നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക

പാസ്വേഡ് മറന്നോ? പുതിയ ഉപയോക്താവ് ? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട്

നിങ്ങളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക

പാസ്വേഡ് മറന്നോ? പുതിയ ഉപയോക്താവ് ? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ബിസിനസ്സ് അക്കൗണ്ട്
🔍
ENGLISH ▼
X

കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ബിസിനസ് ലൈസൻസ് - കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ നിന്ന് സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ബിസിനസ് ലൈസൻസ് നേടുക.

കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കായുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ പരിചയസമ്പന്നരും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നേടുക:

 • Sec സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് കേമൻ ദ്വീപുകൾ നേടുക.
 • C സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് കേമൻ ദ്വീപുകൾ നേടുക.
 • Sec സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിനായുള്ള അപേക്ഷ കേമാൻ ദ്വീപുകൾ.
 • ● സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് ഫീസ് കേമാൻ ദ്വീപുകൾ.
 • ● സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് കോസ്റ്റ് കേമാൻ ദ്വീപുകൾ.
 • C കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിനായി ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സേവനങ്ങൾ.
 • Sec സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച കൺസൾട്ടൻറുകൾ കേമാൻ ദ്വീപുകൾ.
 • Sec സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേമാൻ ദ്വീപുകൾ.
 • Sec സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിനായുള്ള മികച്ച അഭിഭാഷകർ കേമാൻ ദ്വീപുകൾ.
അറിയണം

കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കായുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിനായി ഞങ്ങൾ സഹായം നൽകുന്നു, ഇത് കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കായി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് നേടാൻ സഹായിക്കുന്നു, കേമൻ ദ്വീപുകൾക്കായി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് നേടുക, കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കായി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക, സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് നേടുക കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കായുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കുള്ള ലൈസൻസ്, കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കായുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് കൺസൾട്ടന്റുമാർ, കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കായുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് അഭിഭാഷകർ കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കായുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളിലൂടെ, കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കായുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് ചെലവുകൾക്കും ഞങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിന്റെ പ്രക്രിയയ്ക്കുള്ള ചെലവും കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കായി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമവും ഉൾപ്പെടെ കേമൻ ദ്വീപുകൾക്കുള്ള ബിസിനസ് ലൈസൻസ് ഫീസ്.

We also provide information for Securities Investment Business License for Cayman Islands, how to get Securities Investment Business License for Cayman Islands, also known as, how to obtain Securities Investment Business License for Cayman Islands, apply for Securities Investment Business License for Cayman Islands, obtaining Securities Investment Business License for Cayman Islands, Securities Investment Business License consultants for Cayman Islands, Securities Investment Business License advisors for Cayman Islands, Securities Investment Business License lawyers for Cayman Islands, Securities Investment Business License services for Cayman Islands, law firm for Securities Investment Business License for Cayman Islands, Securities Investment Business License costs for Cayman Islands, Securities Investment Business License fees for Cayman Islands, cost for process of Securities Investment Business License in Cayman Islands, procedure to obtain Securities Investment Business License for Cayman Islands, Forex license for Cayman Islands, how to get Forex license for Cayman Islands, also known as, how to obtain Forex license for Cayman Islands, apply for Forex license for Cayman Islands, obtaining Forex license for Cayman Islands, Forex license consultants for Cayman Islands, Forex license advisors for Cayman Islands, Forex license lawyers for Cayman Islands, Forex license services for Cayman Islands, law firm for Forex license for Cayman Islands, Forex license costs for Cayman Islands, Forex license fees for Cayman Islands, cost for process of Forex license in Cayman Islands, procedure to obtain Forex license for Cayman Islands , Securities Dealers License for Cayman Islands, how to get Securities Dealers License for Cayman Islands, also known as, how to obtain Securities Dealers License for Cayman Islands, apply for Securities Dealers License for Cayman Islands, obtaining Securities Dealers License for Cayman Islands, Securities Dealers License consultants for Cayman Islands, Securities Dealers License advisors for Cayman Islands, Securities Dealers License lawyers for Cayman Islands, Securities Dealers License services for Cayman Islands, law firm for Securities Dealers License for Cayman Islands, Securities Dealers License costs for Cayman Islands, Securities Dealers License fees for Cayman Islands, cost for process of Securities Dealers License in Cayman Islands, procedure to obtain Securities Dealers License for Cayman Islands , Forex Brokerage License for Cayman Islands, how to get Forex Brokerage License for Cayman Islands, also known as, how to obtain Forex Brokerage License for Cayman Islands, apply for Forex Brokerage License for Cayman Islands, obtaining Forex Brokerage License for Cayman Islands, Forex Brokerage License consultants for Cayman Islands, Forex Brokerage License advisors for Cayman Islands, Forex Brokerage License lawyers for Cayman Islands, Forex Brokerage License services for Cayman Islands, law firm for Forex Brokerage License for Cayman Islands, Forex Brokerage License costs for Cayman Islands, Forex Brokerage License fees for Cayman Islands, cost for process of Forex Brokerage License in Cayman Islands, procedure to obtain Forex Brokerage License for Cayman Islands , Forex exchange License for Cayman Islands, how to get Forex exchange License for Cayman Islands, also known as, how to obtain Forex exchange License for Cayman Islands, apply for Forex exchange License for Cayman Islands, obtaining Forex exchange License for Cayman Islands, Forex exchange License consultants for Cayman Islands, Forex exchange License advisors for Cayman Islands, Forex exchange License lawyers for Cayman Islands, Forex exchange License services for Cayman Islands, law firm for Forex exchange License for Cayman Islands, Forex exchange License costs for Cayman Islands, Forex exchange License fees for Cayman Islands, cost for process of Forex exchange License in Cayman Islands, procedure to obtain Forex exchange License for Cayman Islands , Forex Broker license for Cayman Islands, how to get Forex Broker license for Cayman Islands, also known as, how to obtain Forex Broker license for Cayman Islands, apply for Forex Broker license for Cayman Islands, obtaining Forex Broker license for Cayman Islands, Forex Broker license consultants for Cayman Islands, Forex Broker license advisors for Cayman Islands, Forex Broker license lawyers for Cayman Islands, Forex Broker license services for Cayman Islands, law firm for Forex Broker license for Cayman Islands, Forex Broker license costs for Cayman Islands, Forex Broker license fees for Cayman Islands, cost for process of Forex Broker license in Cayman Islands, procedure to obtain Forex Broker license for Cayman Islands , security dealer license for Cayman Islands, how to get security dealer license for Cayman Islands, also known as, how to obtain security dealer license for Cayman Islands, apply for security dealer license for Cayman Islands, obtaining security dealer license for Cayman Islands, security dealer license consultants for Cayman Islands, security dealer license advisors for Cayman Islands, security dealer license lawyers for Cayman Islands, security dealer license services for Cayman Islands, law firm for security dealer license for Cayman Islands, security dealer license costs for Cayman Islands, security dealer license fees for Cayman Islands, cost for process of security dealer license in Cayman Islands, procedure to obtain security dealer license for Cayman Islands , FFMC License for Cayman Islands, how to get FFMC License for Cayman Islands, also known as, how to obtain FFMC License for Cayman Islands, apply for FFMC License for Cayman Islands, obtaining FFMC License for Cayman Islands, FFMC License consultants for Cayman Islands, FFMC License advisors for Cayman Islands, FFMC License lawyers for Cayman Islands, FFMC License services for Cayman Islands, law firm for FFMC License for Cayman Islands, FFMC License costs for Cayman Islands, FFMC License fees for Cayman Islands, cost for process of FFMC License in Cayman Islands, procedure to obtain FFMC License for Cayman Islands , fx license for Cayman Islands, how to get fx license for Cayman Islands, also known as, how to obtain fx license for Cayman Islands, apply for fx license for Cayman Islands, obtaining fx license for Cayman Islands, fx license consultants for Cayman Islands, fx license advisors for Cayman Islands, fx license lawyers for Cayman Islands, fx license services for Cayman Islands, law firm for fx license for Cayman Islands, fx license costs for Cayman Islands, fx license fees for Cayman Islands, cost for process of fx license in Cayman Islands, procedure to obtain fx license for Cayman Islands , Forex license for Cayman, how to get Forex license for Cayman, how to obtain Forex license for Cayman, how to apply for Forex license for Cayman, obtaining Forex license for Cayman, Forex license consultants for Cayman, Forex license advisors for Cayman, Forex license lawyers for Cayman provided through our Forex license services for Cayman, law firm for Forex license for Cayman, Forex license costs for Cayman, Forex license fees for Cayman, cost for process of Forex license in Cayman, procedure to obtain Forex license for Cayman , Securities Dealers License for Cayman, how to get Securities Dealers License for Cayman, how to obtain Securities Dealers License for Cayman, how to apply for Securities Dealers License for Cayman, obtaining Securities Dealers License for Cayman, Securities Dealers License consultants for Cayman, Securities Dealers License advisors for Cayman, Securities Dealers License lawyers for Cayman provided through our Securities Dealers License services for Cayman, law firm for Securities Dealers License for Cayman, Securities Dealers License costs for Cayman, Securities Dealers License fees for Cayman, cost for process of Securities Dealers License in Cayman, procedure to obtain Securities Dealers License for Cayman , Forex Brokerage License for Cayman, how to get Forex Brokerage License for Cayman, how to obtain Forex Brokerage License for Cayman, how to apply for Forex Brokerage License for Cayman, obtaining Forex Brokerage License for Cayman, Forex Brokerage License consultants for Cayman, Forex Brokerage License advisors for Cayman, Forex Brokerage License lawyers for Cayman provided through our Forex Brokerage License services for Cayman, law firm for Forex Brokerage License for Cayman, Forex Brokerage License costs for Cayman, Forex Brokerage License fees for Cayman, cost for process of Forex Brokerage License in Cayman, procedure to obtain Forex Brokerage License for Cayman , Forex exchange License for Cayman, how to get Forex exchange License for Cayman, how to obtain Forex exchange License for Cayman, how to apply for Forex exchange License for Cayman, obtaining Forex exchange License for Cayman, Forex exchange License consultants for Cayman, Forex exchange License advisors for Cayman, Forex exchange License lawyers for Cayman provided through our Forex exchange License services for Cayman, law firm for Forex exchange License for Cayman, Forex exchange License costs for Cayman, Forex exchange License fees for Cayman, cost for process of Forex exchange License in Cayman, procedure to obtain Forex exchange License for Cayman , Forex Broker license for Cayman, how to get Forex Broker license for Cayman, how to obtain Forex Broker license for Cayman, how to apply for Forex Broker license for Cayman, obtaining Forex Broker license for Cayman, Forex Broker license consultants for Cayman, Forex Broker license advisors for Cayman, Forex Broker license lawyers for Cayman provided through our Forex Broker license services for Cayman, law firm for Forex Broker license for Cayman, Forex Broker license costs for Cayman, Forex Broker license fees for Cayman, cost for process of Forex Broker license in Cayman, procedure to obtain Forex Broker license for Cayman , security dealer license for Cayman, how to get security dealer license for Cayman, how to obtain security dealer license for Cayman, how to apply for security dealer license for Cayman, obtaining security dealer license for Cayman, security dealer license consultants for Cayman, security dealer license advisors for Cayman, security dealer license lawyers for Cayman provided through our security dealer license services for Cayman, law firm for security dealer license for Cayman, security dealer license costs for Cayman, security dealer license fees for Cayman, cost for process of security dealer license in Cayman, procedure to obtain security dealer license for Cayman , FFMC License for Cayman, how to get FFMC License for Cayman, how to obtain FFMC License for Cayman, how to apply for FFMC License for Cayman, obtaining FFMC License for Cayman, FFMC License consultants for Cayman, FFMC License advisors for Cayman, FFMC License lawyers for Cayman provided through our FFMC License services for Cayman, law firm for FFMC License for Cayman, FFMC License costs for Cayman, FFMC License fees for Cayman, cost for process of FFMC License in Cayman, procedure to obtain FFMC License for Cayman , fx license for Cayman, how to get fx license for Cayman, how to obtain fx license for Cayman, how to apply for fx license for Cayman, obtaining fx license for Cayman, fx license consultants for Cayman, fx license advisors for Cayman, fx license lawyers for Cayman provided through our fx license services for Cayman, law firm for fx license for Cayman, fx license costs for Cayman, fx license fees for Cayman, cost for process of fx license in Cayman, procedure to obtain fx license for Cayman .

കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കായി മികച്ച കൺസൾട്ടന്റുമാരുമൊത്തുള്ള കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ബിസിനസ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക

കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ബിസിനസ് ലൈസൻ‌സിനായുള്ള മികച്ച ലൈസൻ‌സിംഗ് സേവന ദാതാവാണ് ഞങ്ങൾ‌, ഞങ്ങൾ‌ ഒരു അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചാൽ‌, ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം 100% വിജയം നൽകുക എന്നതാണ്!

സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് നൽകുന്ന കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കുള്ള ആമുഖം

പടിഞ്ഞാറൻ കരീബിയൻ പ്രദേശത്താണ് കേമാൻ ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്, ലോകത്തിലെ പ്രധാന ധനകാര്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. പരമ്പരാഗത ഓഫ്‌ഷോർ അധികാരപരിധിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, കേമാൻ ധനകാര്യ സേവന മേഖല നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ നിക്ഷേപകർക്കിടയിൽ വളരെ നല്ല പ്രശസ്തി ഉണ്ട്.

കേമൻ ദ്വീപുകൾ മൂന്ന് ദ്വീപുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു: ഗ്രാൻഡ് കേമാൻ, ഏറ്റവും വലുതും സാധാരണയായി വളർന്നതും (ഏകദേശം 22 മൈൽ നീളത്തിൽ), കേമാൻ ബ്രാക്ക് (15 ചതുരശ്ര മൈൽ), ലിറ്റിൽ കേമാൻ (10 ചതുരശ്ര മൈൽ). കേമാൻ ദ്വീപുകൾ മിയാമിയിൽ നിന്ന് 480 മൈൽ തെക്കും ക്യൂബയ്ക്ക് 150 മൈൽ തെക്കും ജമൈക്കയ്ക്ക് 167 മൈൽ വടക്കുപടിഞ്ഞാറുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 

 

കേമാൻ ട്രെഞ്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ദ്വീപുകൾ - ഒരുപക്ഷേ ഈ ഗ്രഹത്തിലെ കടലിന്റെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഭാഗം, ഏകദേശം 25,000 അടി ഉയരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. 

 

മൂന്ന് ദ്വീപുകളിൽ ഓരോന്നും ലെവൽ ആണ്, ഗ്രാൻഡ് കേമാനിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പോയിന്റ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 70 അടി ഉയരത്തിലാണ്. 

 

ഒരു ദ്വീപിലും ജലപാതകളില്ല. കടൽത്തീരങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ കടൽത്തീരങ്ങളും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടൽക്കാടുകളാൽ ഉറപ്പുനൽകുന്നു, അത് ഇടയ്ക്കിടെ ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. 

 

വടക്കേ അമേരിക്കൻ, കരീബിയൻ പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഘടനാപരമായ പ്ലേറ്റ് പരിധിയിലാണ് ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കേമന്റെ പ്രദേശത്തെ ഘടനാപരമായ പ്ലേറ്റുകൾ പരസ്പരം തിരശ്ചീനമായി വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കരീബിയൻ പ്ലേറ്റ് കിഴക്കോട്ട് നീങ്ങുകയും വടക്കേ അമേരിക്കൻ പ്ലേറ്റ് പടിഞ്ഞാറോട്ട് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ വികസനം ഭൂകമ്പത്തിന്റെ വലുപ്പം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പ്രതിവർഷം 2.5 ദശലക്ഷം അവധിക്കാലക്കാർ കേമാൻ ദ്വീപുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നു. അവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും യാത്രാ ഗതാഗത യാത്രക്കാരാണ്, അവർ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായി രണ്ട് മണിക്കൂർ ഷോപ്പിംഗ്, സൺ ബാത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിംഗ്രേ ഉപയോഗിച്ച് നീന്തുക. മറ്റുചിലർ സെവൻ മൈൽ ബീച്ചിനടുത്ത് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നു, കരീബിയൻ പ്രദേശത്തെ അതിശയകരമായ മണലുകളിലൊന്നിൽ അവരുടെ സമഗ്രമായ പിന്മാറ്റം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ, ഭാഗ്യവാനായ കുറച്ചുപേർ കൂടി ശ്രമിക്കുന്നു. 

 

കേമാൻ ഒരു സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട കോസ്മോപൊളിറ്റൻ സ്ഥലമാണ് - ജനസംഖ്യയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് - എന്നിട്ടും അതിന്റെ സമ്പന്നമായ അയൽ‌രാജ്യ സംസ്കാരം ഒരു ഫിഡലായി യോജിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ബോഡൻ ട Town ൺ, ഈസ്റ്റ് എൻഡ്, കേമാൻ ബ്രാക്ക്. സമ്പന്നമായ തടികൾ, വ്യത്യസ്ത പക്ഷിമൃഗാദികൾ, അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഗുഹകൾ, കുറ്റമറ്റ കടൽത്തീരങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്താൻ വടക്കുഭാഗത്തും സിസ്റ്റർ ദ്വീപുകളിലും അന്വേഷിക്കുക. തിരമാലകൾക്കടിയിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ ഡിവൈഡറുകളും തുറന്ന കപ്പൽച്ചാക്കുകളും കിടക്കുന്നു. കേമൻ മൂന്ന് ദ്വീപുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു - ഗ്രാൻഡ് കേമാൻ (76 ചതുരശ്ര മൈൽ; 197 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ), കേമാൻ ബ്രാക്ക് (22 ചതുരശ്ര മൈൽ; 57 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ), ലിറ്റിൽ കേമാൻ (20 ചതുരശ്ര മൈൽ; 52 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ) - 180 മൈൽ (290) കിലോമീറ്റർ) ജമൈക്കയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറ്. ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനുള്ളിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഡൊമെയ്‌നായി മാറുന്ന 1959 വരെ ജമൈക്കയുടെ അവസ്ഥയായിരുന്നു അവ. 1962 ൽ, സംഘടനയുടെ ശിഥിലീകരണത്തെത്തുടർന്ന്, കേമാൻ ദ്വീപുകൾ ബ്രിട്ടീഷ് ആശ്രയമായി മാറി, 1972 ൽ അംഗീകരിച്ച മറ്റൊരു ഭരണഘടന കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന സ്വയംഭരണത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. യാത്രാ വ്യവസായവും പണവുമാണ് കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ പ്രധാന ബിസിനസുകൾ. നികുതി വെട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച സ്വതന്ത്ര സമീപനത്തിന് പാരീസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (എഫ്എടിഎഫ്) ഒരു കാലത്തേക്ക് കേമാൻ ദ്വീപുകൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു. 2001 ൽ ഇത് റൗണ്ടൗണിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തു. 

 

2009 ൽ കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ പ്രീമിയറുടെ സ്ഥിതിഗതികൾ ആരംഭിച്ചു. അതിനുമുമ്പ് ഈ ജോലി സർക്കാർ ബിസിനസ് നേതാവ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രാഥമിക പ്രീമിയർ മക്കീവ ബുഷും 2012 ഡിസംബർ മുതൽ 2013 മെയ് വരെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ജൂലിയാന ഓ കൊന്നർ-കൊനോലിയും ആയിരുന്നു. 29 മെയ് 2013 ന് ആൽഡെൻ മക്ലാൻ‌ലിൻ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. പീപ്പിൾസ് പ്രോഗ്രസീവ് മൂവ്‌മെന്റിലെ ഒരു വ്യക്തിയായ മക്ലാൻ‌ലിൻ 2000 മുതൽ കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ബാങ്കിംഗ്, യാത്രാ വ്യവസായം, വിവിധ ഭരണനിർവ്വഹണങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. കരീബിയൻ ആളോഹരി വരുമാനത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് കേമാനാണ്. ദ്വീപുകളുടെ യഥാർത്ഥ മികവും മികച്ച അന്തരീക്ഷവും അവരെ യാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഒരു വീടാക്കി മാറ്റി. 1970 കളുടെ മധ്യത്തിലും 1990 കളുടെ മധ്യത്തിലും എട്ട് മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ച യാത്രാ വ്യവസായത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ പൊതു അതോറിറ്റി ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചു. ദ്വീപുകൾ മുങ്ങിപ്പോയതിന്റെ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയതിനാൽ, യാത്രാ വ്യവസായം സ്ഥിരമായി വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മിക്ക അതിഥികളും അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ഗ്രാൻഡ് കേമാൻ, കേമാൻ ബ്രാക്ക് എന്നിവയിലെ എയർ ടെർമിനലുകളും ലിറ്റിൽ കേമാനിലെ ഒരു സ്വകാര്യ എയർസ്ട്രിപ്പും അവധിക്കാല യാത്രക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. വൊയേജ് കപ്പലുകൾ ഗ്രാൻഡ് കേമാനിൽ വിളിക്കുന്നു, റോഡ് യാത്രകളിൽ പ്രതിവർഷം ദശലക്ഷം അതിഥികളെ കൊണ്ടുവരുന്നു. കൂടാതെ, ഓരോ വർഷവും ധാരാളം സന്ദർശക അവധിക്കാലക്കാർ (കുറഞ്ഞത് ഒരു സായാഹ്നമെങ്കിലും ശേഷിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ) ദ്വീപുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നു. 

 

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പണം സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കേമൻ ദ്വീപുകൾ ഒരു കടൽത്തീര സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ അഭിമാനകരമാണ്, നേരിട്ടുള്ള നികുതികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും രഹസ്യ കൈമാറ്റത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ലിബറൽ സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത് ബാധകമല്ല. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 50 ബാങ്കുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ബാങ്കുകളും ട്രസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകളും കേമാനിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് ദ്വീപുകളെ ഏറ്റവും വലിയ പണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റുന്നു. എൻ‌ലിസ്റ്റുചെയ്ത ഓർ‌ഗനൈസേഷനുകൾ‌ നൽ‌കുന്ന വരുമാനം പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ചെലവ് പദ്ധതിയിൽ‌ കാര്യമായ സംഭാവന നൽകുന്നു. ജോലിയുടെ അഭാവമുണ്ട്, കൂടാതെ തൊഴിൽ സേനയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം ഉറച്ച നിയന്ത്രിത തൊഴിൽ ഗ്രാന്റുകളിൽ വിദേശികളാണ്. 

 

കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ കേന്ദ്ര തൊഴിലുകൾ ഭരണപരവും ഭരണപരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വികസന വ്യാപാരങ്ങളിലുമാണ്. അഗ്രിബിസിനസ്സിൽ കുറച്ച് കേമാനിയക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ദ്വീപുകളിലെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ഇറക്കുമതി ചെയ്യണം. മാമ്പഴം, വാഴപ്പഴം, തേങ്ങ, ചേന, മധുരക്കിഴങ്ങ്, തക്കാളി എന്നിവ പോലെ മണ്ണിന്റെ സിട്രസ് ഉൽ‌പന്നങ്ങളാണ് പ്രധാന വിളകൾ. വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്നു, കൂടുതലും പശുക്കളും കോഴി വളർത്തലും. ആമ വളർത്തുന്ന ആമകൾ ഭക്ഷണം, ഷെല്ലുകൾ, കാളക്കുട്ടികൾ എന്നിവ നൽകുന്നു. 

 

നിരക്കുകൾ അധികമല്ല. ഹാർഡ്‌വെയർ, ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് ഗിയർ, കെട്ടിച്ചമച്ച മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, അധികാരങ്ങൾ, പോഷണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഇറക്കുമതി. രണ്ട് ഇറക്കുമതിയും നിരക്കുകളും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന കേമൻ‌സിന്റെ അവശ്യ കൈമാറ്റമാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്; ജമൈക്ക, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം, ജപ്പാൻ എന്നിവയാണ് ഇറക്കുമതിയുടെ പ്രധാന ക്ഷേമങ്ങൾ. കേമൻ ദ്വീപുകളുടെ മറ്റ് പ്രധാന എതിർപ്പുകളാണ് യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡവും ജമൈക്കയും.

കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ബിസിനസ് ലൈസൻസിനുള്ള ഇതര പേരുകൾ

 • ഫോറെക്സ് ലൈസൻസ്
 • സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസ്
 • ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ്
 • ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ്
 • ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ്
 • സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസ്
 • FFMC ലൈസൻസ്
 • fx ലൈസൻസ്
Free consultancy for Securities Investment Business License Cayman Islands, obtain Securities Investment Business License Cayman Islands, get Securities Investment Business License Cayman Islands, apply Securities Investment Business License Cayman Islands, application for Securities Investment Business License Cayman Islands, procedure for Securities Investment Business License Cayman Islands, cost of Securities Investment Business License Cayman Islands, Securities Dealers License Cayman Islands, obtain Securities Dealers License Cayman Islands, get Securities Dealers License Cayman Islands, apply Securities Dealers License Cayman Islands, application for Securities Dealers License Cayman Islands, procedure for Securities Dealers License Cayman Islands, cost of Securities Dealers License Cayman Islands, Forex Brokerage License Cayman Islands, obtain Forex Brokerage License Cayman Islands, get Forex Brokerage License Cayman Islands, apply Forex Brokerage License Cayman Islands, application for Forex Brokerage License Cayman Islands, procedure for Forex Brokerage License Cayman Islands, cost of Forex Brokerage License Cayman Islands, Forex exchange License Cayman Islands, obtain Forex exchange License Cayman Islands, get Forex exchange License Cayman Islands, apply Forex exchange License Cayman Islands, application for Forex exchange License Cayman Islands, procedure for Forex exchange License Cayman Islands, cost of Forex exchange License Cayman Islands, Forex Broker license Cayman Islands, obtain Forex Broker license Cayman Islands, get Forex Broker license Cayman Islands, apply Forex Broker license Cayman Islands, application for Forex Broker license Cayman Islands, procedure for Forex Broker license Cayman Islands, cost of Forex Broker license Cayman Islands, security dealer license Cayman Islands, obtain security dealer license Cayman Islands, get security dealer license Cayman Islands, apply security dealer license Cayman Islands, application for security dealer license Cayman Islands, procedure for security dealer license Cayman Islands, cost of security dealer license Cayman Islands, FFMC License Cayman Islands, obtain FFMC License Cayman Islands, get FFMC License Cayman Islands, apply FFMC License Cayman Islands, application for FFMC License Cayman Islands, procedure for FFMC License Cayman Islands, cost of FFMC License Cayman Islands, fx license Cayman Islands, obtain fx license Cayman Islands, get fx license Cayman Islands, apply fx license Cayman Islands, application for fx license Cayman Islands, procedure for fx license Cayman Islands, cost of fx license Cayman Islands ,Forex license Cayman, obtain Forex license Cayman, get Forex license Cayman, apply Forex license Cayman, application for Forex license Cayman, procedure for Forex license Cayman, cost of Forex license Cayman ,Securities Dealers License Cayman, obtain Securities Dealers License Cayman, get Securities Dealers License Cayman, apply Securities Dealers License Cayman, application for Securities Dealers License Cayman, procedure for Securities Dealers License Cayman, cost of Securities Dealers License Cayman ,Forex Brokerage License Cayman, obtain Forex Brokerage License Cayman, get Forex Brokerage License Cayman, apply Forex Brokerage License Cayman, application for Forex Brokerage License Cayman, procedure for Forex Brokerage License Cayman, cost of Forex Brokerage License Cayman ,Forex exchange License Cayman, obtain Forex exchange License Cayman, get Forex exchange License Cayman, apply Forex exchange License Cayman, application for Forex exchange License Cayman, procedure for Forex exchange License Cayman, cost of Forex exchange License Cayman ,Forex Broker license Cayman, obtain Forex Broker license Cayman, get Forex Broker license Cayman, apply Forex Broker license Cayman, application for Forex Broker license Cayman, procedure for Forex Broker license Cayman, cost of Forex Broker license Cayman ,security dealer license Cayman, obtain security dealer license Cayman, get security dealer license Cayman, apply security dealer license Cayman, application for security dealer license Cayman, procedure for security dealer license Cayman, cost of security dealer license Cayman ,FFMC License Cayman, obtain FFMC License Cayman, get FFMC License Cayman, apply FFMC License Cayman, application for FFMC License Cayman, procedure for FFMC License Cayman, cost of FFMC License Cayman ,fx license Cayman, obtain fx license Cayman, get fx license Cayman, apply fx license Cayman, application for fx license Cayman, procedure for fx license Cayman, cost of fx license Cayman.

സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ബിസിനസ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക

കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ബിസിനസ് ലൈസൻസുമായി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സഹായിക്കും?

സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും

ടൈം ഫ്രെയിം: ഏകദേശം 6 മാസങ്ങൾ

കുറഞ്ഞ പണമടച്ച മൂലധനം: KYD 100,000 (> USD 121,000)

 

പൊതു അവലോകനം

കേമൻ ദ്വീപുകളുടെ മോണിറ്ററി അതോറിറ്റി അനുവദിച്ച ഒരു ലൈസൻസ് കൈവശം വയ്ക്കാൻ ബ്രോക്കറേജ് ബിസിനസ്സ് നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കേമാൻ ദ്വീപുകൾ ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനി ആവശ്യമാണ്. സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്പനി ലെജിസ്ലേഷൻ നിക്ഷേപ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു (എസ്‌ഐ‌ബി‌എൽ) (2015 ലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഭേദഗതി).

കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു:

മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ, അപേക്ഷകന് ഇനിപ്പറയുന്ന ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാൻ അർഹതയുണ്ട് .:

സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ ലൈസൻസിംഗിനായി ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട്?

“നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യകതകൾക്കുമായി പങ്കാളി ലൈസൻസിംഗ് പങ്കാളിയാകുന്നു.”

കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ്, കേമാൻ ദ്വീപുകൾ, കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ്, കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് എന്നിവ നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നിയമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ പരിശ്രമത്തിനും കേമൻ ദ്വീപുകളുടെ നിങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള പിന്തുണ വളരെ പ്രധാനമാണ്, അതിനാലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിരവധി ആവർത്തിച്ചുള്ള ക്ലയന്റുകളും റഫറലുകളും ലഭിക്കുന്നത്. കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളുടെ വിപണിയിൽ ഞങ്ങൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു. സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് തിരയുന്ന കമ്പനികളുടെ ഒന്നാം നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കേമൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും കാരണം.

കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളുടെ വിപണിയിൽ ഞങ്ങൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു. സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് തിരയുന്ന കമ്പനികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുന്നത് കേമൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും മൂലമാണ്.

We provide for cheapest Securities Investment Business License services in Cayman Islands, cheapest lawyers for Securities Investment Business License in Cayman Islands, cheapest consultants for Securities Investment Business License in Cayman Islands, cheapest advisors for Securities Investment Business License in Cayman Islands, cheapest law firms for Securities Investment Business License in Cayman Islands, cheapest attorneys for Securities Investment Business License in Cayman Islands , cheapest lawyers for Securities Dealers License in Cayman Islands, cheapest consultants for Securities Dealers License in Cayman Islands, cheapest advisors for Securities Dealers License in Cayman Islands, cheapest law firms for Securities Dealers License in Cayman Islands, cheapest attorneys for Securities Dealers License in Cayman Islands , cheapest lawyers for Forex Brokerage License in Cayman Islands, cheapest consultants for Forex Brokerage License in Cayman Islands, cheapest advisors for Forex Brokerage License in Cayman Islands, cheapest law firms for Forex Brokerage License in Cayman Islands, cheapest attorneys for Forex Brokerage License in Cayman Islands , cheapest lawyers for Forex exchange License in Cayman Islands, cheapest consultants for Forex exchange License in Cayman Islands, cheapest advisors for Forex exchange License in Cayman Islands, cheapest law firms for Forex exchange License in Cayman Islands, cheapest attorneys for Forex exchange License in Cayman Islands , cheapest lawyers for Forex Broker license in Cayman Islands, cheapest consultants for Forex Broker license in Cayman Islands, cheapest advisors for Forex Broker license in Cayman Islands, cheapest law firms for Forex Broker license in Cayman Islands, cheapest attorneys for Forex Broker license in Cayman Islands , cheapest lawyers for security dealer license in Cayman Islands, cheapest consultants for security dealer license in Cayman Islands, cheapest advisors for security dealer license in Cayman Islands, cheapest law firms for security dealer license in Cayman Islands, cheapest attorneys for security dealer license in Cayman Islands , cheapest lawyers for FFMC License in Cayman Islands, cheapest consultants for FFMC License in Cayman Islands, cheapest advisors for FFMC License in Cayman Islands, cheapest law firms for FFMC License in Cayman Islands, cheapest attorneys for FFMC License in Cayman Islands , cheapest lawyers for fx license in Cayman Islands, cheapest consultants for fx license in Cayman Islands, cheapest advisors for fx license in Cayman Islands, cheapest law firms for fx license in Cayman Islands, cheapest attorneys for fx license in Cayman Islands , cheapest lawyers for Forex license in Cayman, cheapest consultants for Forex license in Cayman, cheapest advisors for Forex license in Cayman, cheapest law firms for Forex license in Cayman, cheapest attorneys for Forex license in Cayman , cheapest lawyers for Securities Dealers License in Cayman, cheapest consultants for Securities Dealers License in Cayman, cheapest advisors for Securities Dealers License in Cayman, cheapest law firms for Securities Dealers License in Cayman, cheapest attorneys for Securities Dealers License in Cayman , cheapest lawyers for Forex Brokerage License in Cayman, cheapest consultants for Forex Brokerage License in Cayman, cheapest advisors for Forex Brokerage License in Cayman, cheapest law firms for Forex Brokerage License in Cayman, cheapest attorneys for Forex Brokerage License in Cayman , cheapest lawyers for Forex exchange License in Cayman, cheapest consultants for Forex exchange License in Cayman, cheapest advisors for Forex exchange License in Cayman, cheapest law firms for Forex exchange License in Cayman, cheapest attorneys for Forex exchange License in Cayman , cheapest lawyers for Forex Broker license in Cayman, cheapest consultants for Forex Broker license in Cayman, cheapest advisors for Forex Broker license in Cayman, cheapest law firms for Forex Broker license in Cayman, cheapest attorneys for Forex Broker license in Cayman , cheapest lawyers for security dealer license in Cayman, cheapest consultants for security dealer license in Cayman, cheapest advisors for security dealer license in Cayman, cheapest law firms for security dealer license in Cayman, cheapest attorneys for security dealer license in Cayman , cheapest lawyers for FFMC License in Cayman, cheapest consultants for FFMC License in Cayman, cheapest advisors for FFMC License in Cayman, cheapest law firms for FFMC License in Cayman, cheapest attorneys for FFMC License in Cayman , cheapest lawyers for fx license in Cayman, cheapest consultants for fx license in Cayman, cheapest advisors for fx license in Cayman, cheapest law firms for fx license in Cayman, cheapest attorneys for fx license in Cayman.

ഇപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുക!

ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലൈസൻസിംഗ് ഒരു പ്രത്യേക ജോലിയാണ്, മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇത് പൂർണ്ണമായി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല!

നിങ്ങൾ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ലൈസൻസിംഗും ബിസിനസ്സ് പരിഹാരവും തേടുകയാണെങ്കിൽ.

അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് - കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ബിസിനസ് ലൈസൻസിനുള്ള സവിശേഷതകളും ലൈസൻസിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങളും

 • കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള വിവരങ്ങളും ആവശ്യകതകളും

  കമ്പനി ഘടന

  • ഒരു ഷെയർഹോൾഡർ മാത്രമേ (നിയമപരമായ വ്യക്തിയാകാം, ദേശീയത നിയന്ത്രണമില്ല)
  • ഒരു പ്രാദേശിക ഡയറക്ടർ മാത്രം. കുറഞ്ഞത് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും അപേക്ഷിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു
  • പ്രയോജനകരമായ ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ ഡാറ്റ - അധികാരികൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു
  • കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിലെ പബ്ലിക് റെക്കോർഡിന്റെ ഭാഗത്തിന്റെ ഓഹരി ഉടമകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
  • ഡയറക്ടർമാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ - കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ബിസിനസ് ലൈസൻസിലെ പൊതു റെക്കോർഡിന്റെ ഭാഗം

  നികുതി

  • ലാഭവിഹിതം - 5%
  • വാറ്റ് –0%. യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ആഭ്യന്തര ഡെലിവറികളും കയറ്റുമതിയും വാറ്റ് രഹിതമാണ്
  • വ്യക്തിഗത ആദായനികുതി - 10%
  • കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ബിസിനസ് ലൈസൻസ് ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യമാണ്, അതിനാൽ ഒരു ബൾഗേറിയൻ ധനകാര്യ സേവന ലൈസൻസോ ഫോറെക്സ് ലൈസൻസോ എല്ലാ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും
  • കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിന് 10% കോർപ്പറേറ്റ് ആദായനികുതി നിരക്കുകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ

  അക്ക ing ണ്ടിംഗ് ആവശ്യകതകൾ - അക്ക ing ണ്ടിംഗ്, ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ പതിവായി റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

  രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസ് - ആവശ്യമായ

  പ്രാദേശിക ജീവനക്കാരൻ - ആവശ്യമാണ് (3 ഉം അതിൽ കൂടുതലും) 

  കമ്പനി പേര്

  • കമ്പനിയുടെ പേരുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ആവശ്യകതകൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും വിധേയമാണ്: റോമൻ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്തോളം ഒരു പേര് ഏത് ഭാഷയിലും ഉണ്ടായിരിക്കാം. നിർദ്ദിഷ്ട പേര് ഒരു നിയന്ത്രിത പേരല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു വിദേശ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചാൽ രജിസ്ട്രാർക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം ആവശ്യപ്പെടാം. ഒരു സ്ഥാപിത കോർപ്പറേഷന്റെ പേരിന് തുല്യമോ തുല്യമോ ആകരുത്.
  • ഇനിപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകളോ വേരിയന്റുകളോ ഉപയോഗിക്കരുത്: ബാങ്ക്, ചാർട്ടർ, സ്ഥാപനം, ഘടന, ഇൻഷുറൻസ്, പങ്കാളിത്തം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം ..

  NB

  • സംസ്ഥാന, ദേശീയ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക സർക്കാരിന്റെ പേര്: ബിസിനസ്സ് നാമമുള്ള നിയന്ത്രിത കോൺടാക്റ്റുകൾ.
  • ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ രാജകീയ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ സംരക്ഷണം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഏത് പേരും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.
  • രജിസ്ട്രാർ അഭികാമ്യമല്ലാത്തതും പൊതുതാൽപര്യത്തിന് വിരുദ്ധവുമായ ഏതൊരു പേരും നിരസിക്കപ്പെടാം.
  • കമ്പനിയുടെ പേര് മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ പേരിന് തുല്യമോ തുല്യമോ ആയിരിക്കണം.
  • കമ്പനിയുടെ പേരിനായി ഒരു വിദേശ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ രജിസ്ട്രാർക്ക് ഒരു വിവർത്തനം അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും.
 • കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം

  ഒരു കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലൈസൻസ് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന്, ഇനിപ്പറയുന്ന നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളും .:

  • പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഒരു നിയമപരമായ എന്റിറ്റിയുടെ സംയോജനം
  • പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഒരു നിയമപരമായ എന്റിറ്റിയുടെ സംയോജനം
  • ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ആരംഭം
  • അപേക്ഷ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും സോപാധികമായ അംഗീകാരം CIMA നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
  • പ്രാദേശിക സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവുകൾ നൽകൽ
 • കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ

  ലൈസൻസ് നേടുന്നതിന്, ഓഫ്‌ഷോറലിസെൻസ് ആവശ്യമായ എല്ലാ അപേക്ഷാ ഫോമുകളും പൂരിപ്പിക്കുകയും അപ്പോസ്റ്റിൽ ചെയ്ത കോർപ്പറേറ്റ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യും. 

  ഈ ആവശ്യത്തിനായി ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുക ..

  പ്രയോജനകരമായ ഓരോ ഉടമയ്‌ക്കും, ഷെയർ‌ഹോൾ‌ഡർ‌, മാനേജർ‌, അംഗീകൃത ഒപ്പിട്ടവർ‌:

  • സാധുവായ പാസ്‌പോർട്ടിന്റെ നോട്ടറൈസ് ചെയ്ത പകർപ്പ്
  • സിവി തീയതിയും ഒപ്പിട്ടതും
  • റെസിഡൻഷ്യൽ വിലാസത്തിന്റെ തെളിവിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് (ഉദാ. യൂട്ടിലിറ്റി ബിൽ 3 മാസത്തിൽ കൂടാത്തത്)
  • ഒരു ബാങ്ക് റഫറൻസ് കത്ത്
  • ക്രിമിനൽ രേഖകൾ വൃത്തിയാക്കുക
  • 2 പ്രതീക ശുപാർശ കത്തുകൾ
  • 1 നല്ല സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ശുപാർശ

  ഡയറക്ടർമാർക്കും ഷെയർഹോൾഡർമാർക്കും:

  • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

  NB

  • പ്രമാണങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലില്ലെങ്കിൽ, ഒരു നോട്ടറൈസ്ഡ് വിവർത്തനം നൽകണം ..
  • നോട്ടറൈസേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ചെയ്തതെന്ന് ദയവായി മനസിലാക്കുക. ദയവായി ഒരു നോട്ടറൈസ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം ഇല്ലെങ്കിൽ ..

  റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിക്കോ പ്രാദേശിക ബാങ്കിനോ പ്രസക്തമായ വിശദാംശങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഏത് സമയത്തും അധിക ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്.

 • സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ ലൈസൻസിംഗിനുള്ള നിരാകരണം

  കുറിപ്പ് * ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ബിസിനസ്സ് ലൈസൻസിലെ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം കേമാൻ ദ്വീപുകൾ, കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ തീവ്രവാദം, മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നിവ സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ബിസിനസ് ലൈസൻസിന് എതിരാണ്, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കരുത്.

  ഞങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു FATF നിയമങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾക്കായി വളരെ കർശനമായി.

  കേമൻ‌ ദ്വീപുകൾ‌ക്കായി ഞങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ബിസിനസ് ലൈസൻ‌സ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ‌ പിന്തുണയ്‌ക്കുകയോ നൽ‌കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

  • സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്കുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് കേമാൻ ദ്വീപുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല. കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ബിസിനസ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനം സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് കേമൻ ദ്വീപുകളുടെ സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ബിസിനസ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ, സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് കേമൻ ദ്വീപുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ബിസിനസ് ലൈസൻ‌സിനായുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ബിസിനസ് ലൈസൻ‌സിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ​​അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്കോ ​​കേമൻ ദ്വീപുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല. സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ബിസിനസ് ലൈസൻസ് നേടുക കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കായി.

  • സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ കേമൻ ദ്വീപുകളിൽ ഓഫ്‌ഷോർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപം ഓഫ്‌ഷോർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് കേമൻ ദ്വീപുകൾക്കായുള്ള ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ, ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല, അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ. .

  • കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്നു. മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിനായി നൽകിയിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്‌ക്കായി മൃഗങ്ങളുടെ കേമൻ‌ ദ്വീപുകൾ‌ പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ബിസിനസ് ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ബിസിനസ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പനയിൽ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ബിസിനസ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ ഞങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  കേമൻ‌ ദ്വീപുകൾ‌ക്കായി ഞങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർ‌മാരുടെ ലൈസൻ‌സ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ‌ പിന്തുണയ്‌ക്കുകയോ നൽ‌കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.
  • സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാർക്കുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ ലൈസൻസ് വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്കുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് കേമാൻ ദ്വീപുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല. കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാർക്കുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല. സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ കൂടാതെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് കേമൻ ദ്വീപുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാർക്കുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ​​വ്യക്തികൾക്കോ ​​കേമൻ ദ്വീപുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല. സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസ് നേടുക കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കായി.

  • സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ബിസിനസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാർക്കുള്ള ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ കേമൻ ദ്വീപുകളുടെ ലൈസൻസ് ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ഓഫ്‌ഷോർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ ഓഫ്‌ഷോർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കേമാൻ ദ്വീപുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല.

  • സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാർ കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ അഭിഭാഷകർ, അഭിഭാഷകർ, കൺസൾട്ടൻറുകൾ എന്നിവ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാർക്കുള്ള ലൈസൻസ് കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം, ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക, മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്‌ക്കായി കേമൻ‌ ദ്വീപുകൾ‌ പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പനയിൽ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലർമാരുടെ ലൈസൻസ് മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡീലേഴ്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  കേമൻ ദ്വീപുകൾക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്കുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് കേമാൻ ദ്വീപുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല. കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ ഒരു ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക കേമൻ ദ്വീപുകളിൽ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് കേമൻ ദ്വീപുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ കേമൻ ദ്വീപുകൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് നേടുക കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കായി.

  • കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ ഓഫ്‌ഷോർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിലെ കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ ഓഫ്‌ഷോർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കേമാൻ ദ്വീപുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല.

  • കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്നു. മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം, ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക, മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി നൽകിയിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ‌ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്‌ക്കായി കേമൻ‌ ദ്വീപുകൾ‌ പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പനയിൽ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കറേജ് ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  കേമൻ ദ്വീപുകൾക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ചിനുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്കുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് കേമാൻ ദ്വീപുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല. കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ചിനായുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തി എന്നിവയ്ക്കായി കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ല. ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക കേമൻ ദ്വീപുകളിൽ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് കേമൻ ദ്വീപുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ​​വ്യക്തികൾക്കോ ​​കേമൻ ദ്വീപുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല. ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുക കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കായി.

  • ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ചിനായുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ കേമൻ ദ്വീപുകളുടെ ലൈസൻസ് ജനിതക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • ഇ‌യു, ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിലെ ഓഫ്‌ഷോർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കേമാൻ ദ്വീപുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല.

  • ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്ന കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ‌ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്‌ക്കായി കേമൻ‌ ദ്വീപുകൾ‌ പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കുന്നു.

  കേമൻ ദ്വീപുകൾക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് സേവനത്തെ ഞങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്കുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് കേമാൻ ദ്വീപുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല. കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ ഒരു ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • കേമൻ ദ്വീപുകളുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക കേമൻ ദ്വീപുകളിൽ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ.

  • ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികളോ (കേമൻ ദ്വീപുകൾ) നൽകിയിട്ടില്ല. ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് നേടുക കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കായി.

  • കേമൻ ദ്വീപുകളുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ജനിതക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് പിന്തുണ കേമൻ ദ്വീപുകളിൽ ഓഫ്‌ഷോർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിലെ കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ ഓഫ്‌ഷോർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കേമാൻ ദ്വീപുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല.

  • കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ അഭിഭാഷകരും അഭിഭാഷകരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും നൽകുന്ന കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്‌ക്കായി കേമൻ‌ ദ്വീപുകൾ‌ പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക.

  • കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ ഫോറെക്സ് ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  കേമൻ ദ്വീപുകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസ് സേവനത്തെ താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ‌ ലൈസൻ‌സിനായുള്ള ലൈസൻ‌സിംഗ് സേവനങ്ങൾ‌ വ്യാപാരികൾ‌, വിതരണക്കാർ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ ആയുധങ്ങൾ‌, ആയുധങ്ങൾ‌, വെടിമരുന്ന്‌, കൂലിപ്പണിക്കാർ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ കരാർ‌ സൈനികർ‌ എന്നിവരുടെ നിർമ്മാതാക്കൾ‌ക്ക് കേമൻ‌ ദ്വീപുകൾ‌ നൽ‌കുന്നില്ല. കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ ഒരു സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • കേമൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസിനായുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുക കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ.

  • സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ‌ സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ‌ ലൈസൻ‌സിനായി കേമൻ‌ ദ്വീപുകൾ‌ ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ‌ പ്രവർ‌ത്തനങ്ങൾ‌ക്കോ കേമൻ‌ ദ്വീപുകളിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ‌ ലൈസൻ‌സിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ‌ അപേക്ഷ ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയ വ്യക്തികൾ‌ക്കോ (വ്യക്തികൾ‌ക്കോ) നൽകിയിട്ടില്ല. സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസ് നേടുക കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കായി.

  • സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ കേമൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസിനായി ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസിനായുള്ള ഇ.യു, ഓഫ്‌ഷോർ സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസ് പിന്തുണ കേമൻ ദ്വീപുകളിൽ ഓഫ്‌ഷോർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളും സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസിലെ കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ ഓഫ്‌ഷോർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കേമാൻ ദ്വീപുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല.

  • കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഡീലർ ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകർ, അഭിഭാഷകർ, കൺസൾട്ടൻറുകൾ എന്നിവർ നൽകുന്ന കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധനയ്‌ക്കായി കേമൻ‌ ദ്വീപുകൾ‌ പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസ് നേടുക.

  • കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സുരക്ഷാ ഡീലർ ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  കേമൻ ദ്വീപുകൾക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസ് സേവനത്തെ താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • എഫ്എഫ്‌എം‌സി ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്ക് നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് കേമൻ ദ്വീപുകൾ നൽകുന്നില്ല. കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ ഒരു എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസ് നേടുക.

  • കേമാൻ‌ ദ്വീപുകളിലെ എഫ്‌എഫ്‌എം‌സി ലൈസൻ‌സിനായുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ‌ക്കോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ കൂടാതെ എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസ് കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • എഫ്‌എഫ്‌എം‌സി ലൈസൻ‌സിനായുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ‌ കേമൻ‌ ദ്വീപുകളിലെ എഫ്‌എഫ്‌എം‌സി ലൈസൻ‌സിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ​​അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്കോ ​​കേമൻ ദ്വീപുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല. എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസ് നേടുക കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കായി.

  • കേമാൻ‌ ദ്വീപുകളിലെ എഫ്‌എഫ്‌എം‌സി ലൈസൻ‌സിനായുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ‌ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ‌ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ‌ക്കോ കമ്പനികൾ‌ക്കോ നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ കേമാൻ‌ ദ്വീപുകളിൽ‌ എഫ്‌എഫ്‌എം‌സി ലൈസൻ‌സ് നേടുന്നതിന് സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

  • കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ ഓഫ്‌ഷോർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസിനുള്ള ഇയു, ഓഫ്‌ഷോർ എഫ്എഫ്‌എംസി ലൈസൻസ് പിന്തുണ കേമൻ ദ്വീപുകൾക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ എഫ്.എഫ്.എം.സി ലൈസൻസ് കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ ഓഫ്‌ഷോർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എന്റിറ്റികൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല.

  • കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ എഫ്എഫ്‌എം‌സി ലൈസൻസിനായി അഭിഭാഷകർ, അഭിഭാഷകർ, കൺസൾട്ടൻറുകൾ എന്നിവ നൽകുന്ന കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ എഫ്എഫ്‌എം‌സി ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം, ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധന കൂടാതെ കേമാൻ ദ്വീപുകൾ‌ പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു FFMC ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസ് നേടുക.

  • കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ എഫ്‌എഫ്‌എം‌സി ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ എഫ്‌എഫ്‌എം‌സി ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ എഫ്എഫ്എംസി ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കുന്നു.

  കേമൻ ദ്വീപുകൾക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് സേവനത്തെ താഴെപ്പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകളുടെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല:
  • എഫ് എക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ, വിതരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, വെടിമരുന്ന്, കൂലിപ്പണിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സൈനികർക്കുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവയ്ക്ക് കേമാൻ ദ്വീപുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല. കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ ഒരു എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • കേമൻ ദ്വീപുകളുടെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനം സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണത്തിനോ ബഗ്ഗിംഗ് ഉപകരണത്തിനോ വ്യാവസായിക ചാരവൃത്തിക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല fx ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുക കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ കൂടാതെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

  • എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ എഫ് എക്സ് ലൈസൻസിനായി പൂരിപ്പിക്കൽ അപേക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമോ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വ്യക്തികളോ (കേമൻ ദ്വീപുകൾ) നൽകിയിട്ടില്ല. എഫ് എക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കായി.

  • സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി ജനിതക മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, കൂടാതെ കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ എഫ് എക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള സഹായം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  • കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഇയു, ഓഫ്‌ഷോർ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ കേമൻ ദ്വീപുകളിൽ ഓഫ്‌ഷോർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല അപകടകരമോ അപകടകരമോ ആയ ജൈവ, രാസവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കേമൻ ദ്വീപുകൾക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഓഫ്‌ഷോർ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങളും എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ ഓഫ്‌ഷോർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അത്തരം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിനിയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എന്റിറ്റികൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല.

  • കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് സേവനങ്ങൾ അഭിഭാഷകർ, അഭിഭാഷകർ, കൺസൾട്ടൻറുകൾ എന്നിവ നൽകിയ കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായി മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ അവയവങ്ങളുടെ വ്യാപാരം, സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം, മൃഗങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കൽ എന്നിവയിൽ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​നൽകിയിട്ടില്ല. ശാസ്ത്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽ‌പ്പന്ന പരിശോധന കൂടാതെ കേമാൻ ദ്വീപുകൾ‌ പൂരിപ്പിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു fx ലൈസൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ.

  • അശ്ലീലസാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​അശ്ലീലസാഹിത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങളുടെ നിയമ സ്ഥാപനം കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് നേടുക.

  • കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകർ പിരമിഡ് വിൽപ്പന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുക.

  • കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ മയക്കുമരുന്ന് സാമഗ്രികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല, അവർ സഹായിക്കുന്നില്ല കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ എഫ്എക്സ് ലൈസൻസ് നേടുന്നു.

  "പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടീസ് : ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനും വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ദശലക്ഷം നിർമ്മാതാക്കൾ ന്യായമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ബിസിനസ് ലൈസൻസ്അതേസമയം, കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് അതിന്റെ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നോ സേവനങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായി സൈറ്റിന്റെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉചിതമായ പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ബിസിനസ് ലൈസൻസ് കേമാൻ ദ്വീപുകൾ.

ലൈസൻസിംഗിനായുള്ള മറ്റ് അധികാരപരിധി

കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിന് പുറമെ, ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച വിഭാഗങ്ങൾക്കും വിവിധ അധികാരപരിധിയിലും ഞങ്ങൾ ലൈസൻസിംഗ് നൽകുന്നു.

*കുറിപ്പ് : ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്യാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും കഴിഞ്ഞേക്കും.

*കുറിപ്പ് : ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം, തീവ്രവാദം, മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് എതിരാണ്, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.

കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ബിസിനസ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സേവനങ്ങൾ

കേമൻ ദ്വീപുകൾക്കായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ കേമൻ ദ്വീപുകളിൽ ലൈസൻസിംഗിൽ ആരംഭിച്ച് കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ എച്ച്ആർ പിന്തുണയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന വിപുലമായ പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗ്

Free consultancy for best Securities Dealers License services in Cayman Islands, best lawyers for Securities Dealers License in Cayman Islands, best consultants for Securities Dealers License in Cayman Islands, best advisors for Securities Dealers License in Cayman Islands, best law firms for Securities Dealers License in Cayman Islands, best attorneys for Securities Dealers License in Cayman Islands, best Forex Brokerage License services in Cayman Islands, best lawyers for Forex Brokerage License in Cayman Islands, best consultants for Forex Brokerage License in Cayman Islands, best advisors for Forex Brokerage License in Cayman Islands, best law firms for Forex Brokerage License in Cayman Islands, best attorneys for Forex Brokerage License in Cayman Islands, best Forex exchange License services in Cayman Islands, best lawyers for Forex exchange License in Cayman Islands, best consultants for Forex exchange License in Cayman Islands, best advisors for Forex exchange License in Cayman Islands, best law firms for Forex exchange License in Cayman Islands, best attorneys for Forex exchange License in Cayman Islands, best Forex Broker license services in Cayman Islands, best lawyers for Forex Broker license in Cayman Islands, best consultants for Forex Broker license in Cayman Islands, best advisors for Forex Broker license in Cayman Islands, best law firms for Forex Broker license in Cayman Islands, best attorneys for Forex Broker license in Cayman Islands, best security dealer license services in Cayman Islands, best lawyers for security dealer license in Cayman Islands, best consultants for security dealer license in Cayman Islands, best advisors for security dealer license in Cayman Islands, best law firms for security dealer license in Cayman Islands, best attorneys for security dealer license in Cayman Islands, best FFMC License services in Cayman Islands, best lawyers for FFMC License in Cayman Islands, best consultants for FFMC License in Cayman Islands, best advisors for FFMC License in Cayman Islands, best law firms for FFMC License in Cayman Islands, best attorneys for FFMC License in Cayman Islands, best fx license services in Cayman Islands, best lawyers for fx license in Cayman Islands, best consultants for fx license in Cayman Islands, best advisors for fx license in Cayman Islands, best law firms for fx license in Cayman Islands, best attorneys for fx license in Cayman Islands, also ,best Forex license services in Cayman, best lawyers for Forex license in Cayman, best consultants for Forex license in Cayman, best advisors for Forex license in Cayman, best law firms for Forex license in Cayman, best attorneys for Forex license in Cayman ,best Securities Dealers License services in Cayman, best lawyers for Securities Dealers License in Cayman, best consultants for Securities Dealers License in Cayman, best advisors for Securities Dealers License in Cayman, best law firms for Securities Dealers License in Cayman, best attorneys for Securities Dealers License in Cayman ,best Forex Brokerage License services in Cayman, best lawyers for Forex Brokerage License in Cayman, best consultants for Forex Brokerage License in Cayman, best advisors for Forex Brokerage License in Cayman, best law firms for Forex Brokerage License in Cayman, best attorneys for Forex Brokerage License in Cayman ,best Forex exchange License services in Cayman, best lawyers for Forex exchange License in Cayman, best consultants for Forex exchange License in Cayman, best advisors for Forex exchange License in Cayman, best law firms for Forex exchange License in Cayman, best attorneys for Forex exchange License in Cayman ,best Forex Broker license services in Cayman, best lawyers for Forex Broker license in Cayman, best consultants for Forex Broker license in Cayman, best advisors for Forex Broker license in Cayman, best law firms for Forex Broker license in Cayman, best attorneys for Forex Broker license in Cayman ,best security dealer license services in Cayman, best lawyers for security dealer license in Cayman, best consultants for security dealer license in Cayman, best advisors for security dealer license in Cayman, best law firms for security dealer license in Cayman, best attorneys for security dealer license in Cayman ,best FFMC License services in Cayman, best lawyers for FFMC License in Cayman, best consultants for FFMC License in Cayman, best advisors for FFMC License in Cayman, best law firms for FFMC License in Cayman, best attorneys for FFMC License in Cayman ,best fx license services in Cayman, best lawyers for fx license in Cayman, best consultants for fx license in Cayman, best advisors for fx license in Cayman, best law firms for fx license in Cayman, best attorneys for fx license in Cayman.

ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് സേവനങ്ങൾ

കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കായുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിനൊപ്പം

കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ബിസിനസ് ലൈസൻസിനായുള്ള മറ്റ് സവിശേഷ സേവനങ്ങൾ

കേമൻ ദ്വീപുകൾക്കായി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ കേമൻ ദ്വീപുകളിൽ ലൈസൻസിംഗിൽ ആരംഭിച്ച് കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ എച്ച്ആർ പിന്തുണയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന വിപുലമായ പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, കേമൻ ദ്വീപുകളിലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗ്

കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കായുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങളും മൊത്തം ബിസിനസ്സ് പരിഹാരവും ഉപയോഗിച്ച് വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവം!

കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ

ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലുത് ഉണ്ട് കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ സേവനങ്ങൾ കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കും 108 രാജ്യങ്ങൾക്കും.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ

ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസിംഗ് കൺസൾട്ടന്റുമാരും സഹായിക്കുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കേമാൻ ദ്വീപുകളിലും 108 രാജ്യങ്ങളിലും തുറക്കുന്നു.

പേയ്മെന്റ് പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നു

കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കുള്ള ലൈസൻസിംഗ് സേവനങ്ങൾക്ക് പുറമെ, ഇതിനായി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പേയ്‌മെന്റുകൾ ഓൺലൈനിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു.

വെർച്വൽ ഫോൺ നമ്പർ

ഞങ്ങൾ VoIP നൽകുന്നു ഫോൺ നമ്പർ എന്റർപ്രൈസ് ലെവൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്ലയന്റുകളിലേക്കും.

വെർച്വൽ വിലാസം

ഫോറെക്സ് ലൈസൻസിന് പുറമേ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു വെർച്വൽ വിലാസം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 66 മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ.

ബിസിനസ്സ് വിൽപ്പനയ്ക്ക്

ഒരു ആവശ്യമാണ് നിലവിലുള്ള ബിസിനസ്സ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ, ഞങ്ങളുടെ ലൈസൻസിംഗ് ഏജന്റുമാർക്ക് നിങ്ങളെ കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്

നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് നിങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ബിസിനസ് ലൈസൻസിന് ശേഷം കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ കൺസൾട്ടൻറുകൾ പ്രത്യേക പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നു.

പോസ്റ്റ് ജോലികൾ

പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുക

സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് ബിസിനസ് ലൈസൻ‌സിനുപുറമെ, കേമൻ ദ്വീപുകൾ‌ക്കായി ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളെ സമഗ്രമായ സഹായത്തോടെ ഞങ്ങൾ‌ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ.

അക്കൗണ്ടുകൾ uts ട്ട്‌സോഴ്‌സിംഗ്

മികച്ച കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ അക്കൗണ്ടന്റുമാർ കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കായുള്ള ഏത് അക്ക support ണ്ടിംഗ് പിന്തുണയ്ക്കും 24 * 7 ലഭ്യമാണ്. ഞങ്ങൾ 106 രാജ്യങ്ങളിൽ അക്ക outs ണ്ട് our ട്ട്‌സോഴ്സിംഗ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു!

റെഡിമെയ്ഡ് കമ്പനി

ക്ലാസ് പിന്തുണയിൽ മികച്ചത് റെഡിമെയ്ഡ് കമ്പനി കേമാൻ ദ്വീപുകളിലും 109 രാജ്യങ്ങളിലും.

കേമാൻ ദ്വീപുകളിലേക്കുള്ള സംരംഭക കുടിയേറ്റം

ഇതിനായി തിരയുന്നു സംരംഭക കുടിയേറ്റം കേമൻ ദ്വീപുകളിലേക്ക്, 107 രാജ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക സൗജന്യ കൺസൾട്ടേഷനായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കുള്ള വർക്ക് വിസ

നിങ്ങളുടെ പ്രധാന ജീവനക്കാരെ കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം പിന്തുണ ആവശ്യമാണ് വർക്ക് വിസ കേമാൻ ദ്വീപുകൾക്കായി ഡയറക്ടർമാർക്കോ ജീവനക്കാർക്കോ വേണ്ടി.

സോഫ്റ്റ്വെയറും വെബ് വികസനവും

സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസനത്തിനായി ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളെ വിജയകരമായി സഹായിച്ചു വെബ് വികസനം മികച്ച എന്റർപ്രൈസ് ഗ്രേഡ് ഗുണനിലവാരമുള്ള മിതമായ നിരക്കിൽ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ, ഐഒടി, വെബ്, ഇകൊമേഴ്‌സ്, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉള്ള കേമൻ ദ്വീപുകളിലും 109 രാജ്യങ്ങളിലും.

മികച്ച ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയും വാലറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസനവും.

2021 ഏപ്രിൽ വരെ പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ

6000 +

“നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര അറിവ്!”

കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിനായുള്ള പ്രൊഫഷണൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം

കേമാൻ ദ്വീപുകളിൽ സേവനങ്ങൾ നേടുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസിനായി സ consult ജന്യ കൺസൾട്ടേഷൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക.


പതിവുചോദ്യങ്ങൾ - കേമാൻ ദ്വീപുകളിലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് നിക്ഷേപ ബിസിനസ് ലൈസൻസ്

കേമാൻ ദ്വീപുകൾ, സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിസിനസ് ലൈസൻസ് എന്നിവയ്ക്ക് അധികാരം നൽകുന്നു: ധനകാര്യ സേവന അതോറിറ്റി കേമാൻ ദ്വീപുകളുടെ
സാമ്പത്തിക സേവന ലൈസൻസുകൾ നേടുക!

5.0

റേറ്റിംഗ്

2019 അവലോകനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി