നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക

പാസ്വേഡ് മറന്നോ? പുതിയ ഉപയോക്താവ് ? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട്

നിങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക

പാസ്വേഡ് മറന്നോ? പുതിയ ഉപയോക്താവ് ? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ബിസിനസ്സ് അക്കൗണ്ട്
🔍
ENGLISH ▼
X

സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് - സെന്റ് വിൻസെന്റിൽ നിന്നും ഗ്രനേഡൈൻസിൽ നിന്നും അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുക.

സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കുമായി ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ പരിചയസമ്പന്നവും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നേടുക:

 • International അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സെൻറ് വിൻസെന്റും ഗ്രനേഡൈൻസും നേടുക.
 • International ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സെൻറ് വിൻസെന്റും ഗ്രനേഡൈൻസും നേടുക.
 • International ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള അപേക്ഷ സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ്.
 • ● ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് ഫീസ് സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ്.
 • ● ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിന് സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈൻസിനും ചിലവ്.
 • സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സേവനങ്ങൾ.
 • International ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ്.
 • International ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ്.
 • International ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ്.
അറിയണം

സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കുമായി അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈനുകൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി സഹായം നൽകുന്നു, സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കുമായി അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുക, സെന്റ് വിൻസെന്റിനായി അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക. സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കുമായി അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഗ്രെനാഡൈൻസ്, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവർക്കായി അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടാൻ സഹായിക്കുന്നു, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ്, ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് ഉപദേഷ്ടാക്കൾ എന്നിവരുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് കൺസൾട്ടന്റുമാരുടെ ടീമിന്റെ പിന്തുണ നൽകി. സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡിൻസിനുമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് അഭിഭാഷകരായ സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈനുകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ വഴി സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു. സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കുമായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് ചെലവുകൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് ഫീസ്, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചെലവും സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡൈൻസിനും അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും ഗ്രനേഡൈൻസ്, മുൻകൂട്ടി.

We also provide information for International Banking License for Saint Vincent and the Grenadines, how to get International Banking License for Saint Vincent and the Grenadines, also known as, how to obtain International Banking License for Saint Vincent and the Grenadines, apply for International Banking License for Saint Vincent and the Grenadines, obtaining International Banking License for Saint Vincent and the Grenadines, International Banking License consultants for Saint Vincent and the Grenadines, International Banking License advisors for Saint Vincent and the Grenadines, International Banking License lawyers for Saint Vincent and the Grenadines, International Banking License services for Saint Vincent and the Grenadines, law firm for International Banking License for Saint Vincent and the Grenadines, International Banking License costs for Saint Vincent and the Grenadines, International Banking License fees for Saint Vincent and the Grenadines, cost for process of International Banking License in Saint Vincent and the Grenadines, procedure to obtain International Banking License for Saint Vincent and the Grenadines, Bank License for Saint Vincent and the Grenadines, how to get Bank License for Saint Vincent and the Grenadines, also known as, how to obtain Bank License for Saint Vincent and the Grenadines, apply for Bank License for Saint Vincent and the Grenadines, obtaining Bank License for Saint Vincent and the Grenadines, Bank License consultants for Saint Vincent and the Grenadines, Bank License advisors for Saint Vincent and the Grenadines, Bank License lawyers for Saint Vincent and the Grenadines, Bank License services for Saint Vincent and the Grenadines, law firm for Bank License for Saint Vincent and the Grenadines, Bank License costs for Saint Vincent and the Grenadines, Bank License fees for Saint Vincent and the Grenadines, cost for process of Bank License in Saint Vincent and the Grenadines, procedure to obtain Bank License for Saint Vincent and the Grenadines , Banking License for Saint Vincent and the Grenadines, how to get Banking License for Saint Vincent and the Grenadines, also known as, how to obtain Banking License for Saint Vincent and the Grenadines, apply for Banking License for Saint Vincent and the Grenadines, obtaining Banking License for Saint Vincent and the Grenadines, Banking License consultants for Saint Vincent and the Grenadines, Banking License advisors for Saint Vincent and the Grenadines, Banking License lawyers for Saint Vincent and the Grenadines, Banking License services for Saint Vincent and the Grenadines, law firm for Banking License for Saint Vincent and the Grenadines, Banking License costs for Saint Vincent and the Grenadines, Banking License fees for Saint Vincent and the Grenadines, cost for process of Banking License in Saint Vincent and the Grenadines, procedure to obtain Banking License for Saint Vincent and the Grenadines , Offshore Banking License for Saint Vincent and the Grenadines, how to get Offshore Banking License for Saint Vincent and the Grenadines, also known as, how to obtain Offshore Banking License for Saint Vincent and the Grenadines, apply for Offshore Banking License for Saint Vincent and the Grenadines, obtaining Offshore Banking License for Saint Vincent and the Grenadines, Offshore Banking License consultants for Saint Vincent and the Grenadines, Offshore Banking License advisors for Saint Vincent and the Grenadines, Offshore Banking License lawyers for Saint Vincent and the Grenadines, Offshore Banking License services for Saint Vincent and the Grenadines, law firm for Offshore Banking License for Saint Vincent and the Grenadines, Offshore Banking License costs for Saint Vincent and the Grenadines, Offshore Banking License fees for Saint Vincent and the Grenadines, cost for process of Offshore Banking License in Saint Vincent and the Grenadines, procedure to obtain Offshore Banking License for Saint Vincent and the Grenadines , Offshore Bank License for Saint Vincent and the Grenadines, how to get Offshore Bank License for Saint Vincent and the Grenadines, also known as, how to obtain Offshore Bank License for Saint Vincent and the Grenadines, apply for Offshore Bank License for Saint Vincent and the Grenadines, obtaining Offshore Bank License for Saint Vincent and the Grenadines, Offshore Bank License consultants for Saint Vincent and the Grenadines, Offshore Bank License advisors for Saint Vincent and the Grenadines, Offshore Bank License lawyers for Saint Vincent and the Grenadines, Offshore Bank License services for Saint Vincent and the Grenadines, law firm for Offshore Bank License for Saint Vincent and the Grenadines, Offshore Bank License costs for Saint Vincent and the Grenadines, Offshore Bank License fees for Saint Vincent and the Grenadines, cost for process of Offshore Bank License in Saint Vincent and the Grenadines, procedure to obtain Offshore Bank License for Saint Vincent and the Grenadines , financial licensing for Saint Vincent and the Grenadines, how to get financial licensing for Saint Vincent and the Grenadines, also known as, how to obtain financial licensing for Saint Vincent and the Grenadines, apply for financial licensing for Saint Vincent and the Grenadines, obtaining financial licensing for Saint Vincent and the Grenadines, financial licensing consultants for Saint Vincent and the Grenadines, financial licensing advisors for Saint Vincent and the Grenadines, financial licensing lawyers for Saint Vincent and the Grenadines, financial licensing services for Saint Vincent and the Grenadines, law firm for financial licensing for Saint Vincent and the Grenadines, financial licensing costs for Saint Vincent and the Grenadines, financial licensing fees for Saint Vincent and the Grenadines, cost for process of financial licensing in Saint Vincent and the Grenadines, procedure to obtain financial licensing for Saint Vincent and the Grenadines , financial services license for Saint Vincent and the Grenadines, how to get financial services license for Saint Vincent and the Grenadines, also known as, how to obtain financial services license for Saint Vincent and the Grenadines, apply for financial services license for Saint Vincent and the Grenadines, obtaining financial services license for Saint Vincent and the Grenadines, financial services license consultants for Saint Vincent and the Grenadines, financial services license advisors for Saint Vincent and the Grenadines, financial services license lawyers for Saint Vincent and the Grenadines, financial services license services for Saint Vincent and the Grenadines, law firm for financial services license for Saint Vincent and the Grenadines, financial services license costs for Saint Vincent and the Grenadines, financial services license fees for Saint Vincent and the Grenadines, cost for process of financial services license in Saint Vincent and the Grenadines, procedure to obtain financial services license for Saint Vincent and the Grenadines , financial services licensing for Saint Vincent and the Grenadines, how to get financial services licensing for Saint Vincent and the Grenadines, also known as, how to obtain financial services licensing for Saint Vincent and the Grenadines, apply for financial services licensing for Saint Vincent and the Grenadines, obtaining financial services licensing for Saint Vincent and the Grenadines, financial services licensing consultants for Saint Vincent and the Grenadines, financial services licensing advisors for Saint Vincent and the Grenadines, financial services licensing lawyers for Saint Vincent and the Grenadines, financial services licensing services for Saint Vincent and the Grenadines, law firm for financial services licensing for Saint Vincent and the Grenadines, financial services licensing costs for Saint Vincent and the Grenadines, financial services licensing fees for Saint Vincent and the Grenadines, cost for process of financial services licensing in Saint Vincent and the Grenadines, procedure to obtain financial services licensing for Saint Vincent and the Grenadines .

സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക

സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച ലൈസൻസിംഗ് സേവന ദാതാവാണ് ഞങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ ഒരു അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചാൽ 100% വിജയം നൽകുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം!

അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നൽകുന്ന സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈനുകൾക്കുമായുള്ള ആമുഖം

സെന്റ് വിൻസെന്റും ഗ്രെനെഡൈൻസും ഒരു വിദേശ ബാങ്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തുല്യ അവസരങ്ങൾ നൽകുകയും മികച്ച ബിസിനസ്സ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുകയും എല്ലാ നികുതികളിൽ നിന്നും ബാങ്കുകളെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആഗോള ബാങ്കുകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് 2004 ലെ നിയമവും അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കുകളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും ആണ്. ധനകാര്യ സേവന അതോറിറ്റിയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കുകൾക്കുള്ള സൂപ്പർവൈസറി ബോഡി.

സെന്റ് ലൂസിയയുടെ തെക്ക്, ബാർബഡോസിന് പടിഞ്ഞാറ്, ഗ്രെനഡയുടെ വടക്കുകിഴക്ക് എന്നിവയാണ് ലെസ്സർ ആന്റിലീസിലെ ദ്വീപസമൂഹം കാണപ്പെടുന്നത്. ബാർബഡോസ്, ഗ്രെനഡ, സെന്റ് ലൂസിയ, ട്രിനിഡാഡ്, ടൊബാഗോ, വെനിസ്വേല എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ദ്വീപ് രാജ്യം കടൽ അതിർത്തികൾ നൽകുന്നു. 

 

സെന്റ് വിൻസെന്റ് അഗ്നിപർവ്വത ജന്മസ്ഥലമാണ്, അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം ലാ സ f ഫ്രിയർ ആണ്, ഇത് ഒരു ദ്വാര തടാകവും 1,234 മീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റോവോൾക്കാനോയാണ്, ഇത് കരീബിയൻ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളാണ്. അവസാനമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉദ്‌വമനം 1979 ഏപ്രിലിലാണ്. 

 

എസ്‌വി‌ജിയുടെ 389 കിലോമീറ്റർ (സെൻറ് വിൻസെന്റ് 344 കിലോമീറ്റർ) ഓൾ- land ട്ട് ലാൻഡ് സോൺ ഉണ്ട്, വിശകലനം ചെയ്തു, സെന്റ് വിൻസെന്റ് മാൾട്ടയേക്കാൾ ഒരു പരിധിവരെ വലുതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസിയുടെ ഇരട്ടി വലുപ്പം. 

 

110,000 വ്യക്തികളുള്ള ദ്വീപ് രാജ്യം (2015 ൽ). എസ്‌വിജിയുടെ മൂലധനം, ബോസ് പോർട്ട്, പ്രധാന ബിസിനസ് ഫോക്കസ് എന്നിവ കിംഗ്സ്റ്റ own ൺ (പോപ്പ് 25,000) ആണ്. ഇംഗ്ലീഷ് (official ദ്യോഗിക), ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിയോൾ എന്നിവയാണ് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്. 

 

വിൻഡ്‌വാർഡ് ദ്വീപുകളുടെ സെന്റ് വിൻസെന്റ് ഭാഗമായ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിലെ ലെസ്സർ ആന്റിലീസിന്റെ തെക്കൻ ഒത്തുചേരൽ 1762-ൽ കോളനിവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടു. 1779-ൽ ഫ്രാൻസ് അത് പിടിച്ചെടുത്തു. എന്നിരുന്നാലും 1783-ൽ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് മടക്കി. ദ്വീപുകൾ മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രവിശ്യയായ വിൻഡ്‌വാർഡ് ദ്വീപുകൾക്ക് പ്രധാനമായിരുന്നു 1871 മുതൽ 1958 വരെ. 1979 ൽ രാജ്യം പൂർണ്ണ സ്വയംഭരണാധികാരം സ്വീകരിച്ചു. 

 

ഗ്രെനാഡൈൻ‌സ് 32 ദ്വീപുകൾ‌ ഉൾ‌ക്കൊള്ളുന്നു, അവയിൽ‌ ഏറ്റവും വലുത് ബെക്വിയ, മസ്റ്റിക്ക്, കാനോവാൻ‌, യൂണിയൻ‌ എന്നിവയാണ്. കൂടുതൽ മിതമായ ദ്വീപുകളുടെ ഒരു ഭാഗം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ്. 

 

കിഴക്കൻ കരീബിയൻ കടലിനുള്ളിലെ ഒരു ദ്വീപ് രാഷ്ട്രമാണ് സെന്റ് വിൻസെന്റും ഗ്രെനെഡൈൻസും. ഗ്രെനാഡിൻ ദ്വീപുകളുടെ വടക്കൻ ക്രമീകരണമായ സെന്റ് വിൻസെന്റ് ദ്വീപും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വിവിധ കോളനിക്കാരുടെ കൈയ്യിൽ ദ്വീപുകൾ ചുറ്റിക്കറങ്ങി, യുകെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന്റെ ഫെഡറേഷന്റെ മറ്റൊരു മാനേജർ യൂണിറ്റിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ദ്വീപുകൾക്ക് ഒടുവിൽ 1969 ൽ സ്വയംപര്യാപ്തതയും 1979 ൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും ലഭിച്ചു. സെന്റ് വിൻസെന്റിനെ സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള ബ്രിട്ടീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ഡച്ച് ശ്രമങ്ങളെ കരീബുകാർ എതിർത്തു, എന്നിട്ടും അവർ ഒടുവിൽ ദ്വീപിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് ഫ്രഞ്ച് വാസസ്ഥലം നിയന്ത്രിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. -പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട്. കൂടുതൽ ശക്തമായ ഇംഗ്ലീഷിനെതിരെ ഫ്രഞ്ച് സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതിലേക്കാണ് ഈ നീക്കം. 1763-ൽ, പാരീസ് ഉടമ്പടിയോടെ, ബ്രിട്ടൻ സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു, കരീബുകാർ ബ്രിട്ടീഷ് സ്വാധീനം അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, ഒത്തുതീർപ്പ് തുടർന്നു. 1779 ൽ ഈ ദ്വീപ് ഫ്രഞ്ചുകാർ പിടിച്ചെടുത്തു, എന്നിരുന്നാലും 1783 ൽ വെർസൈൽസ് ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഇത് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് പുന ab സ്ഥാപിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള കരീബുകളുടെ സംരക്ഷണം രണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾക്ക് കാരണമായി (1772–73, 1795–96); രണ്ടാമത്തേതിനെ തുടർന്ന് കരീബുകളെ പുറത്താക്കി. മിക്കവരെയും ഹോണ്ടുറാസ് തീരത്ത് നിന്ന് ഒരു ദ്വീപിലേക്ക് പുറത്താക്കി, പിന്നീട് അവർ ബെലീസിലേക്കും മധ്യ അമേരിക്കയിലെ അറ്റ്ലാന്റിക് തീരത്തുള്ള വിവിധ മേഖലകളിലേക്കും താമസം മാറ്റി. 1805-ൽ അതിർത്തിയിലെ അസംബ്ലിയുടെ ഒരു പ്രകടനം അവരുടെ അനുസരണക്കേടിന് അവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നതുവരെ താമസിച്ച വ്യക്തികൾ ദ്വീപിനുള്ളിൽ അഭയം തേടിയിരുന്നു, ഇത് ബാക്ക്സ്റ്റാബിംഗ് ആയി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 

 

കരീബികളുടെ വിജയത്തെത്തുടർന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ രാജ്യത്തിന്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു. 1763 ലെ പാരീസ് ഉടമ്പടിക്ക് ശേഷം സെന്റ് വിൻസെന്റ് വിൻഡ്‌വാർഡ് ദ്വീപുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആധികാരിക അസോസിയേഷന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അസോസിയേഷനിൽ ഗ്രെനഡ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഡൊമിനിക്ക, ടൊബാഗോ, ഗ്രനേഡൈൻസ് ദ്വീപുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു; അവർ ഒരു സാധാരണ ഏജന്റ് ഒത്തുചേരലും ഗ്രെനഡയിലെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഇരിപ്പിടവും പങ്കിട്ടു. വളരെക്കാലം മുമ്പുതന്നെ ഈ അസോസിയേഷൻ ദ്വീപുകൾക്ക് പ്രത്യേക ഡെലിഗേറ്റ് ഒത്തുചേരലുകൾ നൽകി. 1791-ൽ ഗ്രെനഡൈൻസ് ദ്വീപുകൾ ഗ്രെനഡയ്ക്കും സെന്റ് വിൻസെന്റിനുമിടയിൽ പാർസൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു, സെന്റ് വിൻസെന്റിന് വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ആധികാരിക അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു; ഇവ സെന്റ് വിൻസെന്റിനോട് വളരെ അടുത്തായിരുന്നു, ഈ രീതിയിൽ കൂടുതൽ വിജയകരമായി ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. സംഘടനയുടെ ഈ ക്രമീകരണം 1877 വരെ തുടർന്നു. ഒരു കിരീട സെറ്റിൽമെന്റ് ചട്ടക്കൂടാണ് ഇത് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചത്, അതിൽ ഒരു ലീഡ് പ്രതിനിധിയും നിയുക്ത ചേമ്പറും ബ്രിട്ടീഷ് കിരീടത്തിനായി ദ്വീപുകളെ നിയന്ത്രിച്ചു. സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പ്രധാനമായും ഗ്രാമീണമാണ്. ബിസിനസ്സിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായിട്ടും, ഹീറോറൂട്ട് നിർമ്മാതാക്കളുടെ ലോകത്തിലെ ദമ്പതിമാരിൽ ഒരാളാണ് രാജ്യം. സെന്റ് വിൻസെന്റ് മുമ്പ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കയറ്റുമതിക്കാരനായിരുന്നു. പരുത്തിയും കരിമ്പും മുമ്പ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനിവാര്യമായിരുന്നു, ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം 50% മുതൽ വാഴപ്പഴമാണ് പ്രധാന നിരക്ക്, പരുത്തി ഈ ഘട്ടത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചില്ല. ചേന, വാഴപ്പഴം, മധുരക്കിഴങ്ങ്, തേങ്ങ, ഡാഷീൻ, എഡ്ഡോസ് (പലതരം ടാരോ) എന്നിവയും മറ്റ് പ്രധാന വിളവിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇറക്കുമതി ചെയ്ത വൈറ്റ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ അരി, ഗോതമ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് അരിയും മാവും സംസ്ക്കരിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രാമീണ ഇനങ്ങളെല്ലാം പ്രാദേശികമായി ഉപയോഗിക്കുകയും അയൽ കരീബിയൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സെന്റ് വിൻസെന്റ് ദ്വീപിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുവരെ വനമേഖലയുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും, വനത്തിൽ ഗുരുതരമായ ലംഘനമുണ്ട്. മറ്റ് കരീബിയൻ ദ്വീപുകളിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് കിഴക്കൻ കടൽത്തീരത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നത് പോലെ അയൽ‌രാജ്യ ഉപയോഗത്തിനായി ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന കടൽ‌ത്തീരവും ഉൾനാടുകളും വികസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മത്സ്യബന്ധന വ്യവസായമുണ്ട്.

 

പ്രധാനമായും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, കരീബിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി, കോമൺ മാർക്കറ്റ് (കാരികോം) രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ട്രിനിഡാഡ്, ടൊബാഗോ, വെനിസ്വേല എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ഗതാഗത ഹാർഡ്‌വെയറുകളും, ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ, സിന്തറ്റിക് സംയുക്തങ്ങൾ, g ർജ്ജസ്വലത എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഇറക്കുമതി. അടിസ്ഥാന നിരക്കുകൾ വാഴപ്പഴം, ബണ്ടിൽ ചെയ്ത മാവും അരിയും, റൂട്ട് വിളവ്, ഉദാഹരണത്തിന്, ഡാഷീൻ, എഡ്ഡോസ് എന്നിവയാണ്. കാരികോം രാജ്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സെന്റ് ലൂസിയ, ട്രിനിഡാഡ്, ടൊബാഗോ, ബാർബഡോസ്, ആന്റിഗ്വ, ബാർബുഡ എന്നിവയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന വ്യാപാര എതിർപ്പ്.

സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഇതര പേരുകൾ

 • ബാങ്ക് ലൈസൻസ്
 • ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ്
 • ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ്
 • ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസ്
 • സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗ്
 • സാമ്പത്തിക സേവന ലൈസൻസ്
 • ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗ്
Free consultancy for International Banking License Saint Vincent and the Grenadines, obtain International Banking License Saint Vincent and the Grenadines, get International Banking License Saint Vincent and the Grenadines, apply International Banking License Saint Vincent and the Grenadines, application for International Banking License Saint Vincent and the Grenadines, procedure for International Banking License Saint Vincent and the Grenadines, cost of International Banking License Saint Vincent and the Grenadines, Banking License Saint Vincent and the Grenadines, obtain Banking License Saint Vincent and the Grenadines, get Banking License Saint Vincent and the Grenadines, apply Banking License Saint Vincent and the Grenadines, application for Banking License Saint Vincent and the Grenadines, procedure for Banking License Saint Vincent and the Grenadines, cost of Banking License Saint Vincent and the Grenadines, Offshore Banking License Saint Vincent and the Grenadines, obtain Offshore Banking License Saint Vincent and the Grenadines, get Offshore Banking License Saint Vincent and the Grenadines, apply Offshore Banking License Saint Vincent and the Grenadines, application for Offshore Banking License Saint Vincent and the Grenadines, procedure for Offshore Banking License Saint Vincent and the Grenadines, cost of Offshore Banking License Saint Vincent and the Grenadines, Offshore Bank License Saint Vincent and the Grenadines, obtain Offshore Bank License Saint Vincent and the Grenadines, get Offshore Bank License Saint Vincent and the Grenadines, apply Offshore Bank License Saint Vincent and the Grenadines, application for Offshore Bank License Saint Vincent and the Grenadines, procedure for Offshore Bank License Saint Vincent and the Grenadines, cost of Offshore Bank License Saint Vincent and the Grenadines, financial licensing Saint Vincent and the Grenadines, obtain financial licensing Saint Vincent and the Grenadines, get financial licensing Saint Vincent and the Grenadines, apply financial licensing Saint Vincent and the Grenadines, application for financial licensing Saint Vincent and the Grenadines, procedure for financial licensing Saint Vincent and the Grenadines, cost of financial licensing Saint Vincent and the Grenadines, financial services license Saint Vincent and the Grenadines, obtain financial services license Saint Vincent and the Grenadines, get financial services license Saint Vincent and the Grenadines, apply financial services license Saint Vincent and the Grenadines, application for financial services license Saint Vincent and the Grenadines, procedure for financial services license Saint Vincent and the Grenadines, cost of financial services license Saint Vincent and the Grenadines, financial services licensing Saint Vincent and the Grenadines, obtain financial services licensing Saint Vincent and the Grenadines, get financial services licensing Saint Vincent and the Grenadines, apply financial services licensing Saint Vincent and the Grenadines, application for financial services licensing Saint Vincent and the Grenadines, procedure for financial services licensing Saint Vincent and the Grenadines, cost of financial services licensing Saint Vincent and the Grenadines.

അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക

സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിലെയും അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസുമായി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സഹായിക്കും?

ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും

ടൈം ഫ്രെയിം: 4 മുതൽ 8 മാസം വരെ

കുറഞ്ഞ പണമടച്ച മൂലധനം: 

 1.  - ക്ലാസ് എ: 1,000,000 യുഎസ്ഡി
 2.  - ക്ലാസ് ബി: 500,000 യുഎസ്ഡി

 

പൊതു അവലോകനം

സെൻറ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും അതോറിറ്റി നൽകുന്ന 2 തരം വിദേശ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസുകൾ ഉണ്ട്:

പൂർണമായും പണമടച്ചുള്ള മൂലധനം നിലനിർത്തണമെന്ന നിബന്ധനയ്‌ക്ക് പുറമേ, ഓരോ ലൈസൻസിനും പലപ്പോഴും ഒരു നിയമപരമായ നിക്ഷേപം ഉൾപ്പെടുന്നു .:

ലൈസൻസ് നല്ല നിലയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന്, ലൈസൻസി ആവശ്യമായ മിനിമം പെയ്ഡ്-അപ്പ് മൂലധനം നിലനിർത്തുക മാത്രമല്ല, ഓഫീസ് വഴി ഒരു പ്രാദേശിക സാന്നിധ്യം സൃഷ്ടിക്കുകയും 1 മാനേജരെയും 2 തൊഴിലാളികളെയും നിയമിക്കുകയും വേണം. ഒരു പ്രാദേശിക ഡയറക്ടറും ഉണ്ടായിരിക്കണം ലൈസൻസിയുടെ പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അവർ ബാങ്ക് മാനേജരായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം.

ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ ക്ലയന്റുകളിലെയും ലഭിച്ച എല്ലാ കെ‌വൈ‌സി വിവരങ്ങളും പേപ്പർ വർക്കുകളും ബാങ്കിന്റെ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സെൻറ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രനേഡൈൻസിന്റെയും ലൈസൻസിന് ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട്?

“നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യകതകൾക്കുമായി പങ്കാളി ലൈസൻസിംഗ് പങ്കാളിയാകുന്നു.”

സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ്, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ്, സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ്, സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രനേഡൈൻസിന്റെയും ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് എന്നിവ നേടാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നിയമിക്കുമ്പോൾ സെയിന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ പരിശ്രമത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും ഞങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുക, “നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിനാൽ പണത്തേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമാണ്, പണം സ്വയമേവ പിന്തുടരുന്നു, നാമെല്ലാവരും സമ്പാദിക്കണം, എന്നാൽ നിങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളും വളരെ പ്രധാനമാണ്, അതിനാലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിരവധി ആവർത്തിച്ചുള്ള ക്ലയന്റുകളും റഫറലുകളും ലഭിക്കുന്നത്. സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനുകളിലെയും ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളുടെ വിപണിയിൽ ഞങ്ങൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു, സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈൻസ് ഇന്റർനാഷണലിനുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും കാരണം ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സെയിന്റ് വിൻസെന്റിനെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിനെയും തിരയുന്ന കമ്പനികളെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്നു. ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ്.

സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനുകളിലെയും ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളുടെ വിപണിയിൽ ഞങ്ങൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു, സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈൻസ് ഇന്റർനാഷണലിനുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും കാരണം ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സെയിന്റ് വിൻസെന്റിനെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിനെയും തിരയുന്ന കമ്പനികളെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്നു. ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ്.

We provide for cheapest International Banking License services in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest lawyers for International Banking License in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest consultants for International Banking License in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest advisors for International Banking License in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest law firms for International Banking License in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest attorneys for International Banking License in Saint Vincent and the Grenadines , cheapest lawyers for Banking License in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest consultants for Banking License in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest advisors for Banking License in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest law firms for Banking License in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest attorneys for Banking License in Saint Vincent and the Grenadines , cheapest lawyers for Offshore Banking License in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest consultants for Offshore Banking License in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest advisors for Offshore Banking License in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest law firms for Offshore Banking License in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest attorneys for Offshore Banking License in Saint Vincent and the Grenadines , cheapest lawyers for Offshore Bank License in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest consultants for Offshore Bank License in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest advisors for Offshore Bank License in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest law firms for Offshore Bank License in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest attorneys for Offshore Bank License in Saint Vincent and the Grenadines , cheapest lawyers for financial licensing in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest consultants for financial licensing in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest advisors for financial licensing in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest law firms for financial licensing in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest attorneys for financial licensing in Saint Vincent and the Grenadines , cheapest lawyers for financial services license in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest consultants for financial services license in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest advisors for financial services license in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest law firms for financial services license in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest attorneys for financial services license in Saint Vincent and the Grenadines , cheapest lawyers for financial services licensing in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest consultants for financial services licensing in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest advisors for financial services licensing in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest law firms for financial services licensing in Saint Vincent and the Grenadines, cheapest attorneys for financial services licensing in Saint Vincent and the Grenadines.

ഇപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുക!

ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലൈസൻസിംഗ് ഒരു പ്രത്യേക ജോലിയാണ്, മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇത് പൂർണ്ണമായി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല!

നിങ്ങൾ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ലൈസൻസിംഗും ബിസിനസ്സ് പരിഹാരവും തേടുകയാണെങ്കിൽ.

അറിയേണ്ടതുണ്ട് - സെയിന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈൻസിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനുമുള്ള സവിശേഷതകളും ലൈസൻസിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങളും

 • സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രനേഡൈൻസിന്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള വിവരങ്ങളും ആവശ്യകതകളും

  കമ്പനി ഘടന

  • കുറഞ്ഞത് ഒരു ഷെയർഹോൾഡർ (പരമാവധി 50 ഷെയർഹോൾഡർമാർ) (ദേശീയതയോ റെസിഡൻസി നിയന്ത്രണങ്ങളോ ഇല്ല)
  • ഒരു റസിഡന്റ് ഡയറക്ടറെങ്കിലും; (ബാങ്കിന്റെ മാനേജരായി പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയും)
  • കുറഞ്ഞത് 1 മാനേജർ (ലോക്കൽ)
  • കുറഞ്ഞത് 2 അധിക ജീവനക്കാർ (സീനിയർ ഓഫീസർമാർ)

  നികുതി

  • ബാങ്ക് നികുതി അടയ്ക്കുന്നില്ല, നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്നില്ല.

  അക്ക ing ണ്ടിംഗ്, ഓഡിറ്റ് ആവശ്യകതകൾ - ഓഡിറ്റുചെയ്ത സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ എല്ലാ വർഷവും റെഗുലേറ്ററിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.

  രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഏജന്റ് - ആവശ്യമുണ്ട്

  രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസ് - ആവശ്യമുണ്ട്

  പ്രാദേശിക ഓഡിറ്റർ - ആവശ്യമുണ്ട്

  പ്രാദേശിക അറ്റോർണി / നിയമ ഉപദേഷ്ടാവ് - ആവശ്യമുണ്ട്

 • സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രനേഡൈൻസിന്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള നടപടിക്രമം

  ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന്, ഇനിപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും:

  • അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ തയ്യാറാക്കൽ
  • റെഗുലേറ്ററുമൊത്തുള്ള ലൈസൻസ് അപേക്ഷ
  • നിർദ്ദിഷ്ട ബാങ്കുകളുടെ ബിസിനസ് പ്ലാനും ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായ മറ്റ് രേഖകളും അവലോകനം ചെയ്യുകയും ഭേദഗതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു
  • കമ്പനിയുടെ സംയോജനം
  • ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപേക്ഷ

  NB

  ലൈസൻസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതുവരെ റെഗുലേറ്ററിന് ക്ലയന്റുമായി മുഖാമുഖം അഭിമുഖം നടത്താൻ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ലൈസൻസ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ റെഗുലേറ്ററിന് ഒരു അധിക അഭിമുഖം ആവശ്യമാണ്.

 • സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രനേഡൈൻസിന്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ

  ലൈസൻസ് നേടുന്നതിന്, ഓഫ്‌ഷോറലിസെൻസ് ആവശ്യമായ എല്ലാ അപേക്ഷാ ഫോമുകളും പൂരിപ്പിക്കുകയും അപ്പോസ്റ്റിൽ ചെയ്ത കോർപ്പറേറ്റ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യും. 

  ഈ ആവശ്യത്തിനായി ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുക .. 

  കമ്പനിക്കായി:

  ഇനിപ്പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ:

  • നിർദ്ദിഷ്ട ഉപഭോക്തൃ അടിത്തറ
  • ഓഡിറ്റർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റും മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രൊജക്ഷനുകളും തുറക്കുന്നു
  • മാനേജുമെന്റ് ഘടന
  • സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നയങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും
  • സാധ്യതാ പഠനം
  • മിനിമം പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള നിയമപരമായ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റാനുള്ള അപേക്ഷകരുടെ കഴിവിന്റെ തെളിവ്
  • നിർദ്ദിഷ്ട ബാങ്കിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു
  • ബാങ്ക് നിറവേറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ആവശ്യം
  • മൂലധന ധനസഹായത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ഉറവിടവും
  • ആന്തരിക സംവിധാനങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും വിവരണം
  • ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗവും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഉടമസ്ഥാവകാശ ഘടനയുടെ പകർപ്പ്

  അപേക്ഷകന്:

  • സാധുവായ പാസ്‌പോർട്ടിന്റെ നോട്ടറൈസ് ചെയ്ത പകർപ്പ്
  • നോട്ടറൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ (സ്റ്റാമ്പ്‌ഡാൻഡ് / അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പിട്ട) താമസ വിലാസത്തിന്റെ തെളിവ് (ഉദാ. യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ 3 മാസത്തിൽ കൂടാത്തത്) ഇംഗ്ലീഷിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു
  • സർട്ടിഫൈഡ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
  • ഒരു പ്രതീകം LOR ഉം രണ്ട് ബാങ്ക് റഫറൻസുകളും
  • ഫണ്ടുകളുടെ ഉറവിടത്തിന്റെ തെളിവ്
  • നോട്ടറൈസ്ഡ് നോൺ-ക്രിമിനൽ രേഖകൾ
  • ഒപ്പിട്ട് തീയതി സി.വി.
  • സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഡിപ്ലോമയുടെ നോട്ടറൈസ് ചെയ്ത പകർപ്പുകൾ

  NB

  • പ്രമാണങ്ങൾ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലോ ഭാഷയിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ, അവയ്‌ക്കൊപ്പം നോട്ടറൈസ് ചെയ്‌ത വിവർത്തനവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
  • ഇല്ലെങ്കിൽ, നോട്ടറൈസേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, ദയവായി നോട്ടറൈസ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം നൽകുക.
  • ഏത് സമയത്തും പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിക്കോ പ്രാദേശിക ബാങ്കിനോ അധിക ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അഭ്യർത്ഥിക്കാം.
 • ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിലെ സെയിന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ലൈസൻസിംഗിനുള്ള നിരാകരണം

  കുറിപ്പ് * ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിലെ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ്, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രനേഡൈൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിലെയും തീവ്രവാദം, മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് എതിരാണ്, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.

  ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു FATF നിയമങ്ങൾ ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈനുകൾക്കുമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾക്കായി വളരെ കർശനമായി.

  സെയിന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:

  • വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ, ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്കുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവർക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ താൽപ്പര്യമില്ല അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ്.

  • അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കും നിയമവിരുദ്ധമായി കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികൾക്കോ ​​(സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷ നൽകുകയും ഞങ്ങളുടെ എന്നതിലേക്കുള്ള ലൈസൻസ് സേവനം അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുക സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡിൻസിനും വേണ്ടി.

  • സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രനേഡൈൻസിന്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിന് സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനുകളിലെയും അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ഓഫ്‌ഷോർ ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഓഫ്‌ഷോർ ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡിൻസിനുമുള്ള ഓഫ്‌ഷോർ ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല. ലൈസൻസ് സെൻറ് വിൻസെന്റും ഗ്രനേഡൈൻസും.

  • സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രനേഡൈനുകളിലെയും ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകർ, അഭിഭാഷകർ, കൺസൾട്ടൻറുകൾ എന്നിവ നൽകുന്ന ഗ്രനേഡൈനുകൾ മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, ദുരുപയോഗം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകുന്നില്ല. മൃഗങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്ക്കായി മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കൂടാതെ സെൻറ് വിൻസെന്റിനെയും ഗ്രെനെഡൈൻ‌സിനെയും പൂരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് അപേക്ഷ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റും ഗ്രെനെഡൈൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസും നേടുക.

  • സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനിലെയും അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പനയിൽ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനും അപേക്ഷിക്കുക.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനിലെയും അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല സെന്റ് വിൻസെന്റും ഗ്രനേഡൈൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസും സ്വന്തമാക്കുന്നു.

  സെയിന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡൈനുകൾക്കും വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്കുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവർക്ക് നൽകുന്നില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഒരു ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിൽ ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ്.

  • ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവയ്ക്ക് നിയമവിരുദ്ധമായി കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികളോ (സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ്) ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുമല്ല. ടു ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുക സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡിൻസിനും വേണ്ടി.

  • സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനിലെയും ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഓഫ്‌ഷോർ ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകുന്നില്ല, മാത്രമല്ല അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈസിനുമുള്ള ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിൽ സെന്റ് വിൻസെന്റ്, കൂടാതെ ഓഫ്‌ഷോർ ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല. ഗ്രനേഡൈൻസ്.

  • സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രനേഡൈനുകളിലെയും ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രനേഡൈനിലെയും ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്നതാണ്. മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ഗ്രെനെഡൈനുകൾ നൽകുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്ക്കായി മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കൂടാതെ സെൻറ് വിൻസെന്റിനെയും ഗ്രെനെഡൈൻ‌സിനെയും പൂരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് അപേക്ഷ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യത്തിനോ ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് എന്നിവ നേടുക.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രനേഡൈനിലെയും ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പനയിൽ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈൻസ് ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനും അപേക്ഷിക്കുക.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രനേഡൈനിലെയും ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല സെന്റ് വിൻസെന്റും ഗ്രെനെഡൈൻസ് ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസും സ്വന്തമാക്കുന്നു.

  സെയിന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.
  • ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ് എന്നിവ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്ക് നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവർക്ക് നൽകുന്നില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഒരു ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ താൽപ്പര്യമില്ല. ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കും നിയമവിരുദ്ധമായി കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികളോ (സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ എന്നതിലേക്കുള്ള ലൈസൻസ് സേവനം ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കുക സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡിൻസിനും വേണ്ടി.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനുകളിലെയും ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഓഫ്‌ഷോർ ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കുമുള്ള ഓഫ്‌ഷോർ ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല. ലൈസൻസ് സെൻറ് വിൻസെന്റും ഗ്രനേഡൈൻസും.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രനേഡൈനുകളിലെയും ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്ന ഗ്രനേഡൈനുകൾ മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, ദുരുപയോഗം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്‌ക്കായി മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ് വിൻസെന്റിനെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിനെയും പൂരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രനേഡൈനുകളിലും ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം നൽകുന്നില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് എന്നിവ നേടുക.

  • സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനുകളിലെയും ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പനയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനുകളിലെയും ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല സെന്റ് വിൻസെന്റും ഗ്രെനെഡൈനിന്റെ ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസും സ്വന്തമാക്കുന്നു.

  സെയിന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.
  • ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ് എന്നിവ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്കുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നൽകുന്നില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഒരു ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ താൽപ്പര്യമില്ല ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈനുകൾക്കും നിയമവിരുദ്ധമായി കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ എന്നതിലേക്കുള്ള ലൈസൻസ് സേവനം ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കുക സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡിൻസിനും വേണ്ടി.

  • സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിന് സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനുകളിലെയും ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് പിന്തുണ സെൻറ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഓഫ്‌ഷോർ ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഓഫ്ഷോർ ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല. ലൈസൻസ് സെൻറ് വിൻസെന്റും ഗ്രനേഡൈൻസും.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകർ, അഭിഭാഷകർ, കൺസൾട്ടൻറുകൾ എന്നിവ നൽകുന്ന ഗ്രനേഡൈനുകൾ, മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, ദുരുപയോഗം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ഗ്രനേഡൈനുകൾ നൽകുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്‌ക്കായി മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ് വിൻസെന്റിനെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിനെയും പൂരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് അപേക്ഷ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രനേഡൈനുകളിലും ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് എന്നിവ നേടുക.

  • സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനുകളിലെയും ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രനേഡൈനുകളിലെയും ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് എന്നിവ സ്വന്തമാക്കുന്നു.

  സെയിന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.
  • സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്കുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവർക്ക് നൽകുന്നില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗ് നേടുക.

  • സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗിന് അപേക്ഷിക്കുക സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ്.

  • സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും നിയമവിരുദ്ധമായി കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികൾക്കോ ​​നൽകുന്നില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ടു സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗ് നേടുക സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡിൻസിനും വേണ്ടി.

  • സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗ് നേടുന്നതിന് സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനുകളിലെയും സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗ് പിന്തുണ സെൻറ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഓഫ്‌ഷോർ ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. സെയിന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കുമായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല, സാമ്പത്തിക യന്ത്രസാമഗ്രികളിൽ സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ്.

  • സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രനേഡൈനുകളിലെയും സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രനേഡൈനുകളിലെയും സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്നു, മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്ക്കായി മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കൂടാതെ സെൻറ് വിൻസെന്റിനെയും ഗ്രെനെഡൈൻ‌സിനെയും പൂരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യത്തിനോ ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗ് നേടുക.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിലെയും സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പനയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനിന്റെ സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗിനും അപേക്ഷിക്കുക.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനിലെയും സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗ് എന്നിവ നേടുന്നു.

  സെയിന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.
  • ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ, ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്ക് നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവർക്ക് നൽകുന്നില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഒരു ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുക സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ്.

  • ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ സെൻറ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും നിയമ സേവന പ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികളോ (സെൻറ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും) നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നതിലേക്കുള്ള ലൈസൻസ് സേവനം സാമ്പത്തിക സേവന ലൈസൻസ് നേടുക സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡിൻസിനും വേണ്ടി.

  • സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനിലെയും ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് പിന്തുണ സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഓഫ്‌ഷോർ ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. സെയിന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കുമായുള്ള ഓഫ്‌ഷോർ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല, ധനകാര്യ സേവനങ്ങളിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ. സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ് എന്നിവയ്ക്ക് ലൈസൻസ്.

  • സെയിന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രനേഡൈനുകളിലെയും ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രനേഡൈനുകളിലെയും ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്നതാണ്. മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, ദുരുപയോഗം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ഗ്രെനെഡൈൻസ് നൽകുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്‌ക്കായി മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ് വിൻസെന്റിനെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിനെയും പൂരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് അപേക്ഷ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് എന്നിവ നേടുക.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിലെയും ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പനയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈൻസിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനും അപേക്ഷിക്കുക.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനിലെയും ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല സെന്റ് വിൻസെന്റും ഗ്രനേഡൈൻസിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസും സ്വന്തമാക്കുന്നു.

  സെയിന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനുകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.
  • ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്കുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവർക്ക് നൽകുന്നില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗ് നേടുക.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗിന് അപേക്ഷിക്കുക സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനാഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവയ്ക്ക് ലൈസൻസിംഗ് നൽകുന്ന ധനകാര്യ സേവനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • സെയിന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികൾ (വ്യക്തികൾ) നായി ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നതിലേക്കുള്ള ലൈസൻസ് സേവനം ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗ് നേടുക സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡിൻസിനും വേണ്ടി.

  • സെന്റ് വിൻസെന്റിന്റെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിന്റെയും ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗ് നേടുന്നതിന് സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനിലെയും ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗ് പിന്തുണ സെൻറ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ഓഫ്‌ഷോർ ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഓഫ്‌ഷോർ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് സെയിന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡിൻസിനുമുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ, ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല, ധനകാര്യ സേവനങ്ങളിൽ ഓഫ്‌ഷോർ ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ. സെൻറ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ് എന്നിവയ്ക്ക് ലൈസൻസിംഗ്.

  • സെയിന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രനേഡൈനുകളിലെയും ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രനേഡൈനുകളിലെയും ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്നതാണ്, മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, ദുരുപയോഗം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്‌ക്കായി മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ് വിൻസെന്റിനെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിനെയും പൂരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യത്തിനോ ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗ് നേടുക.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിലെയും ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പനയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈൻസിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗിനും അപേക്ഷിക്കുക.

  • സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനിലെയും ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗ് എന്നിവ നേടുന്നു.

  "പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടീസ് : ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനും വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ദശലക്ഷം നിർമ്മാതാക്കൾ ന്യായമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ്അതേ സമയം, സെന്റ് വിൻസെന്റിനെയും ഗ്രെനെഡൈൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനെയും സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് അതിന്റെ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നോ സേവനങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായി സൈറ്റിന്റെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉചിതമായ പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സെന്റ് വിൻസെന്റും ഗ്രനേഡൈൻസും.

ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള മറ്റ് അധികാരപരിധി

സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിലെയും അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിന് പുറമെ, താഴെപ്പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കും വിവിധ അധികാര പരിധികൾക്കും ഞങ്ങൾ ലൈസൻസിംഗ് നൽകുന്നു.

*കുറിപ്പ് : ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്യാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും കഴിഞ്ഞേക്കും.

*കുറിപ്പ് : ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം, തീവ്രവാദം, മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് എതിരാണ്, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.

സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സേവനങ്ങൾ

സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവയ്‌ക്കായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ലൈസൻസിംഗിൽ ആരംഭിച്ച് സെയിന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ എച്ച്ആർ പിന്തുണയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വ്യാപകമായ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, സെയിന്റിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് വിൻസെന്റും ഗ്രെനെഡൈൻസും കുറച്ച് പേരിടാൻ മാത്രം.

സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മികച്ച ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾക്കായി സ consult ജന്യ കൺസൾട്ടൻസി, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മികച്ച ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിലെയും മികച്ച ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഗ്രെനെഡൈൻസ്, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിലെയും ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായി മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിലെയും ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈനിലെയും ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മികച്ച സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗിനുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗിനുള്ള മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ , സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗിനുള്ള മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗിനുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക ലൈസൻസിംഗിനുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മികച്ച ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായുള്ള സെന്റ് കൺസൾട്ടന്റുമാർ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിനായി മികച്ച അഭിഭാഷകർ, സെൻറ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിലെയും മികച്ച ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനാഡൈൻസിലും ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗിനുള്ള മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗിനുള്ള മികച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കൾ സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങളായ ഗ്രനേഡൈൻസ്, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസിംഗിനുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ ,.

ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് സേവനങ്ങൾ

സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈനുകൾക്കുമായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനൊപ്പം

സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനുമുള്ള മറ്റ് സവിശേഷ സേവനങ്ങൾ

സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവയ്‌ക്കായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ലൈസൻസിംഗിൽ ആരംഭിച്ച് സെയിന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ എച്ച്ആർ പിന്തുണയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വ്യാപകമായ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, സെയിന്റിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് വിൻസെന്റും ഗ്രെനെഡൈൻസും കുറച്ച് പേരിടാൻ മാത്രം.

സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈനുകൾക്കുമായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും മൊത്തം ബിസിനസ്സ് പരിഹാരവും ഉപയോഗിച്ച് വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവം!

കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ

ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലുത് ഉണ്ട് കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ സേവനങ്ങൾ സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ്, 108 രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കായി.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ

ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസിംഗ് കൺസൾട്ടന്റുമാരും സഹായിക്കുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ്, 108 രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ തുറക്കുന്നു.

പേയ്മെന്റ് പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നു

സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രനേഡൈൻസിനുമുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾക്ക് പുറമെ, മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പേയ്‌മെന്റുകൾ ഓൺലൈനിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു.

വെർച്വൽ ഫോൺ നമ്പർ

ഞങ്ങൾ VoIP നൽകുന്നു ഫോൺ നമ്പർ എന്റർപ്രൈസ് ലെവൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്ലയന്റുകൾ എന്നിവയ്ക്ക്.

വെർച്വൽ വിലാസം

ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് പുറമേ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു വെർച്വൽ വിലാസം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 66 മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ.

ബിസിനസ്സ് വിൽപ്പനയ്ക്ക്

ഒരു ആവശ്യമാണ് നിലവിലുള്ള ബിസിനസ്സ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ, ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസിംഗ് ഏജന്റുമാർക്ക് നിങ്ങളെ സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനാഡൈനുകളിലെയും ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്

നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് നിങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിന് ശേഷം സെന്റ് വിൻസെന്റിലെയും ഗ്രെനെഡൈൻസിലെയും കൺസൾട്ടൻറുകൾ പ്രത്യേക പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നു.

പോസ്റ്റ് ജോലികൾ

പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുക

ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിന് പുറമേ, സെന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനെഡൈനിനുമായി ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളെ സമഗ്രമായ സഹായത്തോടെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ.

അക്കൗണ്ടുകൾ uts ട്ട്‌സോഴ്‌സിംഗ്

മികച്ച സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ടന്റുമാർ സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡിൻസിനുമുള്ള ഏത് അക്ക support ണ്ടിംഗ് പിന്തുണയ്ക്കും 24 * 7 ലഭ്യമാണ്. ഞങ്ങൾ 106 രാജ്യങ്ങളിൽ അക്ക outs ണ്ട് our ട്ട്‌സോഴ്സിംഗ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു!

റെഡിമെയ്ഡ് കമ്പനി

ക്ലാസ് പിന്തുണയിൽ മികച്ചത് റെഡിമെയ്ഡ് കമ്പനി സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ്, 109 രാജ്യങ്ങളിൽ.

സെന്റ് വിൻസെന്റിലേക്കും ഗ്രനേഡൈൻസിലേക്കും സംരംഭക കുടിയേറ്റം

ഇതിനായി തിരയുന്നു സംരംഭക കുടിയേറ്റം സെൻറ് വിൻസെന്റിലേക്കും ഗ്രെനെഡൈൻസിലേക്കും, 107 രാജ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ സ consult ജന്യ കൺസൾട്ടേഷനായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡിൻസിനുമുള്ള വർക്ക് വിസ

നിങ്ങളുടെ പ്രധാന ജീവനക്കാരെ സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും സ്ഥാപിക്കാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം പിന്തുണ ആവശ്യമാണ് വർക്ക് വിസ സെൻറ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡിൻസിനും ഡയറക്ടർമാർക്കോ ജീവനക്കാർക്കോ വേണ്ടി.

സോഫ്റ്റ്വെയറും വെബ് വികസനവും

സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസനത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളെ വിജയകരമായി സഹായിച്ചു വെബ് വികസനം സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ്, മികച്ച എന്റർപ്രൈസ് ഗ്രേഡ് ഗുണനിലവാരമുള്ള ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ, ഐഒടി, വെബ്, ഇകൊമേഴ്‌സ്, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവ മിതമായ നിരക്കിൽ 109 രാജ്യങ്ങളിൽ.

മികച്ച ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയും വാലറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസനവും.

2021 ഏപ്രിൽ വരെ പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ

6000 +

“നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര അറിവ്!”

സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള പ്രൊഫഷണൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം

സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രെനെഡൈൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സേവനങ്ങൾ നേടുന്നതിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസിനായി സ consult ജന്യ കൺസൾട്ടേഷൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക.


പതിവുചോദ്യങ്ങൾ - സെന്റ് വിൻസെന്റിലും ഗ്രെനെഡൈൻസിലും അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ്

സെയിന്റ് വിൻസെന്റിനും ഗ്രെനാഡിൻസിനും അധികാരം നൽകൽ, അന്താരാഷ്ട്ര ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ്: ധനകാര്യ സേവന അതോറിറ്റി സെന്റ് വിൻസെന്റ്, ഗ്രനേഡൈൻസ് എന്നിവരുടെ
സാമ്പത്തിക സേവന ലൈസൻസുകൾ നേടുക!

5.0

റേറ്റിംഗ്

2019 അവലോകനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി