്തുകയും ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ നിങ്ങളുടെ അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കുന്ന വിജയത്തിനായി ഒരു ഫീഡ്‌ബാക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും, നിങ്ങൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ അപൂർ‌ണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ‌ നൽ‌കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ‌, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിനായി പ്രീ-അംഗീകാര അപേക്ഷ വൈകും. വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ

ലോഗോ ഡിസൈനിംഗ്

100.00 x

ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ വെബ് സൈറ്റ് ഡിസൈനിംഗ് (5 പേജുകൾ വരെ)

0.00 x

മർച്ചന്റ് അക്കൗണ്ട് കൺസൾട്ടൻസി

0.00 x
അഭ്യർത്ഥന പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ

അതിഥിയായി തുടരുക

സേവന അഭ്യർത്ഥന
അവലോകനം അവലോകനം വാങ്ങുക

മറ്റുള്ളവ സേവനങ്ങൾ

അഭിനന്ദനങ്ങൾ!

ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ജോലിയാണ്, മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇത് പൂർണ്ണമായി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല!

നിങ്ങൾ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിംഗും പേയ്‌മെന്റ് പരിഹാരവും തേടുകയാണെങ്കിൽ?

ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ | കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓൺലൈനിൽ ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് | ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ച് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ | ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ഓൺ‌ലൈൻ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ | ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ | ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് ബാങ്കിൽ‌ ഓൺ‌ലൈനായി കോർപ്പറേറ്റ് അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കുന്നു | Transferwise.com ൽ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ | Transferwise.com ൽ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നു

ഇപ്പൊള് ആജ്ഞാപിക്കുക!

കൈമാറ്റം വഴി സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

കൈമാറ്റം വഴി വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ | കൈമാറ്റം വഴി ഓൺലൈനിൽ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നു | കൈമാറ്റം അനുസരിച്ച് വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ | കൈമാറ്റം അനുസരിച്ച് ഓൺ‌ലൈൻ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ | ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിൽ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ | ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നു | Transferwise.com ൽ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ | Transferwise.com ൽ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നു

ഇപ്പൊള് ആജ്ഞാപിക്കുക!

ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലുള്ള അക്കൗണ്ട് അറിയേണ്ടതുണ്ട്

 • ട്രാൻസ്ഫർവൈസിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ

  ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ ബാങ്ക് അക്ക services ണ്ട് സേവനങ്ങൾ‌ നൽ‌കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ‌ മില്യൺ‌ മേക്കർ‌മാർ‌ കൂടാതെ, 75 ഓഫ്‌ഷോർ‌, അന്തർ‌ദ്ദേശീയ ബാങ്കുകൾ‌, 109 അധികാരപരിധിയിലെ ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സേവനങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ഒരു ഇച്ഛാനുസൃത ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളും ഞങ്ങൾ‌ നൽ‌കുന്നു, ലോകത്തിലെ ഒരു സേവന ദാതാവ് പോലും ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസ് ഉൾപ്പെടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. . ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ ബാങ്കിംഗ് പരിഹാരങ്ങൾ‌ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആരംഭം നൽ‌കുന്നു, ഇന്ന്‌ അന്തർ‌ദ്ദേശീയമായും അന്തർ‌ദ്ദേശീയമായും ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കിംഗ് സേവന ദാതാക്കളിൽ‌ ഒരാളാണ് ഞങ്ങൾ‌ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ്, മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ “സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകൾ‌” കാരണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്ലയന്റുകളെ ഞങ്ങൾ‌ സഹായിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ “ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് മികച്ച കോർപ്പറേറ്റ് സേവനങ്ങൾ” ഏറ്റവും താങ്ങാവുന്ന വിലയ്ക്ക് നൽകുന്നു.

  ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ബാങ്കിംഗ് സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡർമാരാണ്!

  ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിനായി ഞങ്ങളുടെ മികച്ച ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കൺസൾട്ടൻറുകൾ നിങ്ങൾക്കായി ഉണ്ട്.

  110 ലധികം അന്താരാഷ്ട്ര അധികാരപരിധിയിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കലിനും ബാങ്കുകൾക്കുമായി ട്രാൻസ്ഫർവൈസുമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ ബന്ധവും ബന്ധവും ഞങ്ങൾ പരിപോഷിപ്പിച്ചു. ”

  ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • കൈമാറ്റത്തിനായുള്ള വ്യക്തിഗത, കോർപ്പറേറ്റ് പ്രമാണങ്ങളുടെ പരിശോധന.

  • ബാങ്ക് അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കൽ, കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിനോ ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഒപ്പിടുന്നതിന് സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട്.

  • അന്തിമ അംഗീകാരത്തിനായി ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണ പാക്കേജ് ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു.

  • അക്കൗണ്ട് അലോക്കേഷൻ നടക്കുകയും ബാങ്കിംഗ് കിറ്റ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന പ്രക്രിയ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

  *ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക:

  • ഞങ്ങളുടെ സഹായത്തിനായോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനായോ ദശലക്ഷം മേക്കറുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന സേവന ഫീസ് കൈമാറ്റം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കമ്മീഷനുകളും കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിനായുള്ള പ്രാരംഭ ഡെപ്പോസിറ്റും, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിനായുള്ള പ്രാരംഭ ഡെപ്പോസിറ്റും, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് ഇടപാട് ഫീസും, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് അക്ക maintenance ണ്ട് മെയിന്റനൻസ് ഫീസും അല്ലെങ്കിൽ‌ ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിനായി മിനിമം ബാലൻസും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ചാർജുകളും ഉൾ‌പ്പെടുന്നില്ല.

  • “ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിനായുള്ള ബാങ്ക് അക്ക services ണ്ട് സേവനങ്ങൾ‌ക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ‌ ഫീസുകളും പ്രൊഫഷണൽ‌ ലൈസൻ‌സിംഗും റെഗുലേഷനും (റിയൽ‌ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനികൾ‌, ട്രേഡിംഗ്, ഹോൾ‌ഡിംഗ്, സേവനങ്ങൾ‌ മുതലായവ) ഉൾ‌പ്പെടാത്ത ബിസിനസ്സ് പ്രവർ‌ത്തനങ്ങൾ‌ മാത്രം ഉൾ‌ക്കൊള്ളുന്ന കമ്പനികൾ‌ക്കായി പരാമർശിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മൂന്നാം കക്ഷി ഫണ്ടുകളുമായി (ഉദാ. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ്, ഇക്വിറ്റികൾ മുതലായവ) അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അധികാരികൾ ലൈസൻസുള്ളതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ മറ്റേതെങ്കിലും കമ്പനിയുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക കൂടിയാലോചനയ്ക്കും ഉദ്ധരണിക്കും. ”

  • ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ നിരസിക്കുന്നതിനോ പൂരിപ്പിച്ച ബാങ്ക് അപേക്ഷ അവലോകനം ചെയ്തതിന് ശേഷം COUNTRY ലെ ബാങ്കുകൾക്ക് അവരുടെ വിവേചനാധികാരത്തിന് അർഹതയുണ്ട്, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബാങ്കിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിനായി മുഴുവൻ അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ നിങ്ങളെ നയിക്കുകയും ചെയ്യും; അതേസമയം, ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ അക്കൗണ്ട് ഗ്യാരണ്ടി ബാങ്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ബാങ്ക് അംഗീകരിക്കുകയോ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ വിജയകരമായി തുറക്കുകയോ ചെയ്യില്ല.

  • ഞങ്ങളും ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസും പിന്തുടരുന്ന അന്തർ‌ദ്ദേശീയ ചട്ടങ്ങൾ‌ കാരണം, ഇനിപ്പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാർ‌ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനായി ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കുന്ന സേവനത്തെ സഹായിക്കാൻ‌ ഞങ്ങൾ‌ക്ക് കഴിയില്ല, ദയവായി റഫർ‌ ചെയ്യുക FATF അനുവദിച്ച രാജ്യങ്ങൾ പട്ടിക  *ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക

  • മേൽപ്പറഞ്ഞ കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളും വ്യക്തിഗത ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളും ആവശ്യമായ രേഖകളും, ദേശീയത, റെസിഡൻസി നില, നിയമപരമായ ഘടന, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ബാങ്കിംഗ് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം.

  • “ഇവ ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിനായുള്ള അടിസ്ഥാന ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളാണ്, വിവിധ ദേശീയതകൾ‌ക്ക് നടപടിക്രമങ്ങൾ‌ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കാം.”

  • ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിനായി പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി ആവശ്യമായി വരാം, കൂടാതെ അധിക ചെലവുകൾ ക്ലയന്റിന് മാത്രമായിരിക്കും.

 • ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ബാങ്കിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്കിംഗ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ്

  ട്രാൻസ്ഫർവൈസിൽ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള ആവശ്യകതകൾ

  എല്ലാ ഡയറക്ടർമാർ, ഷെയർഹോൾഡർമാർ, പ്രയോജനകരമായ ഉടമകൾ, അംഗീകൃത ഒപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകൾ നൽകുക
  കുറിപ്പ്* “ഇവ അടിസ്ഥാന ആവശ്യകതകളാണ്, അവ അധികാരപരിധിയിലും ദേശീയതയിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കാം.

  കമ്പനിയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ:

  ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് നിയമവിധേയമാക്കിയ കമ്പനി പ്രമാണങ്ങളുടെ ഒരു സെറ്റ്:

  • സംയോജനത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

  • ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിലെ ബിസിനസ്സ് അക്ക for ണ്ടിനായുള്ള മെമ്മോറാണ്ടവും അസോസിയേഷനുകളുടെ ലേഖനങ്ങളും.

  • കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറുടെയും സെക്രട്ടറിയുടെയും (ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ) നിയമനം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രേഖ (കൾ).

  • ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് യുഎസ്ഡി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസിന്റെ സ്ഥാനം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന പ്രമാണം.

  • നല്ല നിലയിലുള്ള സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ്, കാരണം കമ്പനി 12 മാസം മുമ്പ്‌ സംയോജിപ്പിച്ചിരുന്നു).

  • സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (കൾ) പങ്കിടുക.

  • കോർപ്പറേറ്റ് ഘടനയുടെ വ്യക്തമായ പകർപ്പ്, യു‌ബി‌ഒകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ പരാമർശം - അൾട്ടിമേറ്റ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഉടമ (കൾ).

  • സാധുവായ ലൈസൻസ് (ബാധകമെങ്കിൽ).

  ഓരോ ഡയറക്ടർക്കും, ഷെയർഹോൾഡർ, സെക്രട്ടറി, അംഗീകൃത ഒപ്പിട്ടയാൾ, യുബിഒ - അന്തിമ പ്രയോജനകരമായ ഉടമ:

  അംഗീകൃത ഒപ്പിട്ടവർ (കൾ), ഷെയർഹോൾഡർ (കൾ), ഡയറക്ടർ (കൾ), സെക്രട്ടറി (ബാധകമെങ്കിൽ) എന്നിവരുടെ കൈമാറ്റം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് ദയവായി ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകൾ നൽകുക:

  • നിങ്ങളുടെ സാധുവായ പാസ്‌പോർട്ടിന്റെ നോട്ടറൈസ് ചെയ്ത പകർപ്പ് ആവശ്യമാണ് ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു യുഎസ്ഡി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന്. ഒപ്പുകൾ‌ പാസ്‌പോർട്ടിൽ‌ ഉണ്ടായിരിക്കണം കൂടാതെ വ്യക്തമായ ഫോട്ടോഗ്രാഫുള്ള അപേക്ഷാ ഫോമിൽ‌ സമാനമായിരിക്കണം.

  • ബാങ്ക് റഫറൻസ് കത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഫിൻ‌ടെക് ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കുന്നതിന്(തീയതി 3 മാസത്തിൽ കൂടരുത്). നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്ക hold ണ്ട് കൈവശമുള്ള നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് റഫറൻസ് കത്ത് അഭ്യർത്ഥിക്കാം. റഫറൻസ് കത്ത് അക്കൗണ്ടിന്റെ പ്രായപരിധി, അക്ക number ണ്ട് നമ്പർ എന്നിവയുടെ സ്ഥിരീകരണം സൂചിപ്പിക്കണം.

  • യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ / ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒറിജിനൽ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫൈഡ് പകർപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് (റെസിഡൻഷ്യൽ വിലാസങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന്, 3 മാസത്തിൽ കൂടാത്ത തീയതി). ഗാർഹിക യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ (ഉദാ. വൈദ്യുതി, വെള്ളം, ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത ലൈൻ ടെലിഫോൺ, എന്നാൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ബില്ലല്ല, മിക്ക അധികാരപരിധിയിലും), പകരമായി, നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് റഫറൻസ് ലെറ്റർ (തീയതി അല്ല 3 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ) വിലാസത്തിന്റെ തെളിവായി.

  • പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി (ബാധകമെങ്കിൽ).

  • പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട അപേക്ഷാ ഫോം ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന്.

  • വ്യക്തിഗത പുനരാരംഭം


  ഓരോ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസർമാർക്കും (കമ്പനി ഡയറക്ടർമാരോ ഷെയർഹോൾഡർമാരോ നിയമപരമായ സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ), ദയവായി നൽകുക:

  ഇനിപ്പറയുന്നതുപോലെ നൽകുകനിയമവിധേയമാക്കിയ കമ്പനി പ്രമാണങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർവൈസിൽ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് അടങ്ങുന്ന:

  • ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിൽ‌ ഒരു ബിസിനസ് അക്ക open ണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് ഭരണഘടനാ രേഖകളുടെ (സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻ‌കോർ‌പ്പറേഷൻ, ലേഖനങ്ങൾ മുതലായവ) പകർ‌ത്തുക.

  • ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിൽ‌ ഒരു യു‌എസ്‌ഡി ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് കോർപ്പറേറ്റ് രജിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് (അതിൽ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെയും ഡയറക്ടർമാരുടെയും സെക്രട്ടറിയുടെയും രജിസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടുന്നു).

  • കോർപ്പറേറ്റ് ഘടനയുടെ ഒരു പകർപ്പ്.

  • ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിൽ‌ ഒരു ഫിൻ‌ടെക് ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള നല്ല നിലയുടെ സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ്.

  *ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക:

  • ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ ബാങ്ക് അക്ക for ണ്ടിനായി നൽകിയിട്ടുള്ള രേഖകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലല്ല, സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചും, കുറച്ച് അധികാരപരിധികൾക്കായി.

  • മുഴുവൻ ഡോക്യുമെന്റേഷനും തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അവലോകനത്തിനായി സോഫ്റ്റ് കോപ്പികൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക, അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാൻ പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിച്ച ഫോം (കൾ) നൽകേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

 • ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ വ്യക്തിഗത അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ്, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ ബാങ്ക് അക്ക save ണ്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നതായും അറിയുക

  ട്രാൻസ്ഫർവൈസിൽ ഒരു സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള ആവശ്യകതകൾ.

  കുറിപ്പ്* “ഇവ ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിഗത ബാങ്ക് അക്ക for ണ്ടിന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യകതകളാണ്, അവ അധികാരപരിധിയിൽ നിന്നും വിവിധ ദേശീയതകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

  സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ നൽകുക കൈമാറ്റം:

  • നിങ്ങളുടെ സാധുവായ പാസ്‌പോർട്ടിന്റെ നോട്ടറൈസ് ചെയ്ത പകർപ്പ് ആവശ്യമാണ് കൈമാറ്റം വഴി സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന്. ഒപ്പുകൾ‌ പാസ്‌പോർട്ടിൽ‌ ഉണ്ടായിരിക്കണം കൂടാതെ വ്യക്തമായ ഫോട്ടോഗ്രാഫുള്ള അപേക്ഷാ ഫോമിൽ‌ സമാനമായിരിക്കണം.

  • ബാങ്ക് റഫറൻസ് കത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിൽ‌ ഒന്നിലധികം കറൻസി അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കുന്നതിനായി(തീയതി 3 മാസത്തിൽ കൂടരുത്). ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ ബാങ്കുകളും “റഫറൻസ് ലെറ്റർ” നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്ക hold ണ്ട് കൈവശമുള്ള നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് റഫറൻസ് കത്ത് അഭ്യർത്ഥിക്കാം. നിലവിലെ ബാലൻസുകളുള്ള അക്കൗണ്ടിന്റെ പ്രായം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതായി റഫറൻസ് കത്ത് സൂചിപ്പിക്കണം.

  • യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ / ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒറിജിനൽ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫൈഡ് പകർപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർവൈസിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് (റെസിഡൻഷ്യൽ വിലാസങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന്, 3 മാസത്തിൽ കൂടാത്ത തീയതി). ഗാർഹിക യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ (ഉദാ. വൈദ്യുതി, വെള്ളം, ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത ലൈൻ ടെലിഫോൺ, എന്നാൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ബില്ലല്ല, മിക്ക അധികാരപരിധിയിലും), പകരമായി, നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് റഫറൻസ് ലെറ്റർ (തീയതി അല്ല 3 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ) വിലാസത്തിന്റെ തെളിവായി.

  • പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി (ബാധകമെങ്കിൽ).

  • പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട അപേക്ഷാ ഫോം ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ വ്യക്തിഗത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനായി.

  • വ്യക്തിഗത പുനരാരംഭം

  ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക:

  • ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലില്ലാത്ത രേഖകൾ നൽകിയാൽ, സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.

  • മുഴുവൻ ഡോക്യുമെന്റേഷനും തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അവലോകനത്തിനായി സോഫ്റ്റ് കോപ്പികൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക, അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാൻ പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിച്ച ഫോം (കൾ) നൽകേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

 • ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിൽ‌ ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള നിരാകരണം

  കുറിപ്പ് * ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം, തീവ്രവാദം, ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് തികച്ചും എതിരാണ്, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കരുത്.

  * ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു FATF നിയമങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾക്കായി വളരെ കർശനമായി.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ (വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക്) കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കലും ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളും ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:

  • ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിനായി ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ‌ വ്യാപാരികൾ‌, വിതരണക്കാർ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ ആയുധങ്ങൾ‌, ആയുധങ്ങൾ‌, വെടിമരുന്ന്‌, കൂലിപ്പണിക്കാർ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ കരാർ‌ സൈനികർ‌ എന്നിവരുടെ നിർമ്മാതാക്കൾ‌ക്ക് നൽകുന്നില്ല. ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്കിംഗ് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ കൈമാറ്റം വഴി.

  • ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിനായി കോർപ്പറേറ്റ് അക്ക opening ണ്ടുകൾ‌ തുറക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ‌ സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ‌ക്കോ ചെയ്യാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്ന വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ നൽകിയിട്ടില്ല കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്കിംഗ് കൈമാറ്റം ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ കൈമാറ്റം വഴി.

  • നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ (വ്യക്തികൾ) എന്നിവയ്‌ക്കോ ട്രാൻസ്ഫർവൈസിനായി സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല. വ്യക്തിഗത ബാങ്കിംഗ് കൈമാറ്റം ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക വ്യക്തിഗത ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ കൈമാറ്റം വഴി.

  • ട്രാൻസ്ഫർവൈസിനായി ബിസിനസ് അക്ക opening ണ്ടുകൾ തുറക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അല്ലെങ്കിൽ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കോ നൽകിയിട്ടില്ല ബിസിനസ് ബാങ്കിംഗ് കൈമാറ്റം ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക ബിസിനസ് ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ കൈമാറ്റം വഴി.

  • ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിനായി ഓഫ്‌ഷോർ‌ അക്ക opening ണ്ടുകൾ‌ തുറക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ‌ ചെയ്യാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ‌ക്കോ കമ്പനികൾ‌ക്കോ നൽകിയിട്ടില്ല ഓഫ്ഷോർ ബാങ്കിംഗ് അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവശാസ്ത്രപരമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​രാസവസ്തു നൽകുന്നില്ല അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ (വസ്തുക്കൾ) നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകളിൽ ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ കൈമാറ്റം വഴി.

  • ട്രാൻസ്ഫർവൈസിനായി ഫിൻ‌ടെക് ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ടുകൾ തുറക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​വേണ്ടി നൽകിയിട്ടില്ല ഫിൻ‌ടെക് ബാങ്കിംഗ് മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്ക്കും ഉപയോഗത്തിനും മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഫിൻ‌ടെക് ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ കൈമാറ്റം വഴി.

  • ട്രാൻസ്ഫർവൈസിനായി കമ്പനി അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ, ദത്തെടുക്കൽ ഏജൻസികൾക്കായി നൽകിയിട്ടില്ല, വാടക രക്ഷാകർതൃ നടപടിക്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം കമ്പനിയുടെ ബാങ്കിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ഉപയോഗിച്ച്.

  • ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിനായുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്കിംഗ് അക്ക services ണ്ട് സേവനങ്ങൾ‌ മതപരമായ ആരാധനകൾ‌ക്കും അവരുടെ ചാരിറ്റികൾ‌ക്കും നൽകുന്നില്ല കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്കിംഗ് കൈമാറ്റം ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ കൈമാറ്റം വഴി.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അശ്ലീലസാഹിത്യ അധിഷ്ഠിതത്തിനോ ട്രാൻസ്ഫർവൈസിനായുള്ള ബിസിനസ് ബാങ്കിംഗ് അക്ക services ണ്ട് സേവനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല. ബിസിനസ് ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക ബിസിനസ് ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ കൈമാറ്റം വഴി.

  • ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിനായുള്ള ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് അക്ക services ണ്ട് സേവനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ കൈമാറ്റം വഴി.

  • ട്രാൻസ്ഫർവൈസിനായുള്ള സ്വകാര്യ ബാങ്കിംഗ് അക്ക services ണ്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല സ്വകാര്യ ബാങ്കിംഗ് മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികളിലും ഉപയോഗത്തിലും കൈമാറ്റം ചെയ്യൽ വ്യക്തിഗത ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ കൈമാറ്റം വഴി.

  "പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടീസ് : ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനും വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ദശലക്ഷം നിർമ്മാതാക്കൾ ന്യായമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൈമാറ്റം, അതേസമയം, ട്രാൻസ്ഫർവൈസിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് അതിന്റെ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നോ സേവനങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. സൈറ്റിന്റെ ഉപയോക്താക്കൾ ബാങ്കിംഗ് ബന്ധങ്ങളുമായി ഇടപഴകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉചിതമായ പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു കൈമാറ്റംകൈമാറ്റം ബാങ്ക് അക്ക or ണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൽകുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ കൈമാറ്റം. "

 • ചരക്ക് കൂലി

  ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് കോർപ്പറേറ്റ് പ്രമാണങ്ങൾ‌ അയയ്‌ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ‌ ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് കിറ്റ് ക്ലയന്റിന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് അയയ്‌ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം എല്ലാ രേഖകളും ട്രാൻ‌സ്‌ഫെർ‌വൈസ് ടീം ക്ലയന്റിന്റെ നിയുക്ത ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസ് അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള അംഗീകാരത്തിനായി അയയ്‌ക്കുന്നു.

മറ്റ് ബാങ്കുകളും അധികാരപരിധി

ഞങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയും പ്രൊഫഷണൽ സി‌എഫ്‌എ, അക്കൗണ്ടന്റുമാർ, ഫിനാൻഷ്യൽ അസോസിയേറ്റ്സ് എന്നിവയിലൂടെയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് നിർമ്മാതാക്കൾ വ്യക്തിഗത നികുതിദായകരുടെയും അന്താരാഷ്ട്ര ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഒരു വലിയ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളിലെ ഞങ്ങളുടെ ദീർഘകാല ബന്ധങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനായി ആവർത്തിച്ചുള്ള ക്ലയന്റുകളിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ അധികാരപരിധിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സേവന മികവ്, സമാനുഭാവം, മത്സര വിലനിർണ്ണയം എന്നിവ കാരണം നിരവധി വർഷങ്ങൾ.

ഇതിനുള്ള അധികാരപരിധി കമ്പനി സംയോജനം ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് കൂടാതെ "109 രാജ്യങ്ങൾഉൾപ്പെടെ, 50 സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ".

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് നിർമ്മാതാക്കൾ നേരിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലൂടെയും ഞങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്ക് പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയും അസോസിയേഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് വഴിയും, ട്രാൻസ്ഫർവൈസിനായി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഏജന്റുമാർ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടന്റുമാർ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസിനുള്ള ബാങ്ക് കൺസൾട്ടൻറുകൾ എന്നിവ ട്രാൻസ്ഫർവൈസിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു.

ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസ്, അന്തർ‌ദ്ദേശീയ ബിസിനസ്സ് എന്റിറ്റികൾ‌ എന്നിവയിലെ വ്യക്തിഗത നികുതിദായകർ‌ക്കായി ഞങ്ങൾ‌ ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ വലിയ ഒരു പോർട്ട്‌ഫോളിയോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

ക്ലയന്റുകളെ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിൽ‌, ബിസിനസ്സ് അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് കൂടാതെ കമ്പനി അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്, 109 രാജ്യങ്ങളിൽ.

* കുറിപ്പ്: ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്യാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ സേവനങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദയവായി ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് ഇ-മെയിൽ വഴി ബന്ധപ്പെടുക info@millionmakers.com അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉപയോഗിക്കുക ഫോം, ഞങ്ങൾക്ക് സേവനവും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകളും നിറവേറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.

കുറിപ്പ് * ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം, തീവ്രവാദം, മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് എതിരാണ്, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കരുത്.

ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് സേവനങ്ങൾ

ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിൽ‌ മറ്റ് മൂല്യങ്ങൾ‌ ചേർ‌ത്ത സേവനങ്ങൾ‌, കൂടാതെ, ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിൽ‌ ബാങ്ക് അക്ക OUNT ണ്ട് തുറക്കുന്നു

ട്രാൻസ്ഫർവൈസിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനൊപ്പം

“ഞങ്ങൾ 108 രാജ്യങ്ങളിൽ പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നു”

ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിനായുള്ള ബിസിനസ് ബാങ്കിംഗ്, പേഴ്സണൽ ബാങ്കിംഗ് കൺസൾട്ടിംഗ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ബാങ്കിംഗിനുപുറമെ, ഞങ്ങൾ ബിസിനസ്, ഐടി, ഇമിഗ്രേഷൻ, എച്ച്ആർ സേവനങ്ങളും നൽകുന്നു.

ട്രാൻസ്ഫർവൈസുമായി വർഷങ്ങളുടെ പരിചയവും 472 ബാങ്കുകളുമായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പരിചയവും

ഒരു കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും കമ്പനിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്, ഓഫ്‌ഷോർ, 108 രാജ്യങ്ങളിലെ ഫിൻ‌ടെക് അക്ക with ണ്ടിനൊപ്പം.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ്

നിനക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ്, ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിലെ ബിസിനസ്സ് അക്ക with ണ്ടിനൊപ്പം ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ‌ ക്രിപ്‌റ്റോയിലെ ഫിൻ‌ടെക് പേയ്‌മെന്റ് അക്ക be ണ്ടായിരിക്കാം.

വെർച്വൽ ഫോൺ നമ്പർ

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനായി, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് കോൾ സെന്റർ പരിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ‌ 102 രാജ്യങ്ങൾ‌ക്കായുള്ള ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്ക with ണ്ടിനൊപ്പം Voip പരിഹാരം.

ബിസിനസ്സ് വിൽപ്പനയ്ക്ക്

നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വാങ്ങുകട്രാൻസ്ഫർവൈസ് കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്കിംഗിനൊപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാനും കഴിയും.

എച്ച്ആർ കൺസൾട്ടൻസി

നമ്മുടെ എച്ച്ആർ കൺസൾട്ടന്റുമാർ എല്ലാം ഒരു എച്ച്ആർ സൊല്യൂഷനുകളിൽ നൽകുക, ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഫിൻ‌ടെക് ബാങ്കിംഗ് ടീമിന് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ‌ കഴിയും.

പോസ്റ്റ് ജോലികൾ

വെർച്വൽ ബിസിനസ്സ് വിലാസം

നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു വ്യാപാര മേൽവിലാസം ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബിസിനസ് ബാങ്കിംഗിനൊപ്പം 66 മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ.

ബിസിനസ് ലൈസൻസിംഗ്

ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയും ബിസിനസ്സ് ലൈസൻസിംഗ്ഒപ്പം, ഓഫ്‌ഷോർ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അധികാര പരിധികൾക്കായുള്ള ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട്.

IP രജിസ്ട്രേഷൻ

ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും IP രജിസ്ട്രേഷൻ, മികച്ച വിലയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിനൊപ്പം.

ബിസിനസ്സ് സജ്ജമാക്കുക

ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ ബിസിനസ്സ് അക്കൗണ്ടിനൊപ്പം, ബിസിനസ്സ് സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ സഹായം നൽകുന്നു ..

റെഡിമെയ്ഡ് കമ്പനി

ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ ബാങ്ക് അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുപുറമെ, ഞങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയ്‌ക്കാനും കഴിയും റെഡിമെയ്ഡ് കമ്പനി.

107 രാജ്യങ്ങളിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റ്

നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തൊഴില് അനുവാദപത്രം , ഡയറക്ടർമാർക്കോ ജീവനക്കാർക്കോ ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബിസിനസ്സ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനൊപ്പം.

ബിസിനസ്സ് ഇമിഗ്രേഷൻ

ഇതിനായി തിരയുന്നു ബിസിനസ്സ് ഇമിഗ്രേഷൻ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ ബാങ്കിംഗിനൊപ്പം 107 രാജ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, സ consult ജന്യ കൺസൾട്ടേഷനായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി

ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ് അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുപുറമെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകൾ‌ക്ക് ഞങ്ങൾ‌ സമഗ്രമായ ബിസിനസ്സ് പരിഹാരങ്ങൾ‌ നൽ‌കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ടീം ചെയ്യുന്നു, വെബ് സൈറ്റ് ഡിസൈനിംഗും വികസനവും, സോഫ്റ്റ്വെയർ‌ വികസനം, ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വികസനം, APP കൾ‌, ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് വികസനം ബാങ്കിംഗിനായി, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടും തുറക്കാൻ കഴിയും, വ്യക്തികൾക്കും ബിസിനസുകൾക്കും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും ഒരു ബിസിനസ് പരിഹാരം നൽകുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.

പ്രോജക്റ്റുകൾ പൂർത്തിയായി

6000 +

നിങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനായി ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും.

കൈമാറ്റം വഴി അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുന്നു

ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്ക and ണ്ടും ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലെ ബിസിനസ്സ് അക്ക account ണ്ടും

ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ ബിസിനസ്സ് ബാങ്കിംഗ് നേടാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയന്റുകൾ‌ക്കായി, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ തുറക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് അക്ക for ണ്ടുകൾ‌ക്കായി ഞങ്ങൾ‌ പരിഹാരം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ ഓൺ‌ലൈനായി തുറക്കുന്ന യു‌എസ്‌ഡി ബാങ്ക് അക്ക or ണ്ടുകൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ തുറക്കുന്ന ബിസിനസ്സ് അക്ക accounts ണ്ടുകൾ‌, ഇവ ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് ഒരു പ്രത്യേക കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്കിംഗ് പരിഹാരങ്ങളാണ്.

76 ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ 5 ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കുകൾ‌ക്ക് ഇതര ഓപ്ഷനുമായി ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് മികച്ച ബാങ്കിംഗ് സേവന ദാതാക്കളിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു, സമ്പൂർ‌ണ്ണ ബിസിനസ് പേയ്‌മെൻറ് പരിഹാരങ്ങൾ‌ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു!

ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് ബിസിനസ്സ് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സേവനങ്ങൾ‌ക്കായി സ consult ജന്യ കൺ‌സൾ‌ട്ടൻസി, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിനായി ബിസിനസ് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഏജന്റുമാർ‌, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിനായി ബിസിനസ് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കൺ‌സൾ‌ട്ടൻ‌സ്, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് ബിസിനസ് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് അഡ്വൈസർമാർ. ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ബിസിനസ് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സേവനങ്ങൾ, ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ബിസിനസ് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഏജന്റുകൾ, ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ബിസിനസ് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കൺസൾട്ടൻറുകൾ, ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ബിസിനസ് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഉപദേശകർ. ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിനായുള്ള ബിസിനസ് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സേവനങ്ങൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിന്റെ ബിസിനസ് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഏജന്റുകൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിനായി ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കൺസൾട്ടൻറുകൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിന്റെ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഉപദേഷ്ടാക്കൾ. ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനായുള്ള ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സേവനങ്ങൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനായുള്ള ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഏജന്റുകൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനായുള്ള ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കൺസൾട്ടൻറുകൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനായി ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഉപദേശകർ.

താങ്ങാവുന്ന വില ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ കൈമാറ്റം | താങ്ങാനാവുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ കൈമാറ്റം തിരിച്ച് | താങ്ങാനാവുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിൽ | താങ്ങാനാവുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ transferwise.com ൽ

ഇപ്പൊള് ആജ്ഞാപിക്കുക

ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ മൾട്ടി കറൻസി അക്ക and ണ്ടും ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടും

ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിൽ‌ വ്യക്തിഗത ബാങ്കിംഗ് ആസ്വദിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്ന ക്ലയന്റുകൾ‌ക്കായി, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ തുറക്കുന്ന മൾ‌ട്ടി കറൻസി അക്ക for ണ്ടുകൾ‌ക്കായി ഞങ്ങൾ‌ പരിഹാരം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ തുറക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്ക save ണ്ടുകൾ‌ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ‌ ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ തുറക്കുന്ന സ്വകാര്യ അക്ക accounts ണ്ടുകൾ‌ക്കോ, ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ബാങ്കിംഗ് പരിഹാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഈ സേവനങ്ങൾ‌ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കൈമാറ്റം ചെയ്യാനായി.

109 അധികാരപരിധിയിലെ ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസ് എന്നതിനൊപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ബാങ്കിംഗ് ശൃംഖലയുണ്ട്.

ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് വ്യക്തിഗത അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സേവനങ്ങൾ‌ക്കായി സ consult ജന്യ കൺ‌സൾ‌ട്ടൻസി, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിനായി പേഴ്സണൽ‌ അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഏജന്റുമാർ‌, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിനായി പേഴ്സണൽ‌ അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കൺ‌സൾ‌ട്ടൻ‌സ്, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് പേഴ്‌സണൽ‌ അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഉപദേഷ്ടാക്കൾ. ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ഓപ്പണിംഗ് കൺസൾട്ടന്റുമാരും ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഉപദേശകരും. ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിനായുള്ള സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ സേവനങ്ങൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിന്റെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഏജന്റുകൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിന്റെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കൺസൾട്ടൻറുകൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിന്റെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഉപദേഷ്ടാക്കൾ. ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനായുള്ള സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ സേവനങ്ങൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനായുള്ള സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഏജന്റുകൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനായുള്ള സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കൺസൾട്ടൻറുകൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനായുള്ള സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഉപദേഷ്ടാക്കൾ.

മികച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ കൈമാറ്റം | മികച്ചത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ കൈമാറ്റം തിരിച്ച് | മികച്ചത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിൽ | മികച്ചത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ transferwise.com ൽ

ഇപ്പൊള് ആജ്ഞാപിക്കുക

ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിൽ‌ ഓഫ്‌ഷോർ‌ അക്ക and ണ്ടും ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ ഇന്റർ‌നാഷണൽ‌ ബാങ്ക് അക്ക account ണ്ടും

ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ അന്തർ‌ദ്ദേശീയ ഓഫ്‌ഷോർ‌ ബാങ്കിംഗ് നേടാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്ന അന്തർ‌ദ്ദേശീയ ബിസിനസുകൾ‌ക്കായി, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ തുറക്കുന്ന അന്തർ‌ദ്ദേശീയ ബാങ്ക് അക്ക for ണ്ടുകൾ‌ക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ പരിഹാരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ‌ സഹായിക്കുന്നു, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ ഓൺ‌ലൈൻ‌ തുറക്കുന്ന ഓഫ്‌ഷോർ‌ അക്ക accounts ണ്ടുകൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ തുറക്കുന്ന ബിസിനസ്സ് അക്ക accounts ണ്ടുകൾ‌, ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ഓഫ്‌ഷോർ‌ ബാങ്കിംഗ് പരിഹാരങ്ങൾ‌ പ്രകാരം കൈമാറ്റം.

ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ്, ഇ‌എം‌ഐ സൊല്യൂഷനുകൾ‌ എന്നിവയുൾ‌പ്പെടെ പൂർണ്ണമായ ഓഫ്‌ഷോർ‌ പേയ്‌മെൻറ് സൊല്യൂഷനുകൾ‌ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് നൽ‌കുന്ന മികച്ച ഓഫ്‌ഷോർ‌ ബാങ്കിംഗ് സേവന ദാതാക്കളിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ ഉൾപ്പെടുന്നു!

ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് ഓഫ്‌ഷോർ‌ അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സേവനങ്ങൾ‌ക്കായി സ consult ജന്യ കൺ‌സൾ‌ട്ടൻസി, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് ഓഫ്‌ഷോർ‌ അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഏജന്റുമാർ‌, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് ഓഫ്‌ഷോർ‌ അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കൺ‌സൾ‌ട്ടൻ‌സ്, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് ഓഫ്‌ഷോർ‌ അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഉപദേശകർ‌ ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ഓഫ്‌ഷോർ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സേവനങ്ങളും, ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ഓഫ്‌ഷോർ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഏജന്റുമാരും, ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ഓഫ്‌ഷോർ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കൺസൾട്ടന്റുമാരും ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ഓഫ്‌ഷോർ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഉപദേശകരും. ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിനായി ഓഫ്‌ഷോർ അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ സേവനങ്ങൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിന്റെ ഓഫ്‌ഷോർ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഏജന്റുകൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിന്റെ ഓഫ്‌ഷോർ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കൺസൾട്ടൻറുകൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിന്റെ ഓഫ്‌ഷോർ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഉപദേഷ്ടാക്കൾ. ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനായുള്ള ഓഫ്‌ഷോർ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സേവനങ്ങൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനായുള്ള ഓഫ്‌ഷോർ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഏജന്റുകൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനായി ഓഫ്‌ഷോർ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കൺസൾട്ടൻറുകൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനായി ഓഫ്‌ഷോർ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഉപദേഷ്ടാക്കൾ.

കുറഞ്ഞത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ കൈമാറ്റം | വിലകുറഞ്ഞത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ കൈമാറ്റം തിരിച്ച് | വിലകുറഞ്ഞത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിൽ | വിലകുറഞ്ഞത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ transferwise.com ൽ

ഇപ്പൊള് ആജ്ഞാപിക്കുക

പ്രൊഫഷണൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം കൈമാറ്റം ചെയ്യാനായി

ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് വഴി നിങ്ങളുടെ അക്ക for ണ്ടിനായി സ bank ജന്യ ബാങ്കിംഗ് കൺസൾട്ടേഷൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക


കൈമാറ്റം വഴി ഒരു അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ തുറക്കാം

നിങ്ങൾ‌ക്ക് ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അക്ക open ണ്ട് തുറക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ‌, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് ഫീസ് ഘടന, ചെലവുകൾ‌, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് ഉപയോഗിച്ച് അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നിക്ഷേപം, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് അക്ക account ണ്ടിനായി മിനിമം ബാലൻസ്, ബാങ്കിംഗ് ചാർജുകൾ‌ കൈമാറ്റം. ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലെ ഓൺ‌ഷോർ‌ കമ്പനികൾ‌ക്കും ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലെ ഓഫ്‌ഷോർ‌ കമ്പനികൾ‌ക്കും അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സേവനങ്ങൾ‌ നൽ‌കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഏജന്റുമാരും ബാങ്ക് കൺ‌സൾ‌ട്ടൻ‌സുകളും ആവശ്യമായ ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് വിവരങ്ങൾ‌ നൽ‌കും, അതിനാൽ‌ നിങ്ങൾ‌ക്ക് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ‌ കഴിയും.

കൂടാതെ, ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 109 രാജ്യങ്ങൾ‌ക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ വലിയ ഇടപാടുകാരും അന്തർ‌ദ്ദേശീയ ബാങ്കിംഗ് ശൃംഖലയും ഉള്ളതിനാൽ‌, ഞങ്ങൾ‌ നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തനായ ആമുഖം എന്ന നിലയിലും ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ കോർപ്പറേറ്റ് അക്ക accounts ണ്ടുകൾ‌ തുറക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾ‌ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും കൂടാതെ ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ നിന്നും ഓഫ്‌ഷോർ‌ അക്ക need ണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങളിലൂടെ .

വിശദാംശങ്ങൾക്കായി ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക:

കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നിക്ഷേപം | കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബാങ്ക് ഫീസ് | കൈമാറ്റം വഴി അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം | അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവുകളും നിരക്കുകളും കൈമാറ്റം വഴി

കൈമാറ്റം അനുസരിച്ച് ഒരു അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ തുറക്കാം

ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ഫീസ് ഘടന, ചെലവുകൾ, ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നിക്ഷേപം, ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള അക്കൗണ്ടിനായി മിനിമം ബാലൻസ് എന്നിവ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് കൺസൾട്ടൻറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. , ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ബാങ്കിംഗ് നിരക്കുകൾ. ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ഓഫ്‌ഷോർ കമ്പനികൾക്കും ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ഓഫ്‌ഷോർ കമ്പനികൾക്കുമായി ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ഓഫർ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള സേവനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഏജന്റുമാരും ബാങ്ക് കൺസൾട്ടന്റുമാരും, ആവശ്യമായ ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് വിവരമുള്ള തീരുമാനമെടുക്കാം.

കൂടാതെ, ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള 109 രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ശൃംഖലയിലെ ഞങ്ങളുടെ വലിയ ഉപഭോക്താക്കളായതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തനായ ആമുഖം എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ച് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുന്നതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, കൂടാതെ ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ഓഫ്‌ഷോർ അക്കൗണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി. ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ഫീസ്, ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ചെലവ്, ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നിക്ഷേപം, ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള അക്കൗണ്ടിന്റെ മിനിമം ബാലൻസ്, ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ബാങ്ക് ചാർജുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

വിശദാംശങ്ങൾക്കായി ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക:

കൈമാറ്റം തിരിച്ചുള്ള പ്രാരംഭ നിക്ഷേപം | കൈമാറ്റം തിരിച്ചുള്ള ബാങ്ക് ഫീസ് | കൈമാറ്റം അനുസരിച്ച് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം | അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള കൈമാറ്റവും നിരക്കുകളും

ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം

നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്ക് ഫീസ് ഘടന, ചെലവുകൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നിക്ഷേപം, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിനായി മിനിമം ബാലൻസ് എന്നിവയ്ക്കായി ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് കൺസൾട്ടൻറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. , ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിൽ ബാങ്കിംഗ് നിരക്കുകൾ. ട്രാൻസ്‌ഫർ‌വൈസ് ബാങ്കിലെ ഓൺ‌ഷോർ‌ കമ്പനികൾ‌ക്കും ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് ബാങ്കിലെ ഓഫ്‌ഷോർ‌ കമ്പനികൾ‌ക്കും അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സേവനങ്ങൾ‌ നൽ‌കുന്ന ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് ബാങ്കിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഏജന്റുമാരും ബാങ്ക് കൺ‌സൾ‌ട്ടന്റുകളും ആവശ്യമായ ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ‌ നൽ‌കും, അതിനാൽ‌ നിങ്ങൾ‌ക്ക് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ‌ കഴിയും.

കൂടാതെ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 109 രാജ്യങ്ങളിലെ ഞങ്ങളുടെ വലിയ ഇടപാടുകാരും അന്തർദ്ദേശീയ ബാങ്കിംഗ് ശൃംഖലയും ഉള്ളതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തനായ ആമുഖം എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുന്നതിനും നിങ്ങളെ ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഓഫ്‌ഷോർ അക്കൗണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി. ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിനുള്ള ഫീസ്, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ചെലവ്, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നിക്ഷേപം, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിനുള്ള മിനിമം ബാലൻസ്, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിനുള്ള ബാങ്ക് ചാർജുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

വിശദാംശങ്ങൾക്കായി ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക:

ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസ് ബാങ്കിനായുള്ള പ്രാരംഭ നിക്ഷേപം | ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസ് ബാങ്കിനായുള്ള ബാങ്ക് ഫീസ് | ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിൽ അക്ക OUNT ണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം | അക്ക Trans ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസ് ബാങ്കിനായുള്ള ചെലവുകളും നിരക്കുകളും

Transferwise.com ൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ തുറക്കാം

Transferwise.com- ൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോം ഫീസ് ഘടന, ചെലവുകൾ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനൊപ്പം അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നിക്ഷേപം, അക്കൗണ്ടിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ബാലൻസ് എന്നിവയ്ക്കായി ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് കൺസൾട്ടൻറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകും. ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനൊപ്പം, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനൊപ്പം ബാങ്കിംഗ് നിരക്കുകൾ. ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിലെ ഓൺഷോർ കമ്പനികൾക്കും ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിലെ ഓഫ്‌ഷോർ കമ്പനികൾക്കും അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഏജന്റുമാരും ബാങ്ക് കൺസൾട്ടന്റുകളും ആവശ്യമായ ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോം വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം.

കൂടാതെ, ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസ്.കോം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 109 രാജ്യങ്ങൾ‌ക്കായുള്ള ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ്.കോം, ഇന്റർ‌നാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് നെറ്റ്‌വർക്ക് എന്നിവയിലെ ഞങ്ങളുടെ വലിയ ഉപഭോക്താക്കളായതിനാൽ‌, ഞങ്ങൾ‌ നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തനായ ആമുഖം ആയതിനാൽ‌, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ്.കോമിൽ‌ കോർപ്പറേറ്റ് അക്ക opening ണ്ടുകൾ‌ തുറക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾ‌ ഓഫ്‌ഷോർ‌ അക്ക need ണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ‌ ഞങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്കായി transferwise.com. ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനുള്ള ഫീസ്, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ചെലവ്, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനൊപ്പം അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നിക്ഷേപം, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനൊപ്പം അക്കൗണ്ടിന്റെ മിനിമം ബാലൻസ്, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനുള്ള ബാങ്ക് ചാർജുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

വിശദാംശങ്ങൾക്കായി ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക:

ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിനായുള്ള പ്രാരംഭ നിക്ഷേപം | Transferwise.com നായുള്ള ബാങ്ക് ഫീസ് | ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം | അക്ക trans ണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവുകളും നിരക്കുകളും transferwise.com

ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസ് ഫീസ്, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അക്ക of ണ്ടിന്റെ ചിലവ്, ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസ് ഉപയോഗിച്ച് അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നിക്ഷേപം, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് അക്ക account ണ്ടിനായി മിനിമം ബാലൻസ്, ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസ് ബാങ്ക് ചാർജുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

പ്രവാസികൾക്കും വിദേശികൾക്കുമായി ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ഉള്ള ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ

ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ കോർപ്പറേറ്റ് അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കുന്നതുൾ‌പ്പെടെ, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് പ്രവാസികൾ‌ക്കും വിദേശികൾ‌ക്കും ഞങ്ങൾ‌ പ്രത്യേക പിന്തുണ നൽ‌കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു വിദേശിയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർവൈസിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശരിയായ സ്ഥലത്താണ്!

ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിലെ പ്രവാസികൾ‌ക്കായി അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗും ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ വിദേശിക്ക് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗും.

ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലെ അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗും ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലെ പ്രവാസികൾ‌ക്കും പ്രവാസികൾ‌ക്കും അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗും ഉൾ‌പ്പെടുന്ന വിദേശികൾ‌ക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ‌, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ ഒരു വിദേശിയെന്ന നിലയിൽ വ്യക്തിഗത അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ്, അതുപോലെ‌, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ ഒരു വിദേശിയെന്ന നിലയിൽ ബിസിനസ്സ് അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യു‌എസ്‌ഡി അക്ക include ണ്ട് എന്നിവ ഉൾ‌പ്പെടുന്നു.

ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ‌ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വിദേശി / പ്രവാസി ആണെങ്കിൽ‌, പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ ഒരു പ്രവാസി ആയി ഒരു അക്ക register ണ്ട് രജിസ്റ്റർ‌ ചെയ്യുക, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ ഒരു പ്രവാസി ആയി ഒരു അക്ക start ണ്ട് ആരംഭിക്കുക, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിൽ‌ ഒരു പ്രവാസി ആയി അക്ക set ണ്ട് സജ്ജമാക്കുക, ഒരു അക്ക a ണ്ട് തുറക്കുക ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലെ പ്രവാസികൾ‌, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലെ ഒരു പ്രവാസി എന്ന നിലയിൽ അക്ക for ണ്ടിനായി അപേക്ഷിക്കുക, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലെ ഒരു വിദേശിയ്‌ക്കായി ഓൺ‌ലൈൻ‌ തുറക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മൾ‌ട്ടി കറൻസി ബിസിനസ് അക്ക through ണ്ട് വഴി ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസിലെ ഒരു വിദേശിയെന്ന നിലയിൽ അക്ക registration ണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ, ഞങ്ങൾ‌ക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ‌ കഴിഞ്ഞേക്കും.

പ്രവാസികൾക്കും വിദേശികൾക്കും ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ

ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ച് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് പ്രവാസികൾക്കും വിദേശികൾക്കും ഞങ്ങൾ പ്രത്യേക പിന്തുണ നൽകുന്നു, ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ ഉൾപ്പെടെ. നിങ്ങൾ ഒരു വിദേശിയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ച് ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശരിയായ സ്ഥലത്താണ്!

ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള പ്രവാസികൾക്കായി അക്കൗണ്ട് തുറക്കലും ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള വിദേശികൾക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കലും.

ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ, ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള പ്രവാസികൾക്കും പ്രവാസികൾക്കും അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വിദേശികൾക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ, ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ഒരു വിദേശിയെന്ന നിലയിൽ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ, അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ഒരു വിദേശിയെന്ന നിലയിൽ ബിസിനസ്സ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുഎസ്ഡി അക്കൗണ്ട്.

ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ച് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വിദേശി / പ്രവാസി ആണെങ്കിൽ, വ്യാപകമായി അറിയപ്പെടുന്ന, ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവാസിയായി ഒരു അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവാസി എന്ന നിലയിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുക, ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവാസി എന്ന നിലയിൽ അക്കൗണ്ട് സജ്ജമാക്കുക, തുറക്കുക ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവാസി എന്ന നിലയിൽ ഒരു അക്ക, ണ്ട്, ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവാസി എന്ന നിലയിലും അക്ക transfer ണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ഒരു വിദേശിയെന്ന നിലയിലും ഞങ്ങളുടെ മൾട്ടി കറൻസി ബിസിനസ് അക്ക through ണ്ട് വഴി ട്രാൻസ്ഫർ തിരിച്ചുള്ള ഒരു വിദേശിക്കായി ഓൺലൈനിൽ തുറക്കുക, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.

പ്രവാസികൾക്കും വിദേശികൾക്കുമായി ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കുമായുള്ള ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ

ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതുൾപ്പെടെ ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനായി പ്രവാസികൾക്കും വിദേശികൾക്കും ഞങ്ങൾ പ്രത്യേക പിന്തുണ നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു വിദേശിയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശരിയായ സ്ഥലത്താണ്!

ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിലെ പ്രവാസികൾക്കായി അക്കൗണ്ട് തുറക്കലും ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിൽ വിദേശിക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കലും.

ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് ബാങ്കിലെ അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ്, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് ബാങ്കിലെ പ്രവാസികൾ‌ക്കും പ്രവാസികൾ‌ക്കും അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് എന്നിവ ഉൾ‌പ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ‌, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് ബാങ്കിൽ‌ ഒരു വിദേശിയെന്ന നിലയിൽ വ്യക്തിഗത അക്ക opening ണ്ട് തുറക്കൽ‌, അതുപോലെ‌ ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് ബാങ്കിൽ‌ ഒരു വിദേശിയെന്ന നിലയിൽ ബിസിനസ്സ് അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ‌ ഒരു യുഎസ്ഡി അക്കൗണ്ട്.

നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനായി തിരയുന്ന ഒരു വിദേശി / പ്രവാസി ആണെങ്കിൽ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിൽ ഒരു പ്രവാസിയായി ഒരു അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിൽ ഒരു പ്രവാസി എന്ന നിലയിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുക, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ് ബാങ്കിൽ ഒരു പ്രവാസി എന്ന നിലയിൽ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുക, തുറക്കുക ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് ബാങ്കിലെ ഒരു പ്രവാസി എന്ന നിലയിൽ ഒരു അക്ക, ണ്ട്, ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് ബാങ്കിലെ ഒരു പ്രവാസി എന്ന നിലയിലും ട്രാൻ‌സ്‌ഫർ‌വൈസ് ബാങ്കിലെ ഒരു വിദേശിയെന്ന നിലയിൽ അക്ക registration ണ്ട് രജിസ്ട്രേഷനും അപേക്ഷിക്കുക.

പ്രവാസികൾക്കും വിദേശികൾക്കുമായി transferwise.com ഉള്ള ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ

ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിൽ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതുൾപ്പെടെ ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് പ്രവാസികൾക്കും വിദേശികൾക്കും ഞങ്ങൾ പ്രത്യേക പിന്തുണ നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു വിദേശിയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശരിയായ സ്ഥലത്താണ്!

ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിലെ പ്രവാസികൾക്കായി അക്കൗണ്ട് തുറക്കലും ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിൽ വിദേശിക്കായി അക്കൗണ്ട് തുറക്കലും.

ട്രാൻസ്‌ഫർ‌വൈസ്.കോമിലെ വിദേശികൾക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ, ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസ്.കോമിലെ പ്രവാസികൾക്കും പ്രവാസികൾക്കും അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു, അതിൽ ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസ്.കോമിൽ ഒരു വിദേശിയെന്ന നിലയിൽ വ്യക്തിഗത അക്കൗണ്ട് തുറക്കലും ഒരു വിദേശിയെന്ന നിലയിൽ ബിസിനസ്സ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കലും ഉൾപ്പെടുന്നു. transferwise.com അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുഎസ്ഡി അക്കൗണ്ട്.

ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വിദേശി / പ്രവാസി ആണെങ്കിൽ, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിൽ ഒരു പ്രവാസി എന്ന നിലയിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, ട്രാൻസ്ഫർവൈസ്.കോമിൽ ഒരു പ്രവാസി എന്ന നിലയിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുക, ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ ഒരു പ്രവാസിയായി അക്കൗണ്ട് സജ്ജമാക്കുക .com, ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസ്.കോമിലെ ഒരു പ്രവാസി എന്ന നിലയിൽ ഒരു അക്ക open ണ്ട് തുറക്കുക, ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസ്.കോമിലെ ഒരു പ്രവാസി എന്ന നിലയിൽ അക്ക for ണ്ടിനും ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസ്.കോമിൽ ഒരു വിദേശിയെന്ന നിലയിൽ അക്ക registration ണ്ട് രജിസ്ട്രേഷനും ഞങ്ങളുടെ മൾട്ടി കറൻസി ബിസിനസ് അക്ക through ണ്ട് വഴി ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസ്.കോം ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.

ഒരു വിദേശിക്കായി ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ മികച്ച അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ സേവനങ്ങൾ | ഒരു വിദേശിക്കായി ട്രാൻസ്ഫർ‌വൈസിലെ മികച്ച അക്ക opening ണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കൺസൾട്ടൻറുകൾ | ഒരു വിദേശിക്കായി ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ മികച്ച അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന ഏജന്റുകൾ | ഒരു വിദേശിക്കായി ട്രാൻസ്ഫർവൈസിലെ മികച്ച അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന അക്കൗണ്ടന്റുമാർ

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ - കൈമാറ്റം