നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക

പാസ്വേഡ് മറന്നോ? പുതിയ ഉപയോക്താവ് ? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട്

നിങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക

പാസ്വേഡ് മറന്നോ? പുതിയ ഉപയോക്താവ് ? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ബിസിനസ്സ് അക്കൗണ്ട്
🔍
en English
X

ഹോങ്കോങ്ങിൽ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് - ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് വിദേശനാണ്യ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുക.

ഹോങ്കോങ്ങിനായി ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ പരിചയസമ്പന്നരും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നേടുക:

 • Type ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് ഹോങ്കോംഗ് നേടുക.
 • Type ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് ഹോങ്കോംഗ് നേടുക.
 • Type ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള അപേക്ഷ ഹോങ്കോംഗ്.
 • ● ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് ഫീസ് ഹോങ്കോംഗ്.
 • ● ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിന് ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ വില.
 • ഹോങ്കോങ്ങിലെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിനായി ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സേവനങ്ങൾ.
 • Type ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ ഹോങ്കോംഗ്.
 • Type ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹോങ്കോംഗ്.
 • Type ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ ഹോങ്കോംഗ്.
അറിയണം

ഹോങ്കോങ്ങിനായി ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിനായി ഞങ്ങൾ സഹായം നൽകുന്നു, ഇത് ഹോങ്കോങ്ങിനായി ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് നേടാൻ സഹായിക്കുന്നു, ഹോങ്കോങ്ങിനായി ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുക, ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജിനായി അപേക്ഷിക്കുക ഹോങ്കോങ്ങിനായുള്ള വിദേശനാണ്യ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ്, ഹോങ്കോങ്ങിനായി ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുന്നു, ഇത് ഹോങ്കോങ്ങിനായി ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് നേടാൻ സഹായിക്കുന്നു, ഇത് ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് കൺസൾട്ടന്റുകളുടെ ടീമിന്റെ പിന്തുണയോടെ നൽകുന്നു. ഹോങ്കോങ്ങിനായുള്ള ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ഹോംഗ് കോങ്ങിനായുള്ള ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് അഭിഭാഷകർ ഹോംഗ് കോംഗിനായി ഞങ്ങളുടെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ വഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഹോങ്കോങ്ങിനായുള്ള വിദേശനാണ്യ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ്, ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജിനുള്ള വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു ഹോങ്കോങ്ങിനുള്ള വിദേശനാണ്യ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് ചെലവുകൾ, ഹോങ്കോങ്ങിലെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ് ചെയ്ത വിദേശനാണ്യ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് ഫീസ്, ഹോങ്കോങ്ങിലെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് വിദേശനാണ്യ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിന്റെ പ്രക്രിയയ്ക്കുള്ള ചെലവ്, ഹോങ്കോങ്ങിനായി ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ , മുൻകൂർ.

We also provide information for type 3 leveraged foreign exchange trading license for Hong Kong, how to get type 3 leveraged foreign exchange trading license for Hong Kong, also known as, how to obtain type 3 leveraged foreign exchange trading license for Hong Kong, apply for type 3 leveraged foreign exchange trading license for Hong Kong, obtaining type 3 leveraged foreign exchange trading license for Hong Kong, type 3 leveraged foreign exchange trading license consultants for Hong Kong, type 3 leveraged foreign exchange trading license advisors for Hong Kong, type 3 leveraged foreign exchange trading license lawyers for Hong Kong, type 3 leveraged foreign exchange trading license services for Hong Kong, law firm for type 3 leveraged foreign exchange trading license for Hong Kong, type 3 leveraged foreign exchange trading license costs for Hong Kong, type 3 leveraged foreign exchange trading license fees for Hong Kong, cost for process of type 3 leveraged foreign exchange trading license in Hong Kong, procedure to obtain type 3 leveraged foreign exchange trading license for Hong Kong, type 3 license, leveraged foreign exchange trading license for Hong Kong, how to get type 3 license, leveraged foreign exchange trading license for Hong Kong, also known as, how to obtain type 3 license, leveraged foreign exchange trading license for Hong Kong, apply for type 3 license, leveraged foreign exchange trading license for Hong Kong, obtaining type 3 license, leveraged foreign exchange trading license for Hong Kong, type 3 license, leveraged foreign exchange trading license consultants for Hong Kong, type 3 license, leveraged foreign exchange trading license advisors for Hong Kong, type 3 license, leveraged foreign exchange trading license lawyers for Hong Kong, type 3 license, leveraged foreign exchange trading license services for Hong Kong, law firm for type 3 license, leveraged foreign exchange trading license for Hong Kong, type 3 license, leveraged foreign exchange trading license costs for Hong Kong, type 3 license, leveraged foreign exchange trading license fees for Hong Kong, cost for process of type 3 license, leveraged foreign exchange trading license in Hong Kong, procedure to obtain type 3 license, leveraged foreign exchange trading license for Hong Kong , Forex License for Hong Kong, how to get Forex License for Hong Kong, also known as, how to obtain Forex License for Hong Kong, apply for Forex License for Hong Kong, obtaining Forex License for Hong Kong, Forex License consultants for Hong Kong, Forex License advisors for Hong Kong, Forex License lawyers for Hong Kong, Forex License services for Hong Kong, law firm for Forex License for Hong Kong, Forex License costs for Hong Kong, Forex License fees for Hong Kong, cost for process of Forex License in Hong Kong, procedure to obtain Forex License for Hong Kong , Securities Dealers License for Hong Kong, how to get Securities Dealers License for Hong Kong, also known as, how to obtain Securities Dealers License for Hong Kong, apply for Securities Dealers License for Hong Kong, obtaining Securities Dealers License for Hong Kong, Securities Dealers License consultants for Hong Kong, Securities Dealers License advisors for Hong Kong, Securities Dealers License lawyers for Hong Kong, Securities Dealers License services for Hong Kong, law firm for Securities Dealers License for Hong Kong, Securities Dealers License costs for Hong Kong, Securities Dealers License fees for Hong Kong, cost for process of Securities Dealers License in Hong Kong, procedure to obtain Securities Dealers License for Hong Kong , Forex Brokerage License for Hong Kong, how to get Forex Brokerage License for Hong Kong, also known as, how to obtain Forex Brokerage License for Hong Kong, apply for Forex Brokerage License for Hong Kong, obtaining Forex Brokerage License for Hong Kong, Forex Brokerage License consultants for Hong Kong, Forex Brokerage License advisors for Hong Kong, Forex Brokerage License lawyers for Hong Kong, Forex Brokerage License services for Hong Kong, law firm for Forex Brokerage License for Hong Kong, Forex Brokerage License costs for Hong Kong, Forex Brokerage License fees for Hong Kong, cost for process of Forex Brokerage License in Hong Kong, procedure to obtain Forex Brokerage License for Hong Kong , Forex exchange License for Hong Kong, how to get Forex exchange License for Hong Kong, also known as, how to obtain Forex exchange License for Hong Kong, apply for Forex exchange License for Hong Kong, obtaining Forex exchange License for Hong Kong, Forex exchange License consultants for Hong Kong, Forex exchange License advisors for Hong Kong, Forex exchange License lawyers for Hong Kong, Forex exchange License services for Hong Kong, law firm for Forex exchange License for Hong Kong, Forex exchange License costs for Hong Kong, Forex exchange License fees for Hong Kong, cost for process of Forex exchange License in Hong Kong, procedure to obtain Forex exchange License for Hong Kong , fx license for Hong Kong, how to get fx license for Hong Kong, also known as, how to obtain fx license for Hong Kong, apply for fx license for Hong Kong, obtaining fx license for Hong Kong, fx license consultants for Hong Kong, fx license advisors for Hong Kong, fx license lawyers for Hong Kong, fx license services for Hong Kong, law firm for fx license for Hong Kong, fx license costs for Hong Kong, fx license fees for Hong Kong, cost for process of fx license in Hong Kong, procedure to obtain fx license for Hong Kong , type 3 license, leveraged foreign exchange trading license for HK, how to get type 3 license, leveraged foreign exchange trading license for HK, how to obtain type 3 license, leveraged foreign exchange trading license for HK, how to apply for type 3 license, leveraged foreign exchange trading license for HK, obtaining type 3 license, leveraged foreign exchange trading license for HK, type 3 license, leveraged foreign exchange trading license consultants for HK, type 3 license, leveraged foreign exchange trading license advisors for HK, type 3 license, leveraged foreign exchange trading license lawyers for HK provided through our type 3 license, leveraged foreign exchange trading license services for HK, law firm for type 3 license, leveraged foreign exchange trading license for HK, type 3 license, leveraged foreign exchange trading license costs for HK, type 3 license, leveraged foreign exchange trading license fees for HK, cost for process of type 3 license, leveraged foreign exchange trading license in HK, procedure to obtain type 3 license, leveraged foreign exchange trading license for HK , Forex License for HK, how to get Forex License for HK, how to obtain Forex License for HK, how to apply for Forex License for HK, obtaining Forex License for HK, Forex License consultants for HK, Forex License advisors for HK, Forex License lawyers for HK provided through our Forex License services for HK, law firm for Forex License for HK, Forex License costs for HK, Forex License fees for HK, cost for process of Forex License in HK, procedure to obtain Forex License for HK , Securities Dealers License for HK, how to get Securities Dealers License for HK, how to obtain Securities Dealers License for HK, how to apply for Securities Dealers License for HK, obtaining Securities Dealers License for HK, Securities Dealers License consultants for HK, Securities Dealers License advisors for HK, Securities Dealers License lawyers for HK provided through our Securities Dealers License services for HK, law firm for Securities Dealers License for HK, Securities Dealers License costs for HK, Securities Dealers License fees for HK, cost for process of Securities Dealers License in HK, procedure to obtain Securities Dealers License for HK , Forex Brokerage License for HK, how to get Forex Brokerage License for HK, how to obtain Forex Brokerage License for HK, how to apply for Forex Brokerage License for HK, obtaining Forex Brokerage License for HK, Forex Brokerage License consultants for HK, Forex Brokerage License advisors for HK, Forex Brokerage License lawyers for HK provided through our Forex Brokerage License services for HK, law firm for Forex Brokerage License for HK, Forex Brokerage License costs for HK, Forex Brokerage License fees for HK, cost for process of Forex Brokerage License in HK, procedure to obtain Forex Brokerage License for HK , Forex exchange License for HK, how to get Forex exchange License for HK, how to obtain Forex exchange License for HK, how to apply for Forex exchange License for HK, obtaining Forex exchange License for HK, Forex exchange License consultants for HK, Forex exchange License advisors for HK, Forex exchange License lawyers for HK provided through our Forex exchange License services for HK, law firm for Forex exchange License for HK, Forex exchange License costs for HK, Forex exchange License fees for HK, cost for process of Forex exchange License in HK, procedure to obtain Forex exchange License for HK , fx license for HK, how to get fx license for HK, how to obtain fx license for HK, how to apply for fx license for HK, obtaining fx license for HK, fx license consultants for HK, fx license advisors for HK, fx license lawyers for HK provided through our fx license services for HK, law firm for fx license for HK, fx license costs for HK, fx license fees for HK, cost for process of fx license in HK, procedure to obtain fx license for HK .

ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ മികച്ച കൺസൾട്ടന്റുമാരുമായി ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക

ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ലൈസൻസിംഗ് സേവന ദാതാവാണ് ഞങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ ഒരു അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചാൽ, 100% വിജയം നൽകുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം!

ടൈപ്പ് 3 കുതിച്ചുചാട്ടമുള്ള വിദേശനാണ്യ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് നൽകുന്ന ഹോങ്കോങ്ങിനുള്ള ആമുഖം

സെക്യൂരിറ്റീസ് & ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓർഡിനൻസ് പത്ത് വ്യത്യസ്ത തരം നിയന്ത്രിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ഫോം 3 ലൈസൻസ് ഒരു ലൈസൻസുള്ള കമ്പനിയെ ക്ലയന്റുകൾക്ക് മാർജിൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദേശനാണ്യം വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

1997 ൽ ഹോങ്കോംഗ് ദ്വീപിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ന്യൂ ടെറിട്ടറികളുടെ 99 വർഷത്തെ വാടക അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ മുൻ ബ്രിട്ടീഷ് രാഷ്ട്രം XNUMX ൽ ചൈനയുടെ തനതായ ഒരു റെഗുലേറ്ററി ലോക്കേലായി മാറി. 

 

“ഒരു രാഷ്ട്രം, രണ്ട് ചട്ടക്കൂടുകൾ” എന്ന മാനദണ്ഡത്തിലാണ് ഹോങ്കോംഗ് ഭരിക്കുന്നത്, ജില്ലയ്ക്ക് ഗൗരവതരമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാനും കൈമാറുന്ന തീയതി മുതൽ വളരെക്കാലം സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ ചട്ടക്കൂടുകൾ സംരക്ഷിക്കാനും ചൈന സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

എന്നിരുന്നാലും, രാഷ്ട്രീയ ചട്ടക്കൂടിലെ മാറ്റങ്ങൾ നിരസിക്കാൻ ബീജിംഗിന് കഴിയും, കൂടാതെ വോട്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റം ശക്തികൾക്ക് അനുകൂലമായത് രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിന്റെ മിതമായ വേഗതയായി അവർ കാണുന്നത് നിരാശപ്പെടുത്തി. 150 വർഷത്തിലേറെയായി ഹോങ്കോംഗ് ബ്രിട്ടീഷ് കിരീടത്തിന്റെ സംസ്ഥാനമായിരുന്നു. 1997 ൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നഗരം പുന ored സ്ഥാപിച്ചു. ആ സമയം മുതൽ, ഇത് ചൈനയുടെ ഒരു പ്രത്യേക അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റീജിയനാണ് (എസ്എആർ), ഒരുതരം പൊതു ആധികാരിക യൂണിറ്റ്. 

 

ചൈനീസ് പ്രദേശമായ ഗുവാങ്‌ഡോങ്ങിന് തെക്ക് പേൾ നദി ഡെൽറ്റയിലും ചൈനീസ് നഗരമായ ഷെൻ‌ഷെനിലുമാണ് ഹോങ്കോംഗ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. 

 

ഭൂപ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക lo ലൂൺ പെനിൻസുല, വിദൂര പ്രദേശം ലന്റ au ദ്വീപ്, കൂടുതൽ മിതമായ ലാമ ദ്വീപ്, കട്ടിയുള്ള ജനസംഖ്യയുള്ള ഹോങ്കോംഗ് ദ്വീപ്, കൂടാതെ 200 ലധികം മിതമായ ദ്വീപുകൾ എന്നിവയാണ് ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ പ്രധാന പ്രദേശങ്ങൾ. ശ്രദ്ധേയമായ ഡീപ് വാട്ടർ ഹാർബറുള്ള ഒരു പ്രധാന തുറമുഖ നഗരമാണ് ഡൊമെയ്ൻ. 

 

1,106 കിലോമീറ്റർ (427 ചതുരശ്ര മൈൽ) വിസ്തൃതിയുള്ള ഹോങ്കോംഗ്, സിംഗപ്പൂരിന്റെ വലിപ്പം 1.5 തവണയോ വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസിയുടെ ഇരട്ടി വലുപ്പമോ ആണ്. 7.5 ദശലക്ഷത്തിലധികം വ്യക്തികളാണ് ഹോങ്കോങ്ങിലുള്ളത് (2019 ൽ). ചൈനീസ് (കന്റോണീസ്), ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിവയാണ് പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ. 'ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റ്' (ചൈനീസ് ഭക്ഷണവും ഡിസ്നി ലാൻഡും പോലെ) സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു കോസ്മോപൊളിറ്റൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയായാണ് നഗരത്തെ കാണുന്നത്, ഇത് ലോകത്തിലെ പ്രധാന പണ-അസംബ്ലിംഗ് ഫോക്കസുകളിൽ ഒന്നാണ്. 

 

2014 ലും 2019 ലും വീണ്ടും നഗരത്തിലെ റോഡുകളിൽ സാധാരണ പ്രക്ഷോഭം ഉയർന്നു. നീക്കം ചെയ്യൽ ചാർജിനെതിരായ ശാന്തമായ പ്രകടനമായാണ് 2019 ലെ പോരാട്ടങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്, ഇത് ചൈനയുടെ സ്വാധീനവുമായി ഹോങ്കോങിനെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കും. 1,000,000 വ്യക്തികളുമായുള്ള ഭൂരിപക്ഷ റൂൾ മാറ്റങ്ങളുടെ ഷോകൾ പൊതു അധികാരിയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നതിൽ അവഗണിച്ചു, ഒപ്പം പോരാട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയും പൊതു അതോറിറ്റിയുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്രൂരമാവുകയും ചെയ്തു. - ഇപ്പോൾ മാസങ്ങളായി, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കഴിവില്ലാത്ത കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് നഗരത്തിലെ പ്രവചനാത്മക വിനാശകരമായ രംഗങ്ങളുടെ അതിശയകരമായ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ലോകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു. ചൈനീസ് പ്രദേശമായ ഗുവാങ്‌ഡോങ്ങിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്താണ് ഹോങ്കോംഗ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് (കുറച്ച് മുമ്പ് കാന്റൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നു). മുമ്പത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഡിപൻഡന്റ് ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഹോങ്കോങ്ങിൽ വിക്ടോറിയ (പൊതുവെ ഹോങ്കോംഗ് ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു), ക lo ലൂൺ പെനിൻസുല എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് ലന്റ au ദ്വീപ്, “പുതിയ പ്രദേശങ്ങൾ”, 235 പെരിഫറൽ ദ്വീപുകൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നു. 

 

1841 ൽ യുകെയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഹോങ്കോംഗ് അടുത്ത വർഷം ചൈന by ദ്യോഗികമായി കീഴടങ്ങി; പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വിവിധ അയൽ‌പ്രദേശങ്ങൾ ചേർത്തു. 

 

19 ഡിസംബർ 1984 ന് ചൈനയും യുകെയും അംഗീകരിച്ച ധാരണ പ്രകാരം 1 ജൂലൈ 1997 ന് ഹോങ്കോംഗ് ചൈനയുടെ ഹോങ്കോംഗ് സ്പെഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റീജിയനായി (എസ്എആർ) മാറി. 

 

ഈ ക്രമീകരണത്തിൽ, ചൈന “ഒരു രാഷ്ട്രം, രണ്ട് ചട്ടക്കൂടുകൾ” പാചകക്കുറിപ്പ് പ്രകാരം ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാമ്പത്തിക ചട്ടക്കൂട് ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിർബന്ധിതരാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പുനൽകി. അടുത്ത 50 വർഷത്തേക്ക് (2047 വരെ ഏത് നിരക്കിലും) അപരിചിതമായതും കാവൽ നിൽക്കുന്നതുമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാറ്റിനിർത്തിയാൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഗുരുതരമായ സ്വയംഭരണത്തെ ഹോങ്കോംഗ് വിലമതിക്കും. 1997 മുതൽ, ഹോങ്കോംഗ് ചൈനയിലെ ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്പെഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റീജിയനാണ് (എസ്എആർ), “ഒരു രാഷ്ട്രം, രണ്ട് ചട്ടക്കൂടുകൾ” 50 വർഷം വരെ നിരക്കിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പരിരക്ഷിത സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ നൽകുന്ന പദവി. അതിന്റെ ഭരണ ചട്ടക്കൂട് ഒരുതരം നിയന്ത്രിത ജനകീയ സർക്കാരാണ്. രാഷ്ട്രത്തലവൻ പിആർ ചൈനയുടെ പ്രസിഡന്റാണ്, മേഖലയിലെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹോങ്കോംഗ് സ്പെഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റീജിയന്റെ ഉന്നതവും പൊതു അതോറിറ്റിയുടെ ഉന്നതവുമാണ്. അവനെ / അവളെ ഒരു ഏജന്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ തീരുമാന ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു (ഹോങ്കോംഗ് ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം 0.16%), സെൻട്രൽ പീപ്പിൾസ് ഗവൺമെന്റ് (ചൈനയുടെ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ) തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വ്യാപാരത്തിനും അക്കൗണ്ടിനും വിധേയമായി ഹോങ്കോങ്ങിന് അനിയന്ത്രിതമായ ഒരു സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുണ്ട് - റീ-എക്‌സ്‌പോർട്ടിന്റെ ഗണ്യമായ ഭാഗം ഉൾപ്പെടെ ചരക്കുകളുടെയും സംരംഭങ്ങളുടെയും വ്യാപാരം കണക്കാക്കുന്നത് ജിഡിപിയുടെ ഇരട്ടിയാണ്. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ചരക്കുകൾ‌ക്ക് ഹോങ്കോങ്ങിന് നികുതിയില്ല, മാത്രമല്ല പ്രാദേശികമായി ഇറക്കുമതി ചെയ്തതോ വിതരണം ചെയ്തതോ പരിഗണിക്കാതെ വെറും നാല് ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റ് ബാധ്യതകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു: മദ്യം, പുകയില, എണ്ണ, മീഥൈൽ മദ്യം. അളവുകളോ അൺലോഡിംഗ് നിയമങ്ങളോ ഇല്ല. 1983 ൽ ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ഹോങ്കോംഗ് യുഎസ് ഡോളറിനടുത്ത് പണം കണക്റ്റുചെയ്യുന്നത് തുടരുന്നു. 

 

അമിത പണലഭ്യത, കുറഞ്ഞ ധനസഹായച്ചെലവ്, കർശനമായ താമസസൗകര്യം എന്നിവ ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ സ്വത്ത് ചെലവ് വേഗത്തിൽ ഉയരാൻ കാരണമായി. ജനസംഖ്യയുടെ താഴ്ന്ന, കേന്ദ്ര വരുമാന ശകലങ്ങൾ ക്രമേണ ക്രമേണ കണ്ടെത്തുന്നത് അമിതവിലയാണ്. 

 

ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ തുറന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് അവതരിപ്പിച്ചു. അപരിചിതമായ വ്യാപാരത്തെയും ulation ഹക്കച്ചവടത്തെയും ആശ്രയിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പുന market സ്ഥാപിച്ച പണവിപണിയുടെ അസ്ഥിരതയ്‌ക്കോ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ ഒരു നിർത്തലാക്കലിനോ പ്രതിരോധമില്ലാത്തതാക്കുന്നു. 

 

ഭൂപ്രദേശം ചൈന കുറച്ചുകാലമായി ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൈമാറ്റ പങ്കാളിയാണ്, ഇത് ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വ്യാപാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ പൊതു ആസ്തികൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, ഭക്ഷണവും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും ഇറക്കുമതി ചെയ്യണം. ചൈനയുടെ ചലന പരിമിതികൾ സുഗമമാക്കിയതിനാൽ, ഈ പ്രദേശത്തേക്കുള്ള ഭൂപ്രദേശ അവധിക്കാലക്കാരുടെ എണ്ണം 4.5 ൽ 2001 ദശലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 47.3 ൽ 2014 ദശലക്ഷമായി ഉയർന്നു, അവശേഷിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അതിഥികളെ ഏകീകരിക്കുക. 2014 ലെ ടോപ്പിംഗിനെത്തുടർന്ന്, അവധിക്കാല വേഷങ്ങൾ 2.5 ൽ 2015 ശതമാനവും 4.5 ൽ 2016 ശതമാനവും കുറഞ്ഞു. യാത്രാ വ്യവസായ മേഖല 2017 ൽ കുതിച്ചുയർന്നു, അതിഥി വേഷങ്ങൾ 3.2 ശതമാനം ഉയർന്ന് 58.47 ദശലക്ഷമായി. മെയിൻ‌ലാൻ‌ഡ് ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള വോയേജർ‌മാർ‌ 44.45 ദശലക്ഷം പേർ‌ ചേർ‌ത്തു, ഇത്‌ മൊത്തം 76% പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. 

 

റെൻ‌മിൻ‌ബി (ആർ‌എം‌ബി) അന്തർ‌ദ്ദേശീയവൽക്കരണത്തിനായുള്ള ബിസിനസ്സ് സെന്റർ ആയി ഹോങ്കോംഗ് സർക്കാർ സ്പെഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റീജിയനെ (എസ്‌എ‌ആർ) മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ആർ‌എം‌ബിയുടെ പേരിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഹോങ്കോംഗ് ജീവനക്കാർക്ക് അനുമതിയുണ്ട്, ആർ‌എം‌ബിയുടെ പേരിലുള്ള കോർപ്പറേറ്റ്, ചൈനീസ് സർക്കാർ സെക്യൂരിറ്റികൾ ഹോങ്കോങ്ങിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ആർ‌എം‌ബി വ്യാപാര സെറ്റിൽമെൻറ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു, ulation ഹക്കച്ചവട പദ്ധതികൾ, ഉദാഹരണത്തിന്, റെൻ‌മിൻ‌ബി യോഗ്യതയുള്ള വിദേശ സ്ഥാപന നിക്ഷേപകൻ (ആർ‌ക്യുഎഫ്ഐ ) പ്രോഗ്രാം ആദ്യമായി ഹോങ്കോങ്ങിൽ അയച്ചു. 2015 ആഗസ്റ്റിൽ പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈന ഫോക്കൽ തുല്യതാ നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ച രീതി മാറ്റിയതിനുശേഷം, സീവാർഡ് ആർ‌എം‌ബി വ്യായാമങ്ങൾ ഒരു നിർഭാഗ്യത്തെ നേരിട്ടു. ഹോങ്കോങ്ങിലെ ആർ‌എം‌ബി സ്റ്റോറുകൾ 1.0 ട്രില്യൺ ആർ‌എം‌ബിയിൽ നിന്ന് 2014 അവസാനത്തോടെ ഇടിഞ്ഞു. 559 അവസാനത്തോടെ 2017 ബില്യൺ ആർ‌എം‌ബി, ഹോങ്കോങ്ങിലെ ബാങ്കുകൾ‌ ആർ‌എം‌ബി ട്രേഡ് സെറ്റിൽ‌മെൻറ് പരിപാലിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ 6.8 ൽ 2015 ട്രില്യൺ ആർ‌എം‌ബിയിൽ നിന്ന് 3.9 ൽ 2017 ട്രില്യൺ ആർ‌എം‌ബിയായി ചുരുങ്ങി. 

 

വിദേശത്ത് പട്ടികപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്കുള്ള ഹെഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ചായി ഹോങ്കോംഗ് സ്വയം സ്ഥിരതാമസമാക്കി. 2015 ൽ, പ്രദേശത്തെ ചൈനീസ് സംഘടനകൾ ഹോങ്കോംഗ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പകുതിയോളം ഓർഗനൈസേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും വ്യാപാരത്തിന്റെ മാര്ക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷന്റെ 66% പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. 

 

കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ, ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ അസംബ്ലിംഗ് വ്യവസായം പ്രദേശത്തേക്ക് മാറിയപ്പോൾ, അതിന്റെ ഭരണ വ്യവസായം വേഗത്തിൽ വികസിച്ചു. ഗ്വാങ്‌ഡോംഗ് പ്രവിശ്യയിലെ വാണിജ്യ-ഭരണനിർവഹണത്തിന്റെ അവശ്യ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു ക്രമീകരണത്തിന് 2014 ൽ ഹോങ്കോങ്ങും ചൈനയും സമ്മതം നൽകി. 2003 മാർച്ചിൽ ഫലങ്ങൾ‌ നൽ‌കിയ പുതിയ നടപടികൾ‌ ഒരു നെഗറ്റീവ് റ und ൺ‌ഡ own ണും ഏറ്റവും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ചികിത്സാ ക്രമീകരണവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഗ്വാങ്‌ഡോംഗ് കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സേവനങ്ങളിലെ വ്യാപാരം സംബന്ധിച്ച കരാർ 2015 നവംബറിൽ അംഗീകരിച്ചു, ഗ്വാങ്‌ഡോംഗ് പൈലറ്റ് പുരോഗമന നടപടികളുടെ ഭൂരിഭാഗവും മെയിൻ‌ലാൻഡിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുക, നെഗറ്റീവ് റ und ൺ‌ഡ in ണിലെ നിരോധിത നടപടികൾ കുറയ്ക്കുക, സോഷ്യൽ, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുകൾ പോലെ ക്രോസ്- k ട്ട്‌കേർട്ട് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായുള്ള പോസിറ്റീവ് റെക്കോർഡുകൾ. 2015 ജൂണിൽ, നിക്ഷേപ കരാറും സാമ്പത്തിക, സാങ്കേതിക സഹകരണത്തിനുള്ള കരാറും (ഇക്കോടെക് കരാർ) സിപയുടെ ഘടനയിൽ അംഗീകരിച്ചു. 

 

ഭൂപ്രദേശവുമായുള്ള ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ സാമ്പത്തിക സംയോജനം ബാങ്കിംഗ്, അക്കൗണ്ട് മേഖലകളിൽ പൊതുവെ പ്രകടമായി തുടരുന്നു. ഹോങ്കോംഗ്-ഷാങ്ഹായ് സ്റ്റോക്ക് കണക്റ്റ്, ഹോങ്കോംഗ്-ഷെൻ‌ഷെൻ സ്റ്റോക്ക് കണക്റ്റുകൾ, ഫണ്ടുകളുടെ പരസ്പര അംഗീകാരം, ബോണ്ട് കണക്റ്റ് പ്ലോട്ട് എന്നിവ മെയിൻ‌ലാൻഡിന്റെ മൂലധന ബിസിനസ്സ് മേഖലകൾ തുറക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന മുന്നേറ്റങ്ങളാണ്, കൂടാതെ ചൈനയുടെ ഡ്രൈവിംഗ് കടൽത്തീരമെന്ന നിലയിൽ ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ജോലി ശക്തിപ്പെടുത്തി. ആർ‌എം‌ബി വിപണി. അധിക അസോസിയേറ്റ് പ്ലാനുകൾ, ഉദാഹരണത്തിന്, ഇടിഎഫ് കണക്റ്റ് (ട്രേഡ് ട്രേഡഡ് റിസർവ് ഇനങ്ങൾക്കായി) കൂടാതെ ഹോങ്കോംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ അന്വേഷണത്തിലാണ്. 2017 ൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കാരി ലാം നൂതന ജോലികൾ, സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം, മെക്കാനിക്കൽ വികസനം എന്നിവയ്ക്കായി സർക്കാർ ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള രൂപകൽപ്പന പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഹോങ്കോംഗ് ടൈപ്പ് 3 ലെ ഇതര പേരുകൾ വിദേശനാണ്യ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിനെ സ്വാധീനിച്ചു

 • ടൈപ്പ് 3 ലൈസൻസ്, വിദേശ വിനിമയ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ്
 • ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ്
 • സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസ്
 • ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ്
 • ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ്
 • fx ലൈസൻസ്
Free consultancy for type 3 leveraged foreign exchange trading license Hong Kong, obtain type 3 leveraged foreign exchange trading license Hong Kong, get type 3 leveraged foreign exchange trading license Hong Kong, apply type 3 leveraged foreign exchange trading license Hong Kong, application for type 3 leveraged foreign exchange trading license Hong Kong, procedure for type 3 leveraged foreign exchange trading license Hong Kong, cost of type 3 leveraged foreign exchange trading license Hong Kong, Forex License Hong Kong, obtain Forex License Hong Kong, get Forex License Hong Kong, apply Forex License Hong Kong, application for Forex License Hong Kong, procedure for Forex License Hong Kong, cost of Forex License Hong Kong, Securities Dealers License Hong Kong, obtain Securities Dealers License Hong Kong, get Securities Dealers License Hong Kong, apply Securities Dealers License Hong Kong, application for Securities Dealers License Hong Kong, procedure for Securities Dealers License Hong Kong, cost of Securities Dealers License Hong Kong, Forex Brokerage License Hong Kong, obtain Forex Brokerage License Hong Kong, get Forex Brokerage License Hong Kong, apply Forex Brokerage License Hong Kong, application for Forex Brokerage License Hong Kong, procedure for Forex Brokerage License Hong Kong, cost of Forex Brokerage License Hong Kong, Forex exchange License Hong Kong, obtain Forex exchange License Hong Kong, get Forex exchange License Hong Kong, apply Forex exchange License Hong Kong, application for Forex exchange License Hong Kong, procedure for Forex exchange License Hong Kong, cost of Forex exchange License Hong Kong, fx license Hong Kong, obtain fx license Hong Kong, get fx license Hong Kong, apply fx license Hong Kong, application for fx license Hong Kong, procedure for fx license Hong Kong, cost of fx license Hong Kong ,type 3 license, leveraged foreign exchange trading license HK, obtain type 3 license, leveraged foreign exchange trading license HK, get type 3 license, leveraged foreign exchange trading license HK, apply type 3 license, leveraged foreign exchange trading license HK, application for type 3 license, leveraged foreign exchange trading license HK, procedure for type 3 license, leveraged foreign exchange trading license HK, cost of type 3 license, leveraged foreign exchange trading license HK ,Forex License HK, obtain Forex License HK, get Forex License HK, apply Forex License HK, application for Forex License HK, procedure for Forex License HK, cost of Forex License HK ,Securities Dealers License HK, obtain Securities Dealers License HK, get Securities Dealers License HK, apply Securities Dealers License HK, application for Securities Dealers License HK, procedure for Securities Dealers License HK, cost of Securities Dealers License HK ,Forex Brokerage License HK, obtain Forex Brokerage License HK, get Forex Brokerage License HK, apply Forex Brokerage License HK, application for Forex Brokerage License HK, procedure for Forex Brokerage License HK, cost of Forex Brokerage License HK ,Forex exchange License HK, obtain Forex exchange License HK, get Forex exchange License HK, apply Forex exchange License HK, application for Forex exchange License HK, procedure for Forex exchange License HK, cost of Forex exchange License HK ,fx license HK, obtain fx license HK, get fx license HK, apply fx license HK, application for fx license HK, procedure for fx license HK, cost of fx license HK.

ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക

ഹോങ്കോങ്ങിലെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസുമായി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സഹായിക്കും?

ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള വിശദാംശങ്ങളും ഹോങ്കോംഗ്

ടൈം ഫ്രെയിം: 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ

കുറഞ്ഞ പണമടച്ച മൂലധനം:

HKD 5 ദശലക്ഷം (> EUR 500 000) - ഒരു ആമുഖ ഏജന്റായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ *

HKD 30 ദശലക്ഷം (> EUR 3 ദശലക്ഷം) - മറ്റേതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ

കുറഞ്ഞ ദ്രാവക മൂലധന ആവശ്യകത: 

HKD 3 ദശലക്ഷം (> EUR 300 000) - ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഏജന്റായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ

HKD 15 ദശലക്ഷം (> EUR 1,5 ദശലക്ഷം) - മറ്റേതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ

*ഏജന്റ് (ബ്രോക്കർ) അവതരിപ്പിക്കുന്നു - ഉപയോക്താക്കൾ സെക്യൂരിറ്റികൾ, ഫ്യൂച്ചറുകൾ കൂടാതെ / അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ വിനിമയ കരാർ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുന്ന എക്സിക്യൂഷൻ ബ്രോക്കർമാരെ ക്ലയന്റുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

കമ്മീഷൻ ഉചിതമായ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ടൈപ്പ് 3 ലൈസൻസിനായി ഒരു അപേക്ഷകൻ ആവശ്യമാണ്.

ഹോങ്കോംഗ് ലൈസൻസുള്ള കോർപ്പറേഷന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ:

ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ലൈസൻസിംഗിനായി ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട്?

“നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യകതകൾക്കുമായി പങ്കാളി ലൈസൻസിംഗ് പങ്കാളിയാകുന്നു.”

ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ്, ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ്, ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ്, ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് എന്നിവ നേടാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നിയമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ പരിശ്രമത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാം “ഞങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ പണത്തെക്കാൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമാണ്, ഞങ്ങൾ ബന്ധങ്ങൾ നേടുന്നു, നാമെല്ലാവരും സമ്പാദിക്കേണ്ടതുണ്ട്, എന്നാൽ നിങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളും വളരെ പ്രധാനമാണ്, അതിനാലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവർത്തിച്ചുള്ള ക്ലയന്റുകളും റഫറലുകളും ലഭിക്കുന്നത്. ഹോങ്കോങ്ങിലെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളുടെ വിപണിയിൽ ഞങ്ങൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു, ഹോംഗ് കോങ്ങിന്റെ ടൈപ്പ് 1 നായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും കാരണം ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് ഹോങ്കോങ്ങിനായി തിരയുന്ന കമ്പനികളുടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി വിദേശ വിനിമയ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ്.

ഹോങ്കോങ്ങിലെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളുടെ വിപണിയിൽ ഞങ്ങൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു, ഹോംഗ് കോങ്ങിന്റെ ടൈപ്പ് 1 നായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും കാരണം ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് ഹോങ്കോങ്ങിനായി തിരയുന്ന കമ്പനികളുടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി വിദേശ വിനിമയ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ്.

We provide for cheapest type 3 leveraged foreign exchange trading license services in Hong Kong, cheapest lawyers for type 3 leveraged foreign exchange trading license in Hong Kong, cheapest consultants for type 3 leveraged foreign exchange trading license in Hong Kong, cheapest advisors for type 3 leveraged foreign exchange trading license in Hong Kong, cheapest law firms for type 3 leveraged foreign exchange trading license in Hong Kong, cheapest attorneys for type 3 leveraged foreign exchange trading license in Hong Kong , cheapest lawyers for Forex License in Hong Kong, cheapest consultants for Forex License in Hong Kong, cheapest advisors for Forex License in Hong Kong, cheapest law firms for Forex License in Hong Kong, cheapest attorneys for Forex License in Hong Kong , cheapest lawyers for Securities Dealers License in Hong Kong, cheapest consultants for Securities Dealers License in Hong Kong, cheapest advisors for Securities Dealers License in Hong Kong, cheapest law firms for Securities Dealers License in Hong Kong, cheapest attorneys for Securities Dealers License in Hong Kong , cheapest lawyers for Forex Brokerage License in Hong Kong, cheapest consultants for Forex Brokerage License in Hong Kong, cheapest advisors for Forex Brokerage License in Hong Kong, cheapest law firms for Forex Brokerage License in Hong Kong, cheapest attorneys for Forex Brokerage License in Hong Kong , cheapest lawyers for Forex exchange License in Hong Kong, cheapest consultants for Forex exchange License in Hong Kong, cheapest advisors for Forex exchange License in Hong Kong, cheapest law firms for Forex exchange License in Hong Kong, cheapest attorneys for Forex exchange License in Hong Kong , cheapest lawyers for fx license in Hong Kong, cheapest consultants for fx license in Hong Kong, cheapest advisors for fx license in Hong Kong, cheapest law firms for fx license in Hong Kong, cheapest attorneys for fx license in Hong Kong , cheapest lawyers for type 3 license, leveraged foreign exchange trading license in HK, cheapest consultants for type 3 license, leveraged foreign exchange trading license in HK, cheapest advisors for type 3 license, leveraged foreign exchange trading license in HK, cheapest law firms for type 3 license, leveraged foreign exchange trading license in HK, cheapest attorneys for type 3 license, leveraged foreign exchange trading license in HK , cheapest lawyers for Forex License in HK, cheapest consultants for Forex License in HK, cheapest advisors for Forex License in HK, cheapest law firms for Forex License in HK, cheapest attorneys for Forex License in HK , cheapest lawyers for Securities Dealers License in HK, cheapest consultants for Securities Dealers License in HK, cheapest advisors for Securities Dealers License in HK, cheapest law firms for Securities Dealers License in HK, cheapest attorneys for Securities Dealers License in HK , cheapest lawyers for Forex Brokerage License in HK, cheapest consultants for Forex Brokerage License in HK, cheapest advisors for Forex Brokerage License in HK, cheapest law firms for Forex Brokerage License in HK, cheapest attorneys for Forex Brokerage License in HK , cheapest lawyers for Forex exchange License in HK, cheapest consultants for Forex exchange License in HK, cheapest advisors for Forex exchange License in HK, cheapest law firms for Forex exchange License in HK, cheapest attorneys for Forex exchange License in HK , cheapest lawyers for fx license in HK, cheapest consultants for fx license in HK, cheapest advisors for fx license in HK, cheapest law firms for fx license in HK, cheapest attorneys for fx license in HK.

ഇപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുക!

ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലൈസൻസിംഗ് ഒരു പ്രത്യേക ജോലിയാണ്, മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇത് പൂർണ്ണമായി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല!

നിങ്ങൾ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ലൈസൻസിംഗും ബിസിനസ്സ് പരിഹാരവും തേടുകയാണെങ്കിൽ.

അറിയേണ്ടതുണ്ട് - ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ് ചെയ്ത വിദേശനാണ്യ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിനുള്ള സവിശേഷതകളും ലൈസൻസിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങളും

 • ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള വിവരങ്ങളും ആവശ്യകതകളും

  കമ്പനി ഘടന

  • കുറഞ്ഞത് ഒരു സംവിധായകൻ (സ്വാഭാവിക വ്യക്തികൾ മാത്രമായിരിക്കാം, ഹോങ്കോങ്ങിൽ കുറഞ്ഞത് 1 താമസക്കാരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം)
  • കുറഞ്ഞത് 2 (വെയിലത്ത് 3) ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഓഫീസർമാർ (RO) *
  • കുറഞ്ഞത് ഒരു ഷെയർഹോൾഡർ (സ്വാഭാവികമോ നിയമപരമോ ആയ വ്യക്തികളാകാം, ദേശീയതയോ റെസിഡൻസി നിയന്ത്രണങ്ങളോ ഇല്ല)

  * കുറഞ്ഞത് 1 ആർ‌ഒ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായിരിക്കണം. ഹോങ്കോംഗ് ടൈപ്പ് 3 (ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ്) ലൈസൻസിൽ താമസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

  നികുതി

  • ഹോങ്കോങ്ങിന് പുറത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ 0% നികുതി നിരക്ക്
  • ഹോങ്കോംഗ് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ 16,5% നികുതി നിരക്ക്
  • മൂലധന നേട്ടം, ലാഭവിഹിതം, കടം എന്നിവയ്ക്ക് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

  അക്ക ing ണ്ടിംഗ് ആവശ്യകതകൾ 

  • അക്ക ing ണ്ടിംഗ് രേഖകൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ പ്രാദേശിക ഓഫീസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർമാരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കാം

  ഓഡിറ്റ് ആവശ്യകതകൾ

  • നിയുക്ത ഓഡിറ്റർ ഹോങ്കോംഗ് ഓഡിറ്റ് നടത്തണം, അവർ ഹോങ്കോംഗ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് അക്കൗണ്ടന്റ്‌സിൽ അംഗമായിരിക്കുകയും പ്രാക്ടീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈവശം വയ്ക്കുകയും വേണം

  പ്രാദേശിക ഓഫീസ് - ആവശ്യമില്ല

  കമ്പനി പേര്

  • ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസ് (കോമ്പിനേഷൻ അനുവദനീയമല്ല)
  • നിലവിലുള്ള കോർപ്പറേഷന് സമാനമോ സമാനമോ ആയ ഏത് പേരും പരിമിതമാണ്
  • പരിമിതമായ ബാധ്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് കമ്പനി നാമത്തിന്റെ (ഇംഗ്ലീഷ്) അവസാനം “ലിമിറ്റഡ്” ഉപയോഗിക്കണം, അതേസമയം ചൈനീസ് ഭാഷയിൽ കമ്പനിയുടെ പേരിന്റെ കാര്യത്തിൽ, അത്തരം കമ്പനിയുടെ പേരിന്റെ അവസാനം “有限公司” ചേർക്കണം
  • കമ്പനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കേന്ദ്ര ജനകീയ സർക്കാരുമായോ മറ്റേതെങ്കിലും വകുപ്പുമായോ ഏജൻസിയുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പേരുകൾ സാധാരണയായി അംഗീകരിക്കില്ല

  ഇനിപ്പറയുന്ന പേരുകൾക്ക് മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമാണ്: സേവിംഗ്സ്, ബിൽഡിംഗ് സൊസൈറ്റി, മുനിസിപ്പൽ, വാണിജ്യ സംഘടന, സഹകരണപരമായ,ആശ്രയം, ട്രസ്റ്റി, ടൂറിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ, കൈഫോംഗ്, മാസ് ട്രാൻസിറ്റ്, ഭൂഗർഭ റെയിൽ‌വേ

 • ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള നടപടിക്രമം

  ഒരു ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന്, ഇനിപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണം:

  • ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഓഫീസർമാർക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷനുള്ള സഹായം (വ്യക്തിഗത ലൈസൻസുകൾ നേടുക)
  • റിസർവ് ചെയ്ത ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ
  • ഹോങ്കോംഗ് ടൈപ്പ് 3 (ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ്) ലൈസൻസിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ സംയോജനം
  • ഹോങ്കോംഗ് ടൈപ്പ് 3 (ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ്) ലൈസൻസിൽ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നു
  • ടൈപ്പ് 3 (ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ്) ലൈസൻസിലേക്ക് അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കൽ / സമാഹരിക്കുക
  • ലൈസൻസിംഗ് അപേക്ഷ എസ്‌എഫ്‌സിക്ക് സമർപ്പിക്കൽ (നിർദ്ദിഷ്ട ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അംഗീകാരത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ഉൾപ്പെടെ)
 • ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ

  ലൈസൻസ് നേടുന്നതിന്, ഓഫ്‌ഷോർ ലൈസൻസ് ആവശ്യമായ എല്ലാ അപേക്ഷാ ഫോമുകളും പൂരിപ്പിക്കുകയും അപ്പോസ്റ്റിൽ ചെയ്ത കോർപ്പറേറ്റ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യും. 

  ഒരു കാരണമായി, ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച രേഖകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുക.

  • ഡയറക്ടർമാരുടെയും ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെയും പാസ്‌പോർട്ടുകൾ നോട്ടറൈസ് ചെയ്യണം.
  • ഡയറക്ടർമാർക്കും ഉടമകൾക്കും വിലാസത്തിന്റെ നോട്ടറിഫൈഡ് തെളിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ലുകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് രേഖകളും ഉപയോഗിക്കാം.
  • ഹോങ്കോംഗ് ടൈപ്പ് 2 (ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ്) ലൈസൻസിനായുള്ള അഭിഭാഷകന്റെ / ഓഡിറ്റർ / നോട്ടറി റഫറൻസ് കത്തുകൾ
  • എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളും ഡയറക്ടർമാർക്കും ഷെയർഹോൾഡർമാർക്കും ആവശ്യമായ പ്രവൃത്തി പരിചയവുമുള്ള സിവി 
  • ഡയറക്ടർമാർക്കും ഷെയർഹോൾഡർമാർക്കും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
  • ബാങ്ക് റഫറൻസ് കത്ത്

  ഷെയർഹോൾഡർ ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷനാണെങ്കിൽ, ഇത് ആവശ്യമാണ്:

  • കോർപ്പറേഷനായുള്ള അംഗീകൃത വ്യക്തിയുടെ പാസ്‌പോർട്ട് (സത്യപ്രതിജ്ഞ, സത്യവാങ്മൂലം, നോട്ടറി പബ്ലിക് അല്ലെങ്കിൽ എംബസി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന്)
  • വലിയ കോർപ്പറേഷന് person ദ്യോഗികമായി അംഗീകാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയുടെ താമസസ്ഥലത്തിന്റെ തെളിവായി യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ (സത്യപ്രതിജ്ഞ, സത്യവാങ്മൂലം, നോട്ടറി പബ്ലിക് അല്ലെങ്കിൽ എംബസി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന്)
  • ബോഡി കോർപ്പറേറ്റിനായുള്ള അംഗീകൃത വ്യക്തിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പശ്ചാത്തലവും തൊഴിൽ അനുഭവങ്ങളും വിവരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സിവി
  • ഒരു ഹോങ്കോംഗ് കമ്പനി രൂപീകരിക്കുന്നതിനോ അംഗീകരിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള എം & എ ക്ലോസ്
  • കമ്പനി രജിസ്ട്രികൾ ഡയറക്ടർ, ഷെയർഹോൾഡർ, ഓഡിറ്റർ, കമ്പനി സെക്രട്ടറി എന്നിവരുടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു (കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ യഥാർത്ഥ പകർപ്പ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന്)
  • ഇൻ‌കോർ‌പ്പറേഷന്റെ സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ് (കമ്പനി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്)
  • ബോഡി കോർപ്പറേറ്റിനായി ഒരു അഭിഭാഷകൻ, അക്കൗണ്ടന്റുമാർ, കമ്പനി സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അംഗീകൃത വ്യക്തിയുടെ ബാങ്ക് പോലുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നൽകേണ്ട അംഗീകൃത വ്യക്തിക്കുള്ള റഫറൻസ് കത്തുകൾ.
  • കമ്പനിക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതിയുള്ള ഒരാളെ നിയമിക്കാനുള്ള കമ്പനിയുടെ പ്രമേയം (കമ്പനി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്)
  • ഹോങ്കോംഗ് കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള കമ്പനിയുടെ പ്രമേയം (കമ്പനി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്)
 • ടൈപ്പ് 3 ലെ ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള നിരാകരണം വിദേശ വിനിമയ വ്യാപാര ലൈസൻസ് ഹോങ്കോംഗ്

  കുറിപ്പ് * ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ടൈപ്പ് 3 ലെ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം എന്നിവയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. ഹോങ്കോംഗ്, തീവ്രവാദം, ഹോങ്കോംഗ് ടൈപ്പ് 3 ലെ മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നിവ വിദേശ വിനിമയ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.

  ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു FATF നിയമങ്ങൾ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് ഹോങ്കോങ്ങിനായി ഞങ്ങളുടെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾക്കായി വളരെ കർശനമായി.

  ഞങ്ങളുടെ ടൈപ്പ് 3 കുതിച്ചുചാട്ടമുള്ള വിദേശനാണ്യ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഹോങ്കോങ്ങിനായി താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ഇല്ല:

  • ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിനുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്കുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഹോങ്കോംഗ് നൽകുന്നില്ല. ഹോങ്കോങ്ങിൽ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ വിദേശനാണ്യ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല. ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ഹോങ്കോങ്ങിൽ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഞങ്ങളുടെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് വിദേശനാണ്യ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിന് ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ​​അല്ലെങ്കിൽ നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾക്കോ ​​ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ് ചെയ്ത വിദേശനാണ്യ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷ നൽകണമെന്ന് ഹോങ്കോംഗ് നൽകിയിട്ടില്ല ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കുക ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കുക ഹോങ്കോങ്ങിനായി.

  • ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ വിദേശ വിദേശ വിനിമയ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ഹോങ്കോങ്ങിലെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. അപകടകരമായ ജൈവ, രാസവസ്തുവും ഹോങ്കോങ്ങിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല, മെഷീനറികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ കടൽത്തീരത്ത് എത്തിക്കുന്നതിന് അത്തരം വസ്തുക്കൾ (ഉപകരണങ്ങൾ) നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ടൈപ്പ് 3 ലെവറേജ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് ഹോങ്കോംഗ്.

  • ഹോങ്കോങ്ങിലെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഹോങ്കോങ്ങിലെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. , മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്ക്കായി മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കൂടാതെ ഹോങ്കോങ്ങിൽ പൂരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ഹോങ്കോങ്ങിലെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ഹോങ്കോങ്ങിലെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ഹോങ്കോങ്ങിലെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഹോങ്കോങ്ങിനായി ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്കുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവർക്ക് ഹോങ്കോംഗ് നൽകുന്നില്ല. ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഒരു ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തി എന്നിവയ്ക്കായി ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനം നൽകിയിട്ടില്ല. ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക ഹോങ്കോങ്ങിനായി.

  • ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളും ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജുചെയ്ത വിദേശനാണ്യ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഹോങ്കോംഗ് നൽകിയിട്ടില്ല.

  • മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം, ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകർ, അഭിഭാഷകർ, കൺസൾട്ടൻറുകൾ എന്നിവ നൽകുന്ന ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധന കൂടാതെ ഹോങ്കോങ്ങിൽ‌ പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഹോങ്കോങ്ങിനായി ഞങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാർക്കുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ ലൈസൻസ് വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നൽകുന്നില്ല. ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാർക്കുള്ള ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല. സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ഹോങ്കോങ്ങിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസ് ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഞങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഹോങ്കോങ്ങിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്കോ ​​ഹോങ്കോംഗ് നൽകിയിട്ടില്ല. ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസ് നേടുക ഹോങ്കോങ്ങിനായി.

  • സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാർക്കുള്ള ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ഹോങ്കോങ്ങിലെ ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ഹോങ്കോങ്ങിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഓഫ്‌ഷോർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരും ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ഹോങ്കോങ്ങിലെ ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ സെക്യൂരിറ്റീസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഹോങ്കോങ്ങിനുള്ള ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല. ഹോങ്കോംഗ്.

  • സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ഹോങ്കോങ്ങിലെ അഭിഭാഷകർ, അഭിഭാഷകർ, കൺസൾട്ടൻറുകൾ എന്നിവർ നൽകുന്ന ഹോങ്കോങ്ങിലെ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ഹോങ്കോങ്ങിലെ ലൈസൻസ് നൽകുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ‌ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്‌ക്കായി ഹോങ്കോങ്ങിൽ‌ പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ഹോങ്കോങ്ങിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ഹോങ്കോങ്ങിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  ഹോങ്കോങ്ങിനായി ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഹോങ്കോംഗ് നൽകുന്നില്ല. ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഒരു ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തി എന്നിവയ്ക്കായി ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനം നൽകിയിട്ടില്ല. ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്കോ ​​ഹോങ്കോംഗ് നൽകിയിട്ടില്ല. ടു ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് നേടുക ഹോങ്കോങ്ങിനായി.

  • ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് വിദേശനാണ്യ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഹോങ്കോങ്ങിനുള്ള ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല. ഹോങ്കോംഗ്.

  • ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്ന ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ‌ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്‌ക്കായി ഹോങ്കോങ്ങിൽ‌ പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  ഹോങ്കോങ്ങിനായി ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ചിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഹോങ്കോംഗ് നൽകുന്നില്ല. ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഒരു ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ചിനായുള്ള ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ വേണ്ടി ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല. ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ടു ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുക ഹോങ്കോങ്ങിനായി.

  • ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ചിനായുള്ള ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ചും ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനുള്ള ലൈസൻസ് പിന്തുണ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജുചെയ്ത വിദേശനാണ്യ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് വിദേശനാണ്യ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഹോങ്കോങ്ങിനുള്ള ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല. ഹോങ്കോംഗ്.

  • ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്ന ഹോങ്കോങ്ങിലെ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്‌ക്കായി ഹോങ്കോങ്ങിൽ‌ പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഹോങ്കോങ്ങിനായി ഞങ്ങളുടെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • എഫ് എക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഹോങ്കോംഗ് നൽകുന്നില്ല. ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഒരു എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തി എന്നിവയ്ക്കായി ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനം നൽകിയിട്ടില്ല. fx ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക ഹോങ്കോങ്ങിൽ കൂടാതെ fx ലൈസൻസ് ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഞങ്ങളുടെ fx ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഹോങ്കോങ്ങിൽ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. എഫ് എക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക ഹോങ്കോങ്ങിനായി.

  • ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ ഹോങ്കോങ്ങിൽ എഫ് എക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ഹോങ്കോങ്ങിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനുള്ള ഇയു, ഓഫ്‌ഷോർ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളും എഫ് എക്സ് ലൈസൻസ് ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും വിനിയോഗിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഹോങ്കോംഗ് നൽകിയിട്ടില്ല.

  • മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം, ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ഹോങ്കോങ്ങിലെ അഭിഭാഷകർ, അഭിഭാഷകർ, കൺസൾട്ടൻറുകൾ എന്നിവ നൽകുന്ന ഹോങ്കോങ്ങിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധന കൂടാതെ ഹോങ്കോങ്ങിൽ‌ പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു fx ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം ഹോങ്കോങ്ങിൽ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ഹോങ്കോങ്ങിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • ഹോങ്കോങ്ങിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  "പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടീസ് : ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനും വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ദശലക്ഷം നിർമ്മാതാക്കൾ ന്യായമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് 3 ഹോങ്കോങ്ങിലെ വിദേശനാണ്യ വ്യാപാര ലൈസൻസ്അതേസമയം, ഹോങ്കോംഗ് ടൈപ്പ് 3 കുതിച്ചുചാട്ടമുള്ള വിദേശനാണ്യ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് അതിന്റെ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നോ സേവനങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായി സൈറ്റിന്റെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉചിതമായ പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ് ഹോങ്കോംഗ്.

ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള മറ്റ് അധികാരപരിധി

ഹോങ്കോങ്ങിലെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിന് പുറമെ, ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച വിഭാഗങ്ങൾക്കും വിവിധ അധികാരപരിധിയിലും ഞങ്ങൾ ലൈസൻസിംഗ് നൽകുന്നു.

*കുറിപ്പ് : ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്യാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും കഴിഞ്ഞേക്കും.

*കുറിപ്പ് : ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം, തീവ്രവാദം, മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് എതിരാണ്, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.

ഹോങ്കോംഗ് ടൈപ്പ് 3 നായുള്ള ഞങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സേവനങ്ങൾ വിദേശനാണ്യ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിനെ സ്വാധീനിച്ചു

ഹോങ്കോങ്ങിനായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിനായി നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ഹോങ്കോങ്ങിൽ ലൈസൻസിംഗിൽ ആരംഭിച്ച് ഹോങ്കോങ്ങിലെ എച്ച്ആർ പിന്തുണയിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്ന വിപുലമായ പിന്തുണയും ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഹോങ്കോങ്ങിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് കുറച്ച്.

Free consultancy for best Forex License services in Hong Kong, best lawyers for Forex License in Hong Kong, best consultants for Forex License in Hong Kong, best advisors for Forex License in Hong Kong, best law firms for Forex License in Hong Kong, best attorneys for Forex License in Hong Kong, best Securities Dealers License services in Hong Kong, best lawyers for Securities Dealers License in Hong Kong, best consultants for Securities Dealers License in Hong Kong, best advisors for Securities Dealers License in Hong Kong, best law firms for Securities Dealers License in Hong Kong, best attorneys for Securities Dealers License in Hong Kong, best Forex Brokerage License services in Hong Kong, best lawyers for Forex Brokerage License in Hong Kong, best consultants for Forex Brokerage License in Hong Kong, best advisors for Forex Brokerage License in Hong Kong, best law firms for Forex Brokerage License in Hong Kong, best attorneys for Forex Brokerage License in Hong Kong, best Forex exchange License services in Hong Kong, best lawyers for Forex exchange License in Hong Kong, best consultants for Forex exchange License in Hong Kong, best advisors for Forex exchange License in Hong Kong, best law firms for Forex exchange License in Hong Kong, best attorneys for Forex exchange License in Hong Kong, best fx license services in Hong Kong, best lawyers for fx license in Hong Kong, best consultants for fx license in Hong Kong, best advisors for fx license in Hong Kong, best law firms for fx license in Hong Kong, best attorneys for fx license in Hong Kong, also ,best type 3 license, leveraged foreign exchange trading license services in HK, best lawyers for type 3 license, leveraged foreign exchange trading license in HK, best consultants for type 3 license, leveraged foreign exchange trading license in HK, best advisors for type 3 license, leveraged foreign exchange trading license in HK, best law firms for type 3 license, leveraged foreign exchange trading license in HK, best attorneys for type 3 license, leveraged foreign exchange trading license in HK ,best Forex License services in HK, best lawyers for Forex License in HK, best consultants for Forex License in HK, best advisors for Forex License in HK, best law firms for Forex License in HK, best attorneys for Forex License in HK ,best Securities Dealers License services in HK, best lawyers for Securities Dealers License in HK, best consultants for Securities Dealers License in HK, best advisors for Securities Dealers License in HK, best law firms for Securities Dealers License in HK, best attorneys for Securities Dealers License in HK ,best Forex Brokerage License services in HK, best lawyers for Forex Brokerage License in HK, best consultants for Forex Brokerage License in HK, best advisors for Forex Brokerage License in HK, best law firms for Forex Brokerage License in HK, best attorneys for Forex Brokerage License in HK ,best Forex exchange License services in HK, best lawyers for Forex exchange License in HK, best consultants for Forex exchange License in HK, best advisors for Forex exchange License in HK, best law firms for Forex exchange License in HK, best attorneys for Forex exchange License in HK ,best fx license services in HK, best lawyers for fx license in HK, best consultants for fx license in HK, best advisors for fx license in HK, best law firms for fx license in HK, best attorneys for fx license in HK.

ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് സേവനങ്ങൾ

ടൈപ്പ് 3 നൊപ്പം ഹോങ്കോങ്ങിനുള്ള വിദേശനാണ്യ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസും

ഹോങ്കോംഗ് ടൈപ്പ് 3 ലെ മറ്റ് സവിശേഷ സേവനങ്ങൾ വിദേശനാണ്യ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിനെ സ്വാധീനിച്ചു

ഹോങ്കോങ്ങിനായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിനായി നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ഹോങ്കോങ്ങിൽ ലൈസൻസിംഗിൽ ആരംഭിച്ച് ഹോങ്കോങ്ങിലെ എച്ച്ആർ പിന്തുണയിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്ന വിപുലമായ പിന്തുണയും ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഹോങ്കോങ്ങിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് കുറച്ച്.

ഹോങ്കോങ്ങിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും മൊത്തം ബിസിനസ്സ് പരിഹാരവും ഉപയോഗിച്ച് വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവം!

കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ

ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലുത് ഉണ്ട് കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ സേവനങ്ങൾ ഹോങ്കോങ്ങിനും 108 രാജ്യങ്ങൾക്കും.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ

ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസിംഗ് കൺസൾട്ടന്റുമാരും സഹായിക്കുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഹോങ്കോങ്ങിലും 108 രാജ്യങ്ങളിലും തുറക്കുന്നു.

പേയ്മെന്റ് പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നു

ഹോങ്കോങ്ങിനുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾക്ക് പുറമെ, മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പേയ്‌മെന്റുകൾ ഓൺലൈനിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു.

വെർച്വൽ ഫോൺ നമ്പർ

ഞങ്ങൾ VoIP നൽകുന്നു ഫോൺ നമ്പർ എന്റർപ്രൈസ് ലെവൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള ഹോങ്കോങ്ങിലെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്ലയന്റുകൾക്ക്.

വെർച്വൽ വിലാസം

ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് പുറമേ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു വെർച്വൽ വിലാസം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 66 മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ.

ബിസിനസ്സ് വിൽപ്പനയ്ക്ക്

ഒരു ആവശ്യമാണ് നിലവിലുള്ള ബിസിനസ്സ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഹോങ്കോങ്ങിൽ, ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസിംഗ് ഏജന്റുമാർക്ക് നിങ്ങളെ ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്

നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് നിങ്ങളുടെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ് ചെയ്ത വിദേശനാണ്യ ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിന് ശേഷം ഹോങ്കോങ്ങിലെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ പ്രത്യേക പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നു.

പോസ്റ്റ് ജോലികൾ

പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുക

ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിന് പുറമെ ഹോങ്കോങ്ങിനായി ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളെ സമഗ്രമായ സഹായത്തോടെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു ഹോങ്കോങ്ങിൽ.

അക്കൗണ്ടുകൾ uts ട്ട്‌സോഴ്‌സിംഗ്

മികച്ച ഹോങ്കോങ്ങിലെ അക്കൗണ്ടന്റുമാർ ഹോങ്കോങ്ങിനായുള്ള ഏത് അക്ക support ണ്ടിംഗ് പിന്തുണയ്ക്കും 24 * 7 ലഭ്യമാണ്. ഞങ്ങൾ 106 രാജ്യങ്ങളിൽ അക്ക outs ണ്ട് our ട്ട്‌സോഴ്സിംഗ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു!

റെഡിമെയ്ഡ് കമ്പനി

ക്ലാസ് പിന്തുണയിൽ മികച്ചത് റെഡിമെയ്ഡ് കമ്പനി ഹോങ്കോങ്ങിലും 109 രാജ്യങ്ങളിലും.

ഹോങ്കോങ്ങിലേക്കുള്ള സംരംഭക കുടിയേറ്റം

ഇതിനായി തിരയുന്നു സംരംഭക കുടിയേറ്റം ഹോങ്കോങ്ങിലേക്ക്, 107 രാജ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക സ consult ജന്യ കൺസൾട്ടേഷനായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

ഹോങ്കോങ്ങിനുള്ള വർക്ക് വിസ

നിങ്ങളുടെ പ്രധാന ജീവനക്കാരെ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും ആസൂത്രണം ആവശ്യമാണ് വർക്ക് വിസ ഡയറക്ടർമാർക്കോ ജീവനക്കാർക്കോ ഹോങ്കോങ്ങിനായി.

സോഫ്റ്റ്വെയറും വെബ് വികസനവും

സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസനത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളെ വിജയകരമായി സഹായിച്ചു വെബ് വികസനം മികച്ച എന്റർപ്രൈസ് ഗ്രേഡ് ഗുണനിലവാരമുള്ള മിതമായ നിരക്കിൽ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ, ഐഒടി, വെബ്, ഇകൊമേഴ്‌സ്, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉള്ള 109 രാജ്യങ്ങളിൽ ഹോങ്കോങ്ങിലും.

മികച്ച ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയും വാലറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസനവും.

2021 ഏപ്രിൽ വരെ പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ

6000 +

“നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര അറിവ്!”

ഹോങ്കോങ്ങിലെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള പ്രൊഫഷണൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം

ഹോങ്കോങ്ങിൽ സേവനങ്ങൾ നേടുന്ന ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസിനായി സ consult ജന്യ കൺസൾട്ടേഷൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക.


പതിവുചോദ്യങ്ങൾ - ഹോങ്കോങ്ങിലെ ടൈപ്പ് 3 ലിവറേജ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡിംഗ് ലൈസൻസ്

ഹോങ്കോങ്ങിനായി അധികാരം നൽകുന്നു, ടൈപ്പ് 3 കുതിച്ചുചാട്ടമുള്ള വിദേശനാണ്യ വ്യാപാര ലൈസൻസ്: ധനകാര്യ സേവന അതോറിറ്റി ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ
സാമ്പത്തിക സേവന ലൈസൻസുകൾ നേടുക!

5.0

റേറ്റിംഗ്

2019 അവലോകനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി